nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-22 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete
Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete


az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokrólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő végleges pénzeszközátadásra (a továbbiakban: támogatás) és az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz visszafizetés nélküli átvételére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: támogatott).

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociálisan rászoruló személyeknek juttatott szociális támogatásokra (pénzbeli, természetbeni ellátások), adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.Értelmező rendelkezések2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, valamint a tőlük kapott pénzeszköz.

(2) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó pénzbeli juttatás. A céljellegű támogatás lehet:

a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

3. § (1) Támogatott működésével kapcsolatos költségek:

a) anyagköltségek:

aa) üzemanyagköltségek,

ab) fellépők ruházata, sportfelszerelés, cipő, sportszerek

ac) nyomtatvány, irodaszer,

ad) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely létesítmény, berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodaszer,

ae) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)

b) javítás, karbantartás költségei,

c) posta, telefon és kommunikációs költségek,

d) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

e) helyiségek bérleti díja,

f) bankköltségek,

g) közművek költségei.

(2) A támogatott nem működési célú költségei:

a) étkezési-, utazási- és szállásköltség,

b) belépőjegyek,

c) gyógyászati segédeszközök,

d) a támogatott cél megvalósításához, szervezéséhez szükséges:

da) eszközök bérleti díja,

db) kis értékű eszközök vásárlása,

dc) könyvek, írószerek, kiadványok vásárlása.2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújt.

(2) A támogatások odaítéléséről a költségvetésről szóló rendeletben foglaltak alapján a képviselő-testület; a képviselő-testület bizottságai rendelkezésére álló támogatási keretek felosztásáról átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottság (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt. Alapítványi forrás átadásáról és átvételéről a képviselő-testület dönt.

(3) Költségvetési támogatásban részesülhet az a támogatott:

a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetésről szóló rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,

b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti egyedi kérelmet nyújt be,

c) aki a képviselő-testület vagy az illetékes szakbizottság által kiírt pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be.Támogatás iránti egyedi kérelem5. § (1) A 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A polgármester a támogatás iránti kérelmet döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.

(3) A támogatásra vonatkozó képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, annak fedezetét, a támogatás célját, a kifizetés módját és a támogatással való elszámolási kötelezettséget.

Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása6. § (1) A 4. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület az alapítványok részére a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg odaítéléséről. Az egyéb civil szervezetek számára átruházott hatáskörben az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ír ki pályázatot és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg odaítéléséről

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázatot kiíró megnevezését,

b) a pályázat célját,

c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d) a pályázat tartalmi elemeit,

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

h) a hiánypótlás lehetőségét, határidejét,

i) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,

j) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

k) a megállapodás megkötésére vonatkozó szabályokat,

l) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

m) az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét.

n) az ellenőrzés módját.

(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján (www.sarbogard.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi újságokban kell közzétenni.

7. § (1) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,

e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

(2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolata,

b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,

c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,

d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,

e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.

8. § (1) A pályázatokat írásban egy példányban kell benyújtani.

(2) A pályázatok benyújtási határideje a meghirdetéstől számított 20 nap.

(3) A pályázat kiírója a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.A pályázat elbírálása9. § (1) A beérkezett pályázatokat alapítványok esetében a kiíró képviselő-testület, az egyéb civil szervezetek esetében a kiíró Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság bírálja el.

(2) Nem részesíthető adott évben támogatásban az a civil szervezet, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakat,

c) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

e) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

f) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti.

g) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

(3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni :

a) a támogatott szervezet pontos megnevezését

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, annak megvalósítása befejezési határidejét,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatással történő elszámolás határidejét.A támogatási megállapodás10. § (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű vagy működési célú támogatások esetén a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatásról szóló döntés számát,

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának határidejét,

f) azon költségnemek meghatározását, amelyre a támogatás felhasználható,

g) a támogatásról történő elszámolás határidejét, módját.

(2) A támogatási megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a döntésben és az alapján kötött támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a megállapodást annak megfelelően módosítják.
A támogatással történő elszámolás11. § (1) A támogatott a támogatás összegének felhasználásáról a támogatás kifizetését vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül vagy a támogatási megállapodásban meghatározott elszámolási határidőre elszámolást nyújt be az önkormányzat felé.

(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak az 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

(3) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal. Az eredeti számlákat és az összesítőt a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának ügyintézőjének kell átadni, aki a számla eredeti példányát ellátja az alábbi bélyegzővel önkormányzati támogatás terhére elszámolva, dátum, aláírás. A számlákat ezt követően lemásolja, majd a másolatokra ráírja, hogy „ A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint ellátja aláírásával és dátummal.

(4) A benyújtott elszámolásokat a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számlák alapján- a tárgyévet követő február 20-ig ellenőrzi, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson és a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási megállapodásban foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást  vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

(7) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet a beszámolás tárgyát képező évben az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felhasználásának teljesüléséről.Nyilvántartás és közzététel12. § A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás felhasználásának elszámolási határidejét, az elszámolás időpontját.

13. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatokat a város honlapján közzé kell tenni.

(2) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő 60 napon belül kell megtenni. A közzétételért a döntés és a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős szervezési csoport igazgatási ügyintézője köteles gondoskodni.
3. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok14. § (1) Működési vagy felhalmozási célú végleges államháztartáson kívüli forrás átvételéről

a) 200.000 Ft érték alatt a polgármester,

b) 200.000 Ft érték felett a képviselő-testület dönt.

Az alapítványi forrás átvételéről – értékhatárra tekintet nélkül – a képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntéséről a soron következő ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvételének következményeit.

(4) A polgármester döntése vagy a képviselő-testület határozata alapján az államháztartáson kívüli forrás átvételéről megállapodást kell kötni, melynek aláírására a polgármester jogosult.

(5) Amennyiben az átadó meghatározza a pénzeszköz felhasználásának célját, az csak az önkormányzat jogszabályban meghatározott tevékenységéhez kapcsolódóan használható fel.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatási megállapodásra vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.4. Záró rendelkezések15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2015. május 8.
Dr. Sükösd Tamás                                         Demeterné Dr. Venicz Anita

                               polgármester                                                              jegyző
Kihirdetve: 2015. május 21.                                                               Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27.5 KB
2. melléklet
26 KB
3. melléklet
39.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!