nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-30 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Csömend község területén az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények bérbeadására és bérleti díjának megállapítására.


(2) A rendelet értelmében az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények:

a) a 8700. Csömend, Szabadság u. 1. szám alatt lévő Kultúrház nagyterme a hozzá tartozó konyával együtt,

             b) a 8700. Csömend, Szabadság u. 1. szám alatt lévő Régi iskola nagyterme.A létesítmények használatáért fizetendő díjak


2. § (1) Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló egyes intézmények és helyiségeinek esetenkénti bérleti díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.


(2) Az 1. mellékletben meghatározott díjakat a képviselőtestület évente felülvizsgálja.A terembérleti szerződés


3. § (1) Az e rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a bérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás kötése szükséges, mely terembérleti szerződést jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csömend, 2017. november 28.
                        Szabó István                                                                      Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. november 29. napján kihirdetésre került.Csömend, 2017. november 29.


                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.88 KB
2. melléklet
15.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!