nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2019-01-29
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §

A rendelet hatálya Tényő Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések létesítésére terjed ki.


2. §

E rendelet alkalmazásában:


a) hivatali helyiség: Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal Tényői Kirendeltségének anyakönyvvezetői hivatali helyisége, 9111 Tényő, Győri u. 57.

b) hivatali munkaidő: a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjében meghatározott munkaidő.


3. §


(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben, valamint – az At. 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn kívül lehet lebonyolítani.


(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.


Az engedélyezés szabályai 


4. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani.


(2) A kérelemben meg kell jelölni:

a) a házasságkötés pontos helyszínét,

b) a házasságkötés időpontját,

c) nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak.


(3) A kérelemről - az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – a jegyző dönt.


(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés az At. 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésén túl akkor engedélyezhető, ha a helyszínen az anyakönyvvezető életét, testi épségét semmi sem veszélyezteti, az anyakönyv megfelelő védelme biztosított, valamint az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul.


Díjfizetési kötelezettség


5. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 4.000,- Ft.


(2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 8.000,- Ft.


(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén közreműködő anyakönyvvezető eseményenként bruttó 3.500 Ft díjazásban részesül.


(4) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén közreműködő anyakönyvvezető eseményenként bruttó 7.000 Ft díjazásban részesül.


(5) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy díjazás illeti meg.


(6) Rendkívüli körülmény esetében - különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára - az egészségügyi intézményben, illetve a házasulók lakásán lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


(7) A díjfizetési kötelezettség a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történő befizetéssel az anyakönyvi eseményt megelőző 5 munkanappal kell teljesíteni.


Záró rendelkezések


6. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2014. (IV. 01.) önkormányzati rendelete.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései irányadóak.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!