nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-27 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelete
képviselők tiszteletdíjáról

Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 35. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a települési képviselők tiszteltdíjáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya


1. §

(1) A rendelet célja, hogy az önkormányzati képviselők részére tiszteletdíjat állapítson meg.

       E rendelet hatálya Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének       képviselőire terjed ki.


 (2)  Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre, akiknek illetményéről, illetve tiszteletdíjáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § és 80. § -ai rendelkeznek.

2. A helyi képviselő tiszteletdíja


2. §

(1) A képviselőket a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig tiszteletdíj illeti meg.


(2)  A települési képviselő havonta 40.000 Ft tiszteletdíjra jogosult.


(3)  A tiszteletdíj a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kerül kifizetésre, a kifizetésről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.


 3. A tiszteletdíjról lemondásának szabályai

3. §

 (1)  A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.


    (2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatott évente a   polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb tárgyév áprilisának utolsó munkanapjáig.


4. A tiszteletdíj mérséklése, megvonása


4. §


(1) A képviselő testületi ülésről  való igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható.


(2) Amennyiben a települési képviselő a testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt, a következő havi tiszteletdíját 50 %-al mérsékelni  kell.


(3) Újabb igazolatlan hiányzás esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi hónapig szüneteltetni kell a folyósítást, ahány ülésről a képviselő hiányzott.


(4) A tiszteletdíj megvonásáról a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a hiányzást követő ülésen dönt.


(5) A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a képviselő, bizottsági tag az ülést megelőzően, alapos indokkal a polgármesternek bejelenti.


(6) Alapos indoknak kell tekinteni, ha a hiányzásra

           a) méltányolható magánérdek (betegség, közeli hozzátartozó halála, stb.), vagy

           b) képviselői tisztségéből eredő elfoglaltság (kiküldetés, rendezvény, stb.), vagy

c) állampolgári kötelezettség teljesítése, vagy

d) objektív körülmény akadályozása (baleset, árvíz, stb.) miatt kerül sor.

A távollét igazolása a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvben a „Távol (igazoltan)” szöveggel történik.


5. Záró rendelkezések

5. §


   (1)  E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. február 1. napjától alkalmazni kell.


   (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XII.08.) önkormányzati rendelet


            Dr. Berényi Sándor                                                             dr. Halász Péter
 
                  polgármester                                                                          jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!