nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-29 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

Gadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 36.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a természeti értékek helyi védelmére a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § Gadány Község Önkormányzata a „Gadány helyi építési szabályzatáról” szóló 3/2005. (IV.13.) rendeletének 1. mellékletében felsorolt természetvédelmi területek és helyi jelentőségű védett fasorok és természeti emlékek (védett fák) védettségét a képviselő-testület e rendelettel fenntartja.2. § A védettség fenntartásának célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a jelen és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése és tervszerű fenntartása.3. § (1) A védett természeti emlékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő munkálatok

a)A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása,

b)A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, fasebkezelés.

c)A megfelelő növőtér – és a lombkoronának megfelelő földterület – állandó gondozása.

d)A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő ültetési időszakban el kell végezni.


(2) A védett természeti területek és természeti emlékek kezelési tervét, mely az ott tevékenységet folytatókra kötelező erejű az önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A kezelési tervet 10 évenként felül kell vizsgálni.4. § (1) A védelem alatt álló területekről az önkormányzat nyilvántartást vezet.


(2) A nyilvántartásba bárki betekinthet.


(3) A védetté nyilvánított természeti területeket táblákkal kell jelölni. A táblán fel kell tüntetni:

a)a védett természeti terület megnevezését,

b)védettségét tényét

c)a védelem alá helyezés idejét


(4) A védelmet jelölő táblák elkészíttetéséről, kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.A védett természeti terület állapotának megőrzése


5. § (1) Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti területek, értékek védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, azok következményeinek megszüntetésében, a károk helyreállításában.


(2) A jelen rendelet tárgyát képező, helyi jelentőségű természeti terület megóvásáról a tulajdonossal és kezelővel egyeztetve az önkormányzat gondoskodik. E feladat ellátásával az önkormányzat a terület mindenkori kezelőjét, használóját is megbízhatja.


(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni a védetté nyilvánítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.


(4) A helyileg védett természeti terület és érték jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyezéséhez a képviselő-testület engedélye is szükséges, kivéve az azonnali balesetveszély elhárítása érdekében történő fakivágását.


(5) A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti terület, érték súlyosan károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységét.


(6) Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti területek és értékek állapotát közvetlen vagy közvetett módon természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti.6. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gadány, 2014. május 27.
                Ősz János                                                                 Károlyné Csobod Hajnalka

             polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A rendelet 2014. május 28. napján kihirdetésre került.Gadány, 2014. május 28.


                                                                                                             Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.79 KB
2. melléklet
17.32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!