nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 - 2017-12-31
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése valamint a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.)  felhatalmazása alapján  illetékességi területén bevezeti az idegenforgalmi adót. Az önkormányzat az idegenforgalmi adót feladatai ellátásának finanszírozására vezeti be.Adókötelezettség szabálya, az adó alanya

1.§


Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt:

(1) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

(2)[1]


Az adó alapja

2.§


(1) Az 1.§ (1) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)[2]


Az adó mértéke

3.§


(1)[3] Az 1.§. (1) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén személyenként és vendégéjszakánként 350.- Ft.

(2)[4]


[5]Az adó megfizetése

3/A.§


Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell az e rendelet 1. melléklete szerinti bevallási nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz bevallania és adót befizetnie.


[6]Bizonylatok, nyilvántartás

3/B.§


(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, és összegének megállapítására alkalmas 2. számú melléklet szerinti összesített nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett részére az Önkormányzat elrendeli a 4. számú melléklet szerinti, az Önkormányzat által biztosított szigorú számadású nyomtatvány (bejelentőlap) használatát a vendégek érkezéskori regisztrációjára.

(3) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt köteles haladéktalanul a 4. számú nyomtatványon regisztrálni, majd azt a 2. számú nyilvántartásában rögzíteni. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.

(4) A 4. számú nyomtatvány (bejelentőlap) és az ahhoz kapcsolódó Szilvásvárad Kártya használatát az Önkormányzat 16/2011.(XI.30) sz. önkormányzati rendelete szabályozza.

(5) A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.

(6) Amennyiben a szálláshely üzemeltető a nyilvántartásba vételt elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási, befizetési kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság a vonatkozó jogszabályok alapján mulasztási bírságot állapíthat meg.

(7) Az adóbeszedésre kötelezettnek az adómentességre jogosító tartózkodásról a 4. számú nyomtatvány vonatkozó részének kitöltésével nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.


Értelmező rendelkezések

4.§


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény /Htv./ rendelkezései az irányadók.

(2) Az adóigazgatási eljárásban a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. (továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók.


Az adó mérséklése

5.§


Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adótartozást, birság és pótléktartozást az Art 134.§.-ában meghatározottak szerint mérsékelheti vagy elengedheti.Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

6.§


(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 14/2002.(XII.10) rendelet.               Antalné Filipcsényi Katalin   sk.                                        Mészáros Zoltán sk.

                          polgármester                                                                 jegyző    

[1]

Hatályon kívül helyezte a 7/2009.(IV.01.) rendelet 1. §-a.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2009.(IV.01.) rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 17/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2012. január 1.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2009.(IV.01.) rendelet 1. §-a.

[5]

Beiktatta a 4/2010. (II.10.) számú rendelet 1. §-a. Hatály: 2010. április 1.

[6]

Módosította a 17/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2012. január 1.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
294.94 KB
2. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
246.47 KB
4. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
243.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!