nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004.(I.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-06-01 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004.(I.22.) önkormányzati rendelete
a szomszédjogról

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 106.§-ában, valamint az 1960. évi 11. tvr. 21. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, e jogszabályoknak a szomszédjogra vonatkozó rendelkezéseitől való helyi eltéréseinek szabályozása céljából – a telekszomszédok közötti tulajdonjogból eredő viták megelőzése, rendezése, illetőleg megszűntetése érdekében - az alábbi rendeletet alkotja:


Értelmező rendelkezések


1.§.


E rendelet alkalmazásában

 1. használó: az adott belterületi földrészlet mindenkori tulajdonosa, illetőleg annak jogszerű, illetőleg jogcím nélküli használója.
 2. szomszédos telek: az adott belterületi földrészlettel közös telekhatárral rendelkező valamennyi belterületi és -  amennyiben a telekhatár egyben a település belterületi határa – a külterületi földrészlet.

A rendelet hatálya

2.§.


E rendelet hatálya az 1 §.

 1. (1) bekezdésében meghatározott természetes és jogi személyekre, a
 2. (2) bekezdésében meghatározott földrészletekre, az azokon lévő épületekre, egyéb építményekre, egyéb létesítményre és növényzetre, valamint
 3. a közterületekre terjed ki.Általános rendelkezések


3.§.


A közterületen lévő fák tulajdonosa az önkormányzat. A gyümölcsszedésre a közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gondozó jogosult, amellyel a leszedett gyümölcs tulajdonát megszerzi.


Részletes szabályok


4.§.


Mész és egyéb anyaggödör a szomszédos telekhatártól legalább három méter távolságtól létesíthető.


5.§.


Tűzifa és egyéb anyag – az utcáról nézve – a saját lakóház takarásában, illetőleg az ellenkező oldalon, az utcafronttól legalább 20 méter és a szomszédos telekhatártól legalább 2 méter távolságra tárolható.


6.§. 1. Az oldalkertben, udvarban, a szomszédos épület mellett a telekhatártól:
 1. virágágy 0,5 méter,
 2. díszcserje 1 méter,
 3. 3 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcsfa, egyéb növény, vagy bokor 2 méter,
 4. 3 méternél magasabbra növekvő növény 4 méter,
 5. gesztenye, illetőleg diófa 8 méter távolságon belül nem telepíthető.
 1. Az udvar területén – beleértve az oldalkertet is – akác, vagy egyéb tűzifa nem telepíthető.

7.§.


Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az udvar mögötti kertben a szomszédos telekhatártól:

 1. 3 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcs, vagy egyéb bokor, legalább 1 méter,
 2. 3 méternél magasabbra nem növekvő gyümölcs, vagy egyéb fa legalább1,5 méter,
 3. 3 méternél magasabbra növekvő gyümölcs, és egyéb fa – e) pontban felsoroltak kivételével – legalább 2,5 méter,
 4. gesztenye és diófa legalább 8 méter,
 5. nyár, fűz, akác, szil, tölgy, kőris és egyéb magas növésű fa 20 méter távolságon belül nem telepíthető.

8.§.


 1. A telek tulajdonosa az udvart köteles bekeríteni, és a kerítés épségéről folyamatosan gondoskodni.
 2. A kerítés a telekhatáron építhető meg, az arra vonatkozó jogszabályi előírások és  engedélyek szerint.
 3. A kerítés magassága a talajszinttől számított 2 méter magasságot nem haladhatja meg.
 4. Az élősövény kerítés a telekhatártól legalább 0,5 méterre telepíthető.

9.§


 1. A telekszomszéd használók e rendelet 4.§; 5.§; 6.§; 7.§; és a 8.§. (2) bekezdésében előírt mértékektől közös megegyezéssel eltérhetnek, a telkek jogutód használóira is kiterjedő hatállyal.
 2. A megállapodást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

10.§


A szomszédjogra vonatkozó jelen rendelkezések betartásának ellenőrzése a jegyző hatáskörébe tartozik.


Záró rendelkezések


12.§.


 1. Ez a rendelet  2004. május 1-én lép hatályba, egyúttal
 1. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!