nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (III.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-09 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (III.8.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III. 09.) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetéséről


LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2016. (III. 09.) önkormányzati rendelete

2016. évi költségvetéséről


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva költségvetéséről következőket rendeli el:


A rendelet hatálya.


1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, bizottságaira és az önkormányzat intézményeire terjed ki.


2.§.


(1)  A képviselő-testület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények – külön-külön, egy-egy címet alkotnak.

           Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal


I.

A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.


1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeket 277.355 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   205.254 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          18.380 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           43.966 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            385 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                     8.233 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        442 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   695 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 274.452 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                         9.203 ezer Ft

beruházási kiadások                                                          2.937 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                       800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                 5.466 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                            265.249 ezer Ft

személyi juttatások                                                            56.434 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó     14.698 ezer Ft

dologi kiadások                                                                 69.273 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                               4.974 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       114.947 ezer Ft

működési célú tartalék                                                       4.923 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 3.798 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 0 ezer Ft-ban, működési hiányt 3.798 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

                  Működési célra:                                            3.798 ezer Ft

                  Maradvány igénybevétele összesen:           3.798 ezer Ft


(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadás összegét 6.701 ezer Ft-ban hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 21,5 főben állapítja meg.


(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán a bevételeket és a kiadásokat kísérje figyelemmel, és szükség esetén a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


4.§.


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 39.684 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                 39.146 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                     348 ezer Ft

Kiadások:

Személyi juttatások                                                        26.315 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      7.123 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                6.246 ezer Ft

(2) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja a 2016. évben 38.650 Ft.


5.§.


(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 45.202 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      8.349 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    3.450 ezer Ft

Kiadások:

                      -   Működési kiadások                                                          45.202 ezer Ft

                             Ebből:

Személyi juttatások                                                       12.065 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó      3.243 ezer Ft

Dologi kiadások                                                             29.894 ezer Ft

(2)A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetési létszámkeretét 6,5 főben állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.


7.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.


8.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. melléklet tartalmazza.


9.§.


A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.


10.§.


A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 5. melléklet tartalmazza.


11.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.


12.§.


Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 7. melléklet tartalmazza.


13.§.


Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.


14.§.


Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési támogatásának keretösszegét államháztartáson kívülre a 9. melléklet tartalmazza.


15.§.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza


16.§.


Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.


17.§.


A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.


II.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§.


A rendelet 3.§-ban meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezik.


19.§.


(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


20.§.


(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


21.§.


(1) A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény szabadon gazdálkodhat.


(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:


22.§.


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.


23.§.


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a végrehajtásáért a jegyző felelős.


(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az intézmény vezetője felelős.


24.§.


Az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához, a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért az intézmény vezetője felel.


25.§.


(1) Az intézmények költségvetési támogatásának utalása a nettó finanszírozás keretei között történik.

(2) A működési költségvetéshez az állami támogatást havonta, - a nettó bér és az elszámolási különbözet kivételével – az intézmény részére át kell utalni, az önkormányzat részére biztosított havi állami támogatás összegével egyezően. A saját forrásból biztosított támogatást, - intézmény-finanszírozást – havonta egyenlő részletben kell biztosítani.

(3) A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

(4) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló az önkormányzat által kifizetett bruttó bért és járulékait a tárgyhónapban az önkormányzat számlájára megtéríti.


26.§.


 (1) Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
  2. a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló, meg nem térült követelés,
  3. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

      alátámasztott, behajthatatlan követelés törlését.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

  1. egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(3) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


27.§.


(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – lekösse.


28.§.


Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


29.§.


Az önkormányzat költségvetési intézménye – nem vehet fel hitelt, kezességet nem vállalhat, szabad pénzeszközeit csak a számlavezetőnél kötheti le, értékpapírt nem vásárolhat, fizetési eszközként csak készpénzt /számlapénzt/ fogadhat.


30.§.


Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési elszámolási számláját az OTP Lenti Fiókja vezeti.


III.

Egyéb rendelkezések


31.§

A 2016. évben az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozókat
5.000 Ft/hó értékű Erzsébet utalvány és havi 1000 Ft bankszámla hozzájárulás illeti meg


VI.

Záró rendelkezések


32.§.


E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


                        Léránt Ferenc                                                dr. Hercz Judit

 polgármester                                                       jegyzőKihirdetve: 2016. március 9.


dr. Hercz Judit

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
241.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!