nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-16 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (VIII.15.) önkormányzati rendelete
a mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 5/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. § (1)    A jegyző az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján tárgyév október 15-ig határozatot hoz a mezőőri járulék fizetési kötelezettségről.

(2)     A határidőre meg nem fizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni, mértékére és számítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény késedelmi kamatról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)     Amennyiben a tárgyévben az előző évi bevalláshoz képest a fizetésre kötelezett és a mezőőri járulék alapját képező ingatlanok adataiban tárgyévben változás nem következett be és ezt a jegyző részére a fizetésre kötelezett tárgyév július 15. napjáig tárgyévi bevallás benyújtásával nem jelenti be, október 15. napjáig a jegyző a fizetési kötelezettségről értesítést küld a fizetésre kötelezett részére. Az értesítés mellőzhető, amennyiben a fizetésre kötelezett a mezőőri járulékot július 15-ig az önkormányzat részére megfizeti.

(4)     A mezőőri járulékot a fizetésre kötelezett az önkormányzat 62000026-11035628 számú mezőőri járulék számlájára köteles teljesíteni.”


2. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:


[(2) A képviselő-testület a következő hatásköreit a jegyzőre ruházza át:]

„c) a mezőőri járulékokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben eljár.”


3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!