nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2014-03-27 -tól
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(VI. 10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

                                                       6/2013.(VI. 10.) rendelete       

a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről


Pécsely Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik.


2.§ (1)[1] A szolgáltatásra a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a  lakosokkal  egyedileg  köt  szerződést. Minden lakó vagy nyaraló egységre a tulajdonos /használó/ köteles minimum 50 liter hulladékmennyiség elszállítására szerződést kötni.

(2) Minden lakó vagy nyaraló egység tulajdonosa köteles a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű szabványos hulladékgyűjtő edényt (kukát) saját költségén beszerezni, használni.


3.§[2] (1) A közszolgáltatási díjat az állandó lakos és az ingatlant nyaralóként használó tulajdonos köteles a közszolgáltató által kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni.

(2) Az ingatlant nyaralóként használó tulajdonosoknál keletkezett hulladékot a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. április 15. és október 15. között szállítja el heti egyszeri gyakorisággal.

(3)  A lakóegység (nyaraló) használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet a hulladékszállítási díj megfizetése alól, ha az adott időszakra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla {víz (m3) vagy villany (kWh)} másolatát utólag, a tárgyévben megküldi, vagy ha a jegyző igazolja ingatlanának használaton kívüliségét. A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a tárgyévre vonatkozó mentességi kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.


4.§     Fizetési késedelem esetén a szolgáltató törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a   

fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.


5. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


                       Sebők Lajos                                                               dr. Tárnoki Richárd

                       polgármester                                                                         jegyző   


Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. március 26.


Kihirdetve: Pécsely, 2013. június 10.                                                                         


                          

                                                                                                            dr. Tárnoki Richárd                                                                              

                                                                                                           jegyző[1]

Módosította a 2/2014. (III. 24.) rendelet 1. § Hatályos 2014. március 27.

[2]

Módosította a 2/2014. (III. 24.) rendelet 2. § Hatályos 2014. március 27.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!