nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használatról
Hatályos:2014-05-01 -tól
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használatról
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használatról

Újcsanálos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1 § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.


2 § A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


3 § A filmforgatási célú közterület-használati díj megfizetése alól mentesség nem adható.


4 § Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


        4/A. § A közterület használat után, filmforgatási célú igénybevétel esetén az alábbi díjat kell megállapítani:


    a) forgatási helyszín:                         100 Ft/m2/nap

            b) technikai kiszolgálás:                    térítésmentes

            c) stáb parkolás:                                térítésmentes1


5 § A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.


6 § A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


7 § Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


8 § A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


9 § A közterület-használatot a (8) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


10 § A polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.


11 § Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


12 § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


13 § Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


14 § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1 Módosította a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. május 1. napjától.
Perge István sk.                                                                      Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                    jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!