nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-03 - 2017-05-04
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.2.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 29. § (2), 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1.§ A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

    „3.§ (1) E rendeletben szabályozott ellátásokról a polgármester dönt a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

        (2) A képviselő-testület dönt:

 1. szociális ösztöndíj, a Bursa Hungarica ösztöndíj, a tartósan betegek támogatása megállapításáról,
 2. az (1) bekezdésben megállapított ellátások során egyedi méltányosság gyakorlásáról


2.§ A rendelet 11 § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő lép:


„(1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott feltéve ha:

az eltemettető cseszneki lakóhellyel rendelkezik és az elhunyt személy Csesznek község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezett.

 (2) A temetéshez nyújtott települési támogatás összege harmincezer forint.”


3.§ A rendelet 13 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „13§ (1) Gyermekszületéshez kapcsolódó költségek viseléséhez települési támogatásra jogosult a cseszneki állandó lakos szülő, ha a gyermek állandó lakóhelye is Csesznek.

           (2) Összege gyermekenként ötvenezer forint.”


4 § A rendelet 18 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 ”18.§ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a FIX-PONT Önkormányzati Társulás útján nyújtja.”


5.§ A rendelet kiegészül a következő 8/A. §-sal

     „8/A § (1) Egyéb települési támogatás:

 1. települési temetési támogatás,
 2. települési gyógyszertámogatás,
 3. települési születési támogatás,
 4. települési beiskolázási támogatás,
 5. szociális ösztöndíj,
 6. Bursa Hungarica ösztöndíj,
 7. tartósan betegek támogatása,
 8. idősek támogatása


6.§ A rendelet 9.§-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

      „(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben évente legfeljebb egy alkalommal, kérelemre jövedelemhatárra való tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás, melynek összege maximum egyszázezer forint lehet.


7.§ A rendelet kiegészül az alábbi 14/A. §, 14/B. §, 14/C. §, 14./D.§- sal:

      

„14/A. § (1) A Képviselő-testület Bursa Hungarica ösztöndíjban részesítheti azt a szociálisan rászoruló cseszneki lakóhellyel rendelkező személyt, aki megfelel az adott évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer általános szerződési feltételeinek, feltéve, hogy az önkormányzat az adott évben csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.

(2) Szociálisan rászoruló az a pályázó, aki.

 1. félárva, vagy árva,
 2. a családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
 3. gyermeket nevel,
 4. szülője, vagy gondviselője munkanélküli,
 5. olyan betegségben, vagy fogyatékosságban szenved, amely miatt emelt szintű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 6. családjában olyan személy él, aki emelt szintű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
 7.  családjában olyan személy él, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette
 8.  családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,
 9.  kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.”


14/B. § (1) Szociális ösztöndíjban részesíthető az a 25 év alatti szociálisan rászoruló cseszneki lakóhellyel rendelkező személy, aki középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt, illetve ilyen irányú képzésre felvételt nyert, szociálisan hátrányos helyzetű és Bursa Hungarica ösztöndíjban nem részesül.

   (2) A szociális rászorultság a 14/A. § (2) bekezdése szerinti vizsgálandó.


14/C. §. (1) Települési támogatás nyújtható annak a tartósan beteg cseszneki lakóhellyel rendelkező személynek, aki tartós betegségben szenved és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele a tartós betegség tényét alátámasztó orvosi dokumentáció.

(3) A támogatást legfeljebb 6 hónapra, havonta maximum tizenötezer forint összegben lehet megállapítani.”


”14/D.§ Idősek támogatása címen települési támogatás adható hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül évente egy alkalommal a  60 év feletti cseszneki lakóhellyel rendelkező személyek részére az idősek napja, vagy a karácsony ünnepek előtt.

(2) A támogatásra felhasználható keretet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg.”


7.§ A rendelet 15 §-a kiegészül az alábbi d) és e) ponttal:

„d) szünidei gyermekétkeztetés

 1. otthoni szakápolás”


8.§ A rendelet kiegészül az alábbi 18./A § és 18/B. §-sal:


   „18/A. § (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést az óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekek részére a Kerekerdő Óvoda intézmény (8430 Bakonyszentkirály, Vár út 6.) konyháján biztosítja.

(2) Az étkezés igénybevétele előzetes igényfelmérés alapján történik.

(3) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést, az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, valamint a szünidei gyermekétkeztetést a 18/A § (1) szerint biztosítja a konyha étkezőjében helyben történő fogyasztással vagy a jogosult általi elvitellel.


18/B. § (1) Az önkormányzat a településen élők részére jövedelemre tekintet nélkül az egészségi állapotának javítása érdekében otthoni szakápolás keretében fizioterápia szolgáltatás igénybevételére biztosít lehetőséget.

(2) A szakápolás igénybevételére orvosi elrendelés alapján kerülhet sor.

 (3) Az otthon szakápolást az önkormányzat a „H & V fit” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt útján biztosítja. ”


9.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.


10.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

      Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                                Feketéné Esztergályos Hilda sk.

               polgármester                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
291.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!