nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-21 - 2019-02-21
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete
a strandok rendjéről

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§  (1) A rendelet területi hatálya

a)  a strandok tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő

  aa) Balatonmáriafürdő 209/2, 209/3, 209/15 hrsz-ú (8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi Imre tér 9. ) Központi     Fizető strand,

ab)  Balatonmáriafürdői 500/11 hrsz-ú Hajóállomási szabad strand,

ac)   Balatonmáriafürdő 1175/3 hrsz-ú Hullám utcai szabad strand területére,

b) vízre jutási helyek tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő

ba) Balatonmáriafürdő 1602, 1612 hrsz-ú Zagytéri,

 bb) Balatonmáriafürdő 1596/3  hrsz-ú Polgár utcai,

bc) Balatonmáriafürdő 02/3 hrsz-ú Szabadság utcai,

bd) Balatonmáriafürdő 1594/4 hrsz-ú Őrház utcai,

be) Balatonmáriafürdő 1593/4 hrsz-ú Őz utcai területre terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szervezetre, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá alkalmazottaikra terjed ki.


(3) A rendelet alkalmazásában

a) előszezon: május 15-31.

b) utószezon: szeptember 1-15.

c) üdülési szezon: június 1-augusztus 31.

d) gyermek: 18. életévét be nem töltött személy

e) strand: az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában felsoroltak,

f) mozgásszervi fogyatékos:  a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló  141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése szerinti személy.


2. A központi fizető strand, szabad strandok, vízre jutási helyek nyitva tartása


2.§ (1) A fizető strand elő- és utószezonban 8 órától 20 óráig, üdülési szezonban 18 órától 20 óráig szabad strandként üzemel, a szolgáltatások igénybevételének lehetősége és díjfizetés nélkül.


 1. A fizető strand üdülési szezonban 8 órától 18 óráig díj megfizetése ellenében vehető igénybe.


 1. Fürdésre alkalmatlan időben a pénztár zárva tart.


 1. A nyitvatartási időben a vendégek a fizető strand bármelyik pénztárral ellátott hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek átjárója, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára. A nem hivatalos bejáratok igénybevételének megakadályozásáért az egység tulajdonosa, üzemeltetője felelős.


 1. Nyitvatartási idő után, a fizető és szabad strandokat a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe.


 1. Az 1.§.  ab) és ac) pontjában felsorolt szabad strandok és az 1.§ b. pontjában felsorolt vízrejutási helyek május 15-től szeptember 15-ig 9-18 óra között tartanak nyitva.


 1. A nyitvatartási idő alatt az üzemeltető a strand működési feltételeit a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja.


3. A központi fizető strand szolgáltatási díjai


3.§ (1) A strandbelépő, szolgáltatások díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


 1. A szolgáltatások díjairól az önkormányzat internetes honlapján, a strand bejáratánál jól látható helyen elhelyezett árjegyzék kihelyezésévet tájékoztatja az igénybevevőket.


 1. Az árjegyzéket magyar, orosz, német, angol nyelven is közzé kell tenni.


 1. A belépéskor megváltott belépőjegyet, bérletet, egyéb belépésre jogosító igazolványt a strandon tartózkodó személy köteles megőrizni, az önkormányzat megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljából felmutatni. 


 1. Amennyiben a strandon tartózkodó személy belépési jogosultságát igazolni nem tudja, úgy az 1. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.


6. A megváltott, de fel nem használt belépőjegyek érvényessége nem hosszabbítható, vissza nem válthatók.


4. A központi fizető strand díjainál igénybe vehető kedvezmények


4.§ (1) Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállásadó vállalkozás vagy magánszemély, aki tárgyév július 15-ig vásárol gyermek-, felnőtt-, családi szezonbérletet, az

a) 5 db esetén 10 %

b) 20 db esetén 20 %

c) 40 db esetén 50 %kedvezményre jogosult.


(2) Napi jegy megváltása esetén 30 fő feletti szervezett csoport a mindenkor fizetendő díjból 30 % kedvezményre jogosult.


(3) A gyermekjegy a 6 év felett, de 18. életévet be nem töltött személyekre vonatkozik.


(4) A családi bérlet azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik.


(5) A balatonmáriafürdői állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek a fizető strandot díjazás nélkül – személyazonosságuk igazolásával – vehetik igénybe.


(6) A szezonbérlet árából 60 % kedvezményre jogosult a Balatonmáriafürdőn állandó vagy üdülőingatlannal rendelkező tulajdonos és állandó lakos, akiknek a helyi adókról szóló rendelet alapján az Önkormányzat felé nem áll fenn adótartozása.


(7) A kedvezményes szezonbérlet kiváltására az az ingatlan tulajdonos és/vagy állandó lakos jogosult, aki személyazonosságát fényképes igazolvány, lakcímkártya felmutatásával, és az önkormányzat adóhatósága által a tartozásmentességről szóló igazolást benyújtja.


(8) A kedvezményes szezonbérlet kiállításához fotó szükséges. A igazolvány aTelepülésüzemeltetési irodán igényelhető,amelyet évente meg kell újítani.


5. §. (1) A központi fizető strandot ingyenesen veheti igénybe:

a.) 6 éven aluli gyermek,

b.) 80 év feletti személy,

c.) Balatonmáriafürdőn állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek – 18 éves korig,

d.) mozgásszervi fogyatékos személy,

e.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata alkalmazásában álló dolgozó,

f.) az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából,

g.) az önkormányzat által támogatott civil szervezetek tekintetében szervezetenként 4 fő.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - utólagos tájékoztatással - kivételes esetekben napi „Látogatói belépő”-t biztosítson, az önkormányzat vendégei számára.


(3) A látogatói belépő a kiállítás napján érvényes, és névre szól.


4. A strandok működtetése, használatuk szabályai


6.§ (1) A strandok általános felügyeletét Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el, működtetéséért a Településüzemeltetési Iroda vezetője felelős.


 1. A strandok üzemeltetési és fenntartási feladatait az önkormányzat Településüzemeltetési irodája látja el, más szolgáltatók bevonásával.


 1. A fizető strand strandpénztárának működtetését a Településüzemeltetési Iroda végzi pénztáros és jegyellenőr alkalmazásával.


 1. A strandok területén kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak a Képviselő-testület hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgárjogi szerződés alapján lehet folytatni.


 1. A strand területén kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységek üzemeltetői folyamatosan és rendszeresen kötelesek gondoskodni az üzlet, a kerthelyiség 3 méteres körzetének takarításáról és rendben tartásáról. A keletkezett hulladék elszállítására kötelesek hulladékszállításra jogosult szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni.


7.§ (1) A strandok területén, épületein reklám céljára plakát, hirdetmény elhelyezése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges a közterületi reklámtáblákra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti díj megfizetésével.


 1. A fizető strandon üzemelő hangosbemondó a fürdővendégek által - díjazás nélkül - csak rendkívüli körülmény, esemény miatt vehető igénybe, egyéb esetben vagy reklám céljára az 1. melléklet szerinti díjat kell fizetni. Rendkívüli körülmény, esemény: különösen eltűnt személy keresése, rendőrségi felhívás, jelzés, terület kiürítésére felhívás.


 1. A hangosbemondón reklámszöveget 13-15 óra közötti időn kívül, óránként legfeljebb 10 perces időtartamban lehet közölni.


 1. A vízi mentőszolgálat és az elsősegélynyújtó hely szolgálati idejének meg kell egyeznie a strand nyitva tartási idejével.


 1.  A Központi strandra és a szabad strandokra vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet 1. függeléke tartalmazza. A vízre jutási helyekre vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet a 2. függeléke tartalmazza.


 1.  Az 1.§ (1) bekezdés szerinti strandok működéséről az üzemeltető strandüzemeltetési naplót (strandnaplót) köteles vezetni, melybe köteles bejegyezni a fürdőhelyen történt rendkívüli eseményeket (baleset, káresemény, környezetszennyezés, stb.) és észlelt balesetveszélyt, a tett intézkedéseket.


8.§ (1) A strandok vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.


 1.  A parkolók őrzését az Önkormányzat nem biztosítja, így a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és azokban hagyott értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.


 1.  A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, azokon, vagy azokban elhelyezett értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.


 1.  A strandok területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál vagy az önkormányzat hivatali kirendeltségénél kell leadni, kezelésükre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.


 1.  Az a személy, aki a strandfürdők berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.


 1. A strand területére bármilyen állatot – őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével – bevinni, a Balatonban fürdetni tilos.


 1.  A strand területére bármilyen gépjárművet bevinni, azokat használni – az üzemelési időn kívül is – tilos, kivéve a strand rendeltetésszerű használatát, fenntartását szolgáló járműveket. A kerékpárt kizárólag a fizetőstrand területén elhelyezett  kerékpártárolóig lehet bevinni és elhelyezni.


 1.  A strand területén tartózkodó személy köteles e rendeletben szabályozottakat betartani. Aki a jogszabályokat megszegi, attól a strandfürdői szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a strand területéről el lehet távolítani, és e célra rendőri segítség is igénybe vehető.


9.§  Az üzemeltetési feladatokat ellátó feladata különösen:

 1. A strandok szezonnyitásra történő felkészítési munkáinak elvégzése, és folyamatos, problémamentes üzemelés, működtetés biztosítása.
 2. A szezon, a strandnyitás előtti medervizsgálat elvégzése, adminisztrálása, ellenőrzéskor a felvett jegyzőkönyv bemutatása az illetékes hatóságok felé.
 3. A strandüzemeltetési jogszabályoknak megfelelő üzemelés biztosítása.
 4. Nyitás előtti területbejáráson való részvétel, az azon feltárt hiányosságok határidőre történő elvégzése.
 5. A strandok szakhatósági előírásoknak megfelelő felkészítése.
 6. Az üzemeltetési szerződésben előirt munkák, napi feladatok elvégzése,
 7. A fizető strandon, a pénztár nyitva tartásának időszakában mentőövök, mentőfelszerelés, elsősegélyhely rendelkezésre állásának biztosítása.
 8. Strandüzemeltetési napló naprakész vezetése, annak helyszínen tartása, ellenőrzéskor bemutatása.
 9. Fürdőhelyi rendtartás magyar, német, angol, orosz nyelven történő jól látható helyen való közzététele.
 10. A tulajdonos képviseletében eljáró Településüzemeltetési Irodavezető által előirt feladatok határidőre történő elvégzése.
 11. A strandi bejárati kapuk zárása, kerítések állapotának figyelemmel kísérése, közreműködés a rendtartás betartatásában.
 12. A rendeltetés szerinti üzemelést zavaró események Településüzemeltetési Iroda vezetője felé történő azonnali jelentése.


Záró rendelkezések


10.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 1. Hatályát veszti a községi strandok és vízre jutási helyek szabályairól szóló 14/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet.
 2. A rendelet az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető, azokkal összhangban készült szabályozást tartalmaz.Galácz György                                          Mestyán Valéria

      polgármester                                              címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. május 17-én


Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Központi Fizető strand és szabad strandokra vonatkozó rendtartás
120.28 KB
Vízre jutási helyekre vonatkozó fürdőhelyi rendtartás
207.9 KB
Központi Fizető Strand szolgáltatási díjai
397.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!