nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Községi Önkormányzata Képviselő -Testületének 8/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-18 -tól
Tényő Községi Önkormányzata Képviselő -Testületének 8/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
Tényő Községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  (1) bekezdés a) és e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában , a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Az önkormányzati vagyon


1. § (1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyon és üzleti vagyon.


(2) A közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgáló vagyon az önkormányzat törzsvagyona.


(3) Tényő Községi Önkormányzat törzsvagyona forgalomképesség szempontjából:

a) forgalomképtelen törzsvagyon, amelynek részei:

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon (1. sz. melléklet),


b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (2. sz. melléklet)


(4) E rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt vagyon az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona.


Az önkormányzat vagyonával való rendelkezési jogok,
feladat- és hatáskörök


2.  §  (1) Az önkormányzati vagyon gazdasági társaságba vagy közalapítványba történő bevitele, valamint azzal közérdekű kötelezettség vállalása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


(2) A forgalomképes üzleti vagyonba tartozó ingatlanok értékesítésre történő kijelölése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos eljárás a  Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


Az 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyont versenytárgyalás útján kell értékesíteni.


Az önkormányzati ingatlanokat érintő egyéb tulajdonosi nyilatkozatok kiadása, a hasznosítással kapcsolatos döntéshozatal a polgármester hatásköre.


 A megállapított értékhatár a forgalmi érték szerinti összegben értendő. Az ingatlan értékesítésének alapfeltétele hat hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi szakértői vélemény megléte.


(3) Az Önkormányzat intézményei - az intézményvezetők útján - annak a törzsvagyonnak használati jogát gyakorolhatják, amely e rendelet hatályba lépésének napján is a használatukban van.


(4) Az önkormányzat az éves könyvviteli mérleget alátámasztó leltározását két évenként köteles végrehajtani.

(5) Az önkormányzati követelés jogosultja köteles megtenni a követelés behajtása érdekében a követelés nagyságával arányban álló intézkedéseket. A behajthatatlan követelések elengedése  a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 


Önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átruházása


3. §(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik:  ingatlanvagyon ingyenes és kedvezményes átruházásának engedélyezése, ingyenes használatba adása.


(2) A Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Ezzel a korlátozással lehet ingyenesen hasznosítani.

Ingyenes átruházásra az Nvtv. 13. § (3) –(13) bekezdései vonatkoznak.Vagyon ingyenes megszerzése


4. §  (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik:

a) a más szervek, magánszemélyek által ingyenesen felajánlott, nettó 2.000.000 Ft-ot meghaladó ingatlan átvétele, kivéve, ha a felajánlás „út” céljára történik;

b) ingó vagyontárgy térítés nélküli átvétele, ha annak nyilvántartás szerinti nettó értéke, ennek hiányában nettó egyedi forgalmi értéke a 2.000.000 Ft-ot meghaladja;


(2) A polgármester hatáskörébe tartozik:

a) más szervek, magánszemélyek által ingyenesen felajánlott nettó 2.000.000 Ft, vagy az alatti értékű ingatlan átvétele;

b) az „út” céljára felajánlott terület átvétele;

c) Az (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó ingó vagyontárgy átvétele;Vagyonkezelői jog létesítése


5. §  (1) Bármely vagyontárgy vagyonkezelésbe adásáról a Képviselő-testület - a vagyonkezelői szerződés elfogadásával - egyedi döntést hoz.


(2) A vagyonkezelésbe adás nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét, elsődleges célja a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, illetve értékének növelése. 


(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyont könyvvezetésében elkülönítetten köteles kezelni, ráfordításait és költségeit külön köteles kimutatni. Ezen felül minden évben, a tárgyévet követően február 15-ig beszámolót köteles készíteni a Képviselő-testület számára.


(4) A vagyonkezelő a tárgyévet követő február 15-ig köteles adatot szolgáltatni a kezelésbe adott vagyon értékében bekövetkezett változásról.

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

a)eszközönként tételesen az eszköz bruttó értékében bekövetkezett növekedéseket és csökkenéseket (beruházások és felújítások értéke, selejtezés, értékvesztés, stb.),

b)elszámolt értékcsökkenést.


(5) A vagyonkezelői jog értéke 12 havi bérleti, használati díj. Ennél rövidebb időre történő hasznosítás esetén a 12 hónapra számított bérleti, használati díj időarányos részét kell érteni.


(6) Vagyonkezelői jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:

a)költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek,

b)önkormányzati társulásnak.


(7) Az önkormányzat az (6) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:

a)óvodai ellátás

b)alapfokú nevelés, oktatás

c)szociális ellátás


(8) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,

b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését.


(9) Az (8) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni kell.


Az intézmények használatába adott vagyonra vonatkozó szabályok


6. §  (1) Az önkormányzati intézményeket a 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az ott megjelölt és használatukba adott vagyontárgyakra - megilletik a tulajdonosi jogosítványok és terhelik a tulajdonosi kötelezettségek az e rendeletben megfogalmazott eljárási és anyagi jogszabályok betartása mellett.

A tulajdonost megillető rendelkezési jogból az önkormányzati intézmények alkalomszerűen, maximum egy éves határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítás jogát gyakorolhatják.


(2) A bérbeadásból származó bevételt az intézmény saját feladatainak ellátására, színvonalának javítására fordíthatja.


(3) A hasznosítás az intézmény feladatainak ellátását nem korlátozhatja, nem veszélyeztetheti, a vagyon állagát nem ronthatja.


(4) Ha egy vagyontárgyhoz kapcsolódó intézményi funkció megszűnik, a vagyon hasznosításáról a képviselő-testület dönt.


(5) Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak, ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. E vagyontárgyak, ingatlanok általában az azokat megszerző intézmények használatába kerülnek, kivéve, ha a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. 


Az önkormányzati vagyon hasznosítása


7. §  (1) Az önkormányzat az üzleti vagyon kategóriába sorolt vagyontárgyai hasznosításával kapcsolatos eljárás a 2. §.-ban foglaltak szerint történik.


 (2) A forgalomképtelen törzsvagyon kategóriába sorolt vagyontárgyakat közterület-foglalással lehet hasznosítani. 


Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítési, valamint a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosítási folyamata


8. §  (1) A polgármester gondoskodik a vagyontárgyak átminősítése, illetve hasznosítása előtt a célszerűségi, valamint a pénzügyi-gazdaságossági vizsgálat elvégzéséről.


(2)       a./ Előzetes célszerűségi vizsgálat:
                        aa)  a feladat körülhatárolása
                        ab) a feltételek számbavétele
                        ac) a hosszú távú jövedelmezőség - rövid távú haszon vizsgálata
                        ad) a megfelelő hasznosítási forma kiválasztása
                        ae) a vállalkozás résztvevőinek vagy potenciális résztvevőinek
                              számbavétele

            b./ Pénzügyi-gazdasági vizsgálat
                        ba)  tőkeértékelés, hozammutatók, megtérülési mutatók
                        bb) kamat- és osztalék kondíciók számbavétele
                          (amennyiben ilyen jellegű a hasznosítás formája)

bc) összehasonlító elemzések elvégzése, különböző pénzügyi feltételek és megoldások közötti választás

(3) A polgármester a vizsgálatok eredményét a  Képviselő-testület elé terjeszti. A döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  


(4) A gazdaságossági vizsgálat mellőzhető, ha az átminősítés csak az ingatlan egy részét érinti és a visszamaradó ingatlan eredeti rendeltetését betölti.


(5) a vagongazdálkodás ellenőrzése a belső ellenőrzés keretein belül történik. 


A társasági jog hatálya alá tartozó vállalkozások,

az azokban való részvétel, illetve képviselet


9. §  (1) A kisebbségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közgyűlésén, taggyűlésén eljáró képviselő az önkormányzat érdekének figyelembe-vételével köteles eljárni.


(2) Amennyiben valamely részben, vagy teljes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság fejlesztéséhez, tervezéséhez, beruházáshoz költségvetési támogatást, vagy az önkormányzatot megillető osztalékot használ fel, a felhasználás ellenőrzésébe be kell vonni az önkormányzat pénzügyi előadóját.


10. §  (1) A rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tényő Község Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2003.(IX.12.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2004.(III.22.), 13/2004.(XII.30.), 4/2007.(III.1.) önkormányzati rendeletek. Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
504.47 KB
1.számú melléklet
50.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!