nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (V.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (V.1.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagypirit község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, a 32 §-ában, a 35. § (2) bekezdésében, 37/A § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, a 45., 46. és 48. §, az 50. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében és a 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § A rendelet meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, szervezetét.

               

A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagypirit község közigazgatási területén élő és bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, a település területén tartózkodó hajléktalanokra.

(2)[1] Az önkormányzat étkeztetést és szállást köteles biztosítani (1) bekezdésen kívül az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a településen jogszerűen tartózkodó állampolgárai számára, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

 (3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, ha az ellátás igénylésének időpontjában a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a községben gyakorolja, és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) Az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a községben gyakorolja és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


A hatáskörök gyakorlása


3. § E rendeletet a Sztv-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006./III.27./ Korm. rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelettel együtt kell alkalmazni.


4.§[2]A kérelem benyújtása, igazolások


5. § Az ellátások iránti kérelmet a polgármesteri hivatalban és a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Nagypiriti Kirendeltségén lehet előterjeszteni, a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Nagypiriti Kirendeltségén rendelkezésre álló formanyomtatványokon.


6. § (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

(2) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást.

aa) kereső tevékenység esetében a munkáltató által kiállított nettó jövedelemről szóló igazolást

ab) rendszeres pénzellátás folyósítása esetén a pénzintézeti számlakivonatot, illetve készpénzben történő felvételt igazoló postai szelvényt.

b) nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát. Az adóbevallással lezárt időszak jövedelmét APEH által kiadott igazolással, a az adóbevallással le nem zárt időszakról nyilatkozatot kell benyújtani a vállalkozás pénzforgalmi kimutatása alapján.

c) jövedelemmel nem rendelkező családtag aláírt nyilatkozatával igazolja e tényt.

(3) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a körjegyzőség nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(4) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.


7. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Sztv-ben foglaltak szerint kell eljárni.
8. § - 17.§[3]IV. Fejezet


Szociális szolgáltatások


1. Alapellátások


18. § (1) A szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

1. étkeztetést,

2. házi segítségnyújtást

3. családsegítést és

4. falugondnoki szolgáltatást biztosítja.

(2) A szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Nagypiriti Kirendeltségén kell benyújtani.

(3) Az étkeztetést és házi segítségnyújtást kérelmezővel a polgármester az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt az önkormányzat által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

(4) Az önkormányzat külön eljárás lefolytatása nélkül – az ellátás megkezdését követően az eljárás utólagos lefolytatásának kötelezettsége mellett – az alábbi esetekben biztosítja a szociális alapellátásokat.

 1. az ellátás azonnali biztosításának hiánya a rászorult ellátását, életét, testi épségét veszélyezteti.
 2. a rászorult egészségi állapotában, illetve körülményeiben hirtelen olyan változás áll be, ami azonnali segítségnyújtást igényel.

(5) A szociális alapellátás az alábbi esetekben szűnik meg:

 1. az intézmény jogutód nélkül szűnik meg
 2. határozott időre szóló megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával
 3. a jogosult kérelmére, bejelentésére
 4. a jogosult halálával. Amennyiben azt a hozzátartozó nem jelenti be, hivatalos tudomásszerzés időpontjával
 5. a jogosult betegség, lakóhelytől való távollét stb. miatt nem veszi igénybe az ellátást és ennek tényét nem jelzi, 3 hónap után megszűnik az ellátása.


1.1. Étkeztetés


19. § (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik

 1. koruk / törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, vagy 60. életév betöltése

egészségi állapotuk

/ az önkormányzatnál közgyógyellátásban, mozgáskorlátozottak közlekedési

      támogatásában, utánuk ápolási díjban részesülnek,

rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, szociális járadékban részesülnek

 1. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük

fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülnek, illetve

cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró gondnokság alatt állnak, rendszeresen

pszichiátriai kezelést vesznek igénybe

 1. szenvedélybetegségük
 2. hajléktalanságuk

miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem

képesek biztosítani.

(2) Az étkeztetés történhet

a) a házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat keretében házhoz szállítással

b) a jogosult általi elvitellel.

(3) Az étkeztetés biztosítása a Csöglei Általános Iskola konyhájáról történik.1.2. Házi segítségnyújtás


20. §. (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Sztv. 63. §-ában foglalt feladatairól.

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat megbízása alapján az Evangélikus Egyház szeretetszolgálata látja el.

(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultság, a gondozásra fordítható idő megállapítása körjegyző által felkért szakértő gondozási szükségletet megállapító szakvéleménye alapján történik.

(4) A házi segítségnyújtás keretében elvégzendő feladatokat a Sztv. határozza meg. A feladatok ellátásáról a házigondozó gondozási naplót vezet.


1.3. Családsegítés


21. §. Az Sztv. 64. §-a szerinti szolgáltatást az önkormányzat Devecser Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat / Devecser, Damjanich u.7. / útján biztosítja.2. Térítési díj meghatározása


22. § (1) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátások közül térítési díjat csak az étkeztetésért kell fizetni.

(2) Az étkeztetésért fizetendő térítés díj a szolgáltatóval egyeztetett intézményi térítési díj.

1.Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át nem haladja meg, az intézményi étkezés térítési díj 50%-át,

2.Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, az intézményi étkezés térítési díj 80%-át köteles fizetni.

(3) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjat utólag, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kell megfizetni.V. Fejezet

Záró rendelkezések


23. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 11. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, azzal egyidejűleg a rendelet 11. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti Nagypirit község Önkormányzat szociális ellátásokról szóló 3/2009./III.11./ önkormányzati rendelete.[1]

Módosította a 9/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. január 1. napjától

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2015. március 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!