nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-12 - 2017-05-30
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.



2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.



II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését


273.455 ezer Ft bevétellel, és 273.455 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


- működési bevételek                                                                         21 793 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                            18 540 ezer Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                        2 171 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                          187 145 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                             28 486 ezer Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                             87 117 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                        23 478 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                       73 938 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   4 461 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             63 267 ezer Ft

- általános tartalék                                                                   5 874 ezer Ft         


- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           15 270 ezer Ft

- sajátos felhalmozási bevétel                                                      50 ezer Ft


- beruházási kiadások                                                             2 199 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                               12 405 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                      716 ezer Ft


állapítja meg.



Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.



5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.



6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 5 874 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



Több éves kihatással járó feladatok


7. § A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. melléklet tartalmazza.



III. Fejezet


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.



10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.



11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.



12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.



IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.




Mesztegnyő, 2016. február 10.





                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                    jegyző





Záradék:


A rendelet 2016. február 11. napján kihirdetésre került.



Mesztegnyő, 2016. február 11.



                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző





Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23.54 KB
2. melléklet
32.67 KB
3. melléklet
11.78 KB
4. melléklet
29.37 KB
5. melléklet
10.99 KB
6. melléklet
10.95 KB
7. melléklet
12.04 KB
8. melléklet
14.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!