nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-05-12 - 2018-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015 (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:
[E § alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás:]
„e) közfoglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszony, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony megkezdésével összefüggő kiadások,
f) olyan kérelmező által igazolt kiadások, melynek teljesítése a kérelmező létfenntartását időszakosan vagy tartósan veszélyezteti.”


2. § A rendelet 11. § a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés e) pontja alapján megállapított rendkívüli települési támogatás legfeljebb három hónapon belül visszatérítendő támogatásként is megállapítható. A visszatérítés módját és határidejét határozatban kell megállapítani. 
(5) A (4) bekezdésben megállapított visszatérítendő támogatás megtérüléséig a 11-17. § szerinti települési támogatás nem állapítható meg.”


3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!