nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-10 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.10.) önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék égetéséről

Malomsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti – véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya


1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, melyek a levegő tisztaságának védelmét biztosítják.

2.§ A rendelet területi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – Malomsok község közigazgatási területére terjed ki.

3.§ A rendelet személyi hatálya Malomsok község közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék.


3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5.§ (1) A község területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a gyüjtőedényzet méretének megfelelő mennyiségben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

6.§ (1) Avar és kerti hulladék égetését kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, az égetés felügyeletére fizikailag képes személy végezheti. Az égést az ingatlan területén belül kell végezni.

(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, jól kialakított tűzrakó helyen és módon, az épületektől, építményektől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett engedélyezett, úgy, hogy az emberi környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) Az égestést a lakókörnyezet lehető legminimálisabb zavarása mellett kell végezni. Az égetést azonnal abba kell hagyni, ha az égetés feltételei az égetés során megváltoznak, illetve a tűz, vagy a füst emberi- vagy lakó környezet károsodását idézheti elő.

(4) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni (különösen: víz, homok), amelyekkel a tűz eloltható, illetve a nem kívánt továbbterjedése megfékezhető.

(5) Az égetés befejezése után a tűzrakó helyet gondosan át kell vizsgálni. A parázslást, izzást kéziszerszámokkal, a tűzrakó hely belocsolásával és/vagy a földréteggel való lefedésével meg kell szüntetni.

(6) Avart és kerti hulladékot égetni csak szélcsendes időben és kellően száraz avar esetén szabad. A lebegőszennyeződés csökkentése és a gyorsabb égés érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell.

(7) Az égetésre szánt avarral és kerti hulladékkal együtt nem égethető más – különösen kommunális, veszélyes – hulladék. Az égés gyorsítása érdekében éghető, légszennyeződés okozó folyadékot (különösen: benzin, gázolaj) vagy bűzös adalékot, segédanyagot használni nem szabad.

(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


7.§ (1) Malomsok község közigazgatási területén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése nem engedélyezhető.

(2) Malomsok közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – vasárnap kivételével – 10.00 órától 21.00 óráig megengedett.


Záró rendelkezések


8.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fintáné Dóra Mária Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző


A rendelet kihirdettük:


Malomsok, 2018. május 10.

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!