nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 7/2018 (V.25..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-25 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 7/2018 (V.25..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Pusztamonostor Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szervre.


2. § (1) Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként               

                323.496.613 Ft bevétellel

                149.726.936 Ft kiadással,

173.769.677 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv működési,fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                            72.722.039 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok               15.974.564 Ft,

- dologi jellegű kiadások                                 45.689.037 Ft,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai               6.909.940 Ft,

- egyéb működési célú kiadások                   2.781.555 Ft.


 (3)   A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- beruházási kiadások                          423.604 Ft

- felújítási kiadások                               2.293.616 Ft


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített
        működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai
        mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletek szerint állapítja meg.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 3.1.-3.2. Mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


5. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 4. Mellékletben, felújítási kiadásait az 5. Mellékletben fogadja el.


6. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. Melléklet tartalmazza.


7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv költségvetési maradványának felosztását a 7. Melléklet szerint határozza meg.


8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban az 1. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


9. §  A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
         származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 5. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


12. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.1. és 7.2. tájékoztató táblákban részletezettek szerint fogadja el.


13. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


14. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.


15. § A Képviselő-testület 2017. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.


16. §  (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017.(VI.2.), 9/2017.(XI.24.) rendeletével módosított 2/2017.(II.24.) rendelete.Csatolmányok

Megnevezés méret
2017. beszámoló táblák
251.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!