nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
Csömend Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 32.019.826 Ft-ban,

ezen belül:      

               - Személyi jellegű kiadások                                           12.238.332 Ft,

               - Munkaadót terhelő járulékok                                          2.223.986 Ft,

               - Dologi kiadások                                                          10.389.980 Ft,

               - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          1.852.240 Ft,

               - Egyéb működési célú kiadások                                      2.843.206 Ft,

               - Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.                     675.663 Ft,

               - Beruházások                                                                1.796.419 Ft.


b) bevételi főösszegét 44.643.645 Ft-ban

ezen belül:      

               - Önkormányzatok működési támogatásai                        19.836.281 Ft,

               - Egyéb működési célú .tám.bevételei                              10.649.037 Ft,

               - Közhatalmi bevételek                                                     4.281.187 Ft,

               - Működési bevételek                                                        2.321.112 Ft,

               - Felhalmozási bevétel                                                                  0 Ft,

               - Előző évi maradvány igénybevétele                                 6.837.526 Ft,

               - Államháztartáson belüli megelőlegezések                           718.502 Ft,


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 58.385.998 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csömend, 2017. május 26.                        Szabó István                                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. május 29.  napján kihirdetésre került.


Csömend, 2017. május 29.


                                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.17 KB
2. melléklet
12.2 KB
3. melléklet
9.77 KB
4. melléklet
9.98 KB
5. melléklet
11.56 KB
6. melléklet
10.37 KB
7. melléklet
12.33 KB
8. melléklet
13.48 KB
9. melléklet
12.09 KB
10. melléklet
11.48 KB
11. melléklet
12.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!