nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-04-01 - 2016-11-30
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004 (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Gyöngyösoroszi Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. §. (1) bekezdés c/ pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §. és 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet
Általános rendelkezések


1. §.

(1)    A rendelet célja, hogy Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2)    A rendelet hatálya a község közigazgatási területén áI1andó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes huI1adékokra, és az azokkal összefüggő tevékenységre.
(3)    A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4)    Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.
(5)    A település egész területén a szervezett szemétszállításról, a folyékony hulladék kezeléséről Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete a község közigazgatási területén a szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szervezett helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


2.§.

(1) Alapfogalmak:

a.)     települési hulladék: a háztartási szilárd hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék folyékony hulladék
b.)    háztartási hulladék (szemét): a lakásokban valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék. Így pl.: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülő mennyiséget, mely 15 liter,
c.)    nem háztartási szemét: az emberi Ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületetekben, (irodákban, intézményekben, üzemekben, . üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes(részben lakás, részben egyéb) célra .szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, hogy az a működési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e vagy sem;
d.)    egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületeken keletkezet szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező, a b/ pontot meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék;
e.)    köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése;
g)     kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása.


II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


3. §.

(1)    A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2)    Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.
(3)    Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladat.
(4)    Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogosok közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(5)    Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.
(6)    A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(7)    Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóró anyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8)    A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.


4. §.

(1)    A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2)    Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3)    Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történt bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4)    A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni vagy bevezetni tilos!


5. §.

(1)    Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2)    Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3)    Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
(4)    Közterületen építési, bontási anyagot a Polgármesteri Hivatal által közterület-használati engedélyben meghatározott területen, engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges; de csak olyan anyagot, szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.
(5)    Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
(6)    Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munkák befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterü1etet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
(7)    Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.
(8)    


6. §.

(1)    Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
(2)    Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.


7. §.

(1)    A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó  udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterültre ne kerüljön ki.
(2)    A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!


8. §.

(1)    Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
(2)    Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.


9. §.

(1)    A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozóhelyek beszennyezése tilos!
A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb), szennyező, egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszómi vagy eldobni tilos.
(2)    Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.
(3)    Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles a megtisztításáról azonnal gondoskodni.
(4)    Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyeztet, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!
(5)    Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a (dögtemetőbe) szállítani. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni.


10. §.

(1)    Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos!
(2)    Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.


11. §.

(1)    Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.
(2)    A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet vezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!


12. §.

(1)    A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2)    Tilos az összerakott hó elhelyezése:
-    a gyalogos közlekedési útvonalon,
-    az Útkereszteződésben,
-    az úttorkolatban,
-    a kapubejárat elé, annak szélességében,
-    a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között
-    a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
(3)    A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal 'le kell takarítani.


12/A § [6]
(1)    A település belterületén tilos:
a.)    akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai és egyéb eszközzel köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása
b.)    erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység (különösen: gépjármű javítással járó, faipari tömegcikkek gyártásával kapcsolatban keletkező zajkeltés)
c.)    egyéb zajt keltő munkavégzése (fűnyíró gép, fűrészgép, stb.)
munkanapokon, szombaton 20.00 – 7. 00 óra között, vasárnap 8.00 óra előtt és 12. 00 óra után.
(2)    Az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartása alól kivételt képeznek a halasztást nem tűrő közüzemi javítási munkák


13. §.

Közterületek használata.

(1)    A község területén elhelyezkedő közterületet /utak, járdák, parkok területei melyet - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a rendeltetésnek megfelelően mindenki szabadon és ingyenesen használhatja.
(2)    A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.
(3)    Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a.)    építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezésére 
b.)    alkalmi és mozgó árusításra,
c.)     vásár, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő igénybevételhez,
d.)     vendéglátóipari előkert céljára, árukirakodásra,
e.)     üzemképtelen járművek tárolására,
(4)     A közterület használat állandó jelleggel - határidő nélkül- vagy ideiglenes jelleggel meghatározott idő, illetve feltétel bekövetkeztéig - engedélyezhető.
(5)     A közterület engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a Polgármesteri Hivatal jár el.
(6)     A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
-    Kérelmező nevét, lakcímét,
-     A közterülethasználat célját, időtartamát,
-     A közterület helyének, mértékének pontos meghatározását,
-     A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl. vállalkozó engedély/ másolatát,
A közterület használati engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi Szabályokat, valamint a közreműködő szakhatóság hozzájárulásában előirt követelményeket, valamint a köztisztasági szempontokat.
(7)     Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen tartani, azt az engedélyes nem ruházhatja át más személyre. Ha a tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, azt az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és a közterület használati engedélyt egyidejűleg vissza kell adni.
(8)     A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni attól a használótól, aki:
a.)    az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
b.)    az engedélyben szereplő terület környékét nem tartja rendben, ott engedély nélkül göngyöleget tárol,
c.)    c. a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi, a közterületi díj fizetést elmulasztja, illetve a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget,
d.)    a közterületen elhelyezett berendezés fenntartásáról nem gondoskodik.
(9)     A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, illetve visszavonható     elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül.
(10)    ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
(11)     Ha a közterület-használat az 9/ bekezdésben megjelölt módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.
(12)    [2] Közterület használatba vételi engedélyezésnél a Közigazgatási Hatósági eljárás és Szolgáltatás Általános Szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


14 §.

(1)    Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni a Polgármesteri Hivatalba.
(2)    A közterület használati díjat és megfizetésének módját az engedélyben az engedélyező hatóság határozza meg.
(3)    A közterület használati díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  
(4)    A létesítményekkel vagy az árusításhoz használt eszközzel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény illetve eszköz alapterületét előtetővel, napvédő ernyővel, stb. együtt kell figyelembe venni.
(5)     A hirdetőtábla, reklámtábla után a tábla felülete, kétoldalú táblának mindkét felülete alapján kell a díjat megállapítani.
(6)    A fizetendő díj megállapításánál a töredék m2 teljes m2-ként számítandó, a töredékhónapot egész hónapnak kell tekinteni.


15 §.

(1)    A közterület használati díjat
-    éves használat esetén minden év március 15-ig és szeptember 15-ig két egyenlő  részletben
-    egyéb esetekben az engedélyező határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kell megfizetni.
-    vándorárusoknál azonnal be kell fizetni.
(2)    Reklámtevékenység, kereskedelmi tevékenység esetén részletfizetés nem vehető igénybe.


16. §.

Nem kell közterület használati díjat fizetni:
-    -ha a képviselő testület díjfizetés alóli mentességet biztosit
-     a közterületen történő ideiglenes tároláskor, rakodáskor ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg.    
-    magánszemélyek esetében építő anyagok, építéshez szükséges szerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamú elhelyezése illetve lerakásakor,
-    közműves vezetéknek halasztást nem tűrő javítása esetén, ha a tárolás a 72 órát nem  haladja meg.


17. §.

Községben a vándorárusok kötelesek az árusítóhely környékét állandóan tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról vagy a kihelyezett tartályba való elhelyezéséről gondoskodni.


18. §.

Önkormányzati környezetvédelmi alap

(1)    Az önkormányzat helyi környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2)    A környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.
(3)    A környezetvédelmi alap felhasználásáról a Képviselő Testület gondoskodik.


III. Fejezet
A települési szilárd hulladék kezelése, köztisztasági szolgáltatás


19. §.

(1)    A háztartási és egyéb szemét tárolása, kezelése céljából az önkormányzat megfelelő szemétlerakó hely (továbbiakban szeméttelep) létesítéséről és fenntartásáról gondoskodik, illetve ennek hiányában más településen lévő szeméttelep kezelőjével megállapodást köt, vagy a szolgáltatást végző vállalkozóval - az elhelyezésre vonatkozóan is - teljes körű szolgáltatási szerződést köt.


20. §.[5]

(1)     Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szervezett helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)    A képviselő testület
a.)    [5]
b.)    A folyékony hulladék kezelésével Heves megyei Vízmű Részvénytársaság Eger /továbbiakban szolgáltató/ bízza meg és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglaltak végrehajtására


21. § [5]


22. §. [5]


23. §.

(1)    Az egyéb - nem háztartási szemét - összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.
(2)    A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb - nem háztartási - szemét elszállítására a szolgáltatást végzi) szerv külön megállapodást köthet.
(3)    A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb nem háztartási - szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt kell elhelyezni.
(4)    Akinél rothadó vagy bűzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.


IV. Fejezet
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése


24. §

(1)    Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2)    Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 
(3)    A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4)    A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(5)    A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket é,)felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6)    A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő őszi lombtalanítási akció vehető igénybe.
(7)    A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(8)    A község belterületén heti két napon kedden és pénteken szabad égetni.


25. §.

A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását.


V. Fejezet [8]
A közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározása


26. § [8]
E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályának minősül:
a)    a 3. § (1), (3), (5), (6), (7) és (8) bekezdésében 
b)    a 4. §-ban
c)    az 5. § (1), (2), (3), (4) , (6) és (7) bekezdésében,
d)    a 6. §-ban,
e)    a 7. §-ban,
f)    a 8. § (1) bekezdésében,
g)    a 10. §-ban,
h)    a 11. §-ban,
i)    a 12. §-ban,
j)    a 12/A. §-ban,
k)    a 24. § (1), (2), (3), (4), (5) és (8) bekezdésben
meghatározott szabályok.


VI. fejezet
Záró rendelkezések


27. §.
(1)    Ez a rendelet 2004.április l-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 5/1997 (IV.30) köztisztasági rendelete, és a helyi környezetvédelemről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, az állattartás szabályairól szóló 15/1998. /XII. 11/ rendelet hatályát veszti.
(2)     [7]


[1] A 8/2004.(III. 30.) kihirdetve 2004. március 30-án.
[2] Az 5/2005. /X.5/ rendelet hatályba lép 2005.11.01 napján.
[3] A 15/2005. (XII. 16.) rendelet hatályba lép 2006.01.01 napján.
[4] A 11/2008. (XII. 15) rendelet hatályba lép 2009.04.01 napján.
[5] A 6/2009. (X. 1.) rendelet hatályba lép 2009.10.01. napján.
[6] A 7/2009. (X. 1.) rendelet hatályba lép 2009.10.01. napján.
[7] Az 5/2012. (IV. 27.) rendelet hatályba lép 2012.05.01 napján.
[8] A 4/2015. (III. 31.) rendelet hatályba lép 2015. április 1. napján.


1. számú melléklet


Közterület használati díj:


a/ építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezésére                         200 Ft/nap


b/ alkalmi és mozgó árusításra,                                                                                     1000 Ft/nap


c/ vásár, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő                  1000 Ft/nap

igénybevételhez,A település utca- és lakóházjegyzékeKossuth Lajos út

Ady Endre út

Móricz Zsigmond út,

Jókai út

Vörösmarty út

Petőfi út

Arany János út

Virág út

Táncsics út

Dankó út


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!