nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete
Anyakönyvi eljárásról


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásáról szóló 2010. évi I.törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed Görcsönydoboka község közigazgatási területén hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn történő házasságkötésekre.


A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés


2.§ (1) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjköteles, és kérelemre engedélyezhető. A díj összegét az 1.számú melléklet tartalmazza. 


(2) A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik. 


(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, és az anyakönyvi iratok védelme biztosított.


(5) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél. A díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.  A kérelem jogerős elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére a döntés közlésével egyidejűleg vissza kell utalni.


(6) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés


3.§ (1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjköteles, melynek összegét az 1.számú melléklet tartalmazza.


(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(3) A kérelmet írásban , a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.A kérelem jogerős elutasítása esetén a befizetett díjat a kréelmező részére a döntés közlésével egyidejűleg vissza kell utalni.


(4) A 2010. évi I. tv. 27.§(2)bek. meghatározott napkon házasságkötés nem engedélyezhető.
Együttes kérelem


3/A.§ Hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés tárgyában előterjesztett kérelem (együttes kérelem esetén a díj külön-külön fizetendő.


Az anyakönyvvezető díjazása


4.§ Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy eseményenként díjazás illeti meg. Az anyakönyvvezető díjazását az 1.számú melléklet tartalmazza. Értelmező rendelkezések


5.§ Jelen rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiségnek minősül: 7728 Görcsönydoboka, Csele utca 43. Faluház,  

b.) hivatali munkaidőben történő házasságkötés az, amely hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óra közötti időszakban kezdődik és fejeződik be.

c.)
Záró rendelkezések


6.§ (1)  E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                                       Troszt József

            jegyző                                                                                                polgármesterJelen rendelet 2017. március 01. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal és a Görcsönydobokai Kirendeltség hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon kihirdetésre került.


Somberek, 2017. március 1.                                                                Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                        jegyző

                                    Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
177.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!