nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 6/2017 (VII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-10 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 6/2017 (VII.7.) önkormányzati rendelete
Rábakecöl község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) és a 143. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  1. §


  A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

a) a település teljes lakossága,

b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c) a településen működő civil szervezetek,

d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

      e) a településen működő vallási közösségek.


2. §


 (1) Az egyes eljárásokban a konkrét partnerek meghatározásának módja:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján - a testület által megbízott főépítésszel történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.

 (2) A település teljes közigazgatási területére készülő

  1. településfejlesztési koncepció,
  2. integrált településfejlesztési stratégia, 
  3. településrendezési eszközök,
  4. településképi arculati kézikönyv,
  5. településképi rendelet,

 (továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnernek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.


3. §


A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:

a) társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,

             b) társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.


4. §


A tájékoztatás típusai:

a) előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes

véleményezést (tervkészítési javaslat tétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.

b) munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok  véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.


5. §


Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:

a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

             b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

             c) egy helyi lapban történő közzététellel,

             d) lakossági fórum keretében történik.


6. §


 A tájékoztatás különös szabályai:

a)   a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó   dokumentumról.

b)  a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot.

c) amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő   elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben   megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba   történő betekintésre.


7. §


A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:

      a) teljes,

      b) egyszerűsített,

      c) tárgyalásos,

      d) állami főépítészi.


8. §


A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták  megkülönböztetésével az 1. melléklet  tartalmazza.


9. §


 A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának, nyilvántartásának módja és határideje:

a) a beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

b) a beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a megbízott főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.

c) az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen  írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


10. §


(1) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

a) a partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett      javaslatotokat a  főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-      testület számára

b) a főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt      véleményeket.

c) az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

d) a szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a   főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja

e) a döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.

(2) Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat,   vélemény indokolását.


11. §.


(1) A partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:

a) ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet      a 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b) lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.

 (2) A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

a) teljes eljárás esetén:

aa) előzetes tájékoztatási szakasznál: 21 nap

ab) véleményezési szakaszánál: 30 nap

b) egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 nap

c) tárgyalásos eljárásnál: 8 nap

d) állami főépítészi eljárásnál: 8 nap

e) kézikönyv készítése esetén: 15 nap

f) településképi rendelet elfogadása esetén: 8 nap.


12. §


(1) A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:

a) az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b) Rábakecöl Község Önkormányzata hirdetőtábláján nyomtatásban.

(2) A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.


13. §

A  rendelet 2017. július 10-én lép hatályba. Tuba Erik                                                                                     Dr. Gál László

           polgármester                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
132 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!