nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.21.) Önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-01 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.21.) Önkormányzati rendelete
A filmforgatási célú közterület használatára vonatkozó szabályokról

SHerencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (IX.21.)  önkormányzati rendelete


a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról


 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A Herencsény Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat szabályairól szóló rendelet az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


  1. §


(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(2) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek:

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás: valamint

b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről.


  1. §


A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.  1. §


(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.


(2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít a faluközpont (Kossuth út 7-19) a millenniumi Parkkal, az ún.”török templom”és a rk. templom és azok műemléki környezete.


(3) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól a közterület-használat szabályairól szóló rendelettől  eltérően kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A  Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye,  által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.  1. §


Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.


       Jusztin  Józsefné sk.

           polgármester

            Fazekas János sk.

jegyző
Rendelet kihirdetve: 2013.szeptember 21.                                         Fazekas János

                                             jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!