nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013(IV.30.)
Hatályos:2013-04-30 - 2013-12-05
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013(IV.30.)
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.30.) számú rendelete a pénzben, természetben és személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.30.) számú rendelete a pénzben, természetben és személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások helyi szabályairólNyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.) 10. § (l) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B §-ában 45. § (1)-(4) bekezdésében, 46. § (1) és (3) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:I. FEJEZET


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, természetben, illetve személyes gondoskodás keretében biztosított szociális ellátások formát, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, ellenőrzésének és a jogosulatlanul igénybevett ellátások megtérítésének szabályait.A rendelet hatálya


2. §(1) A Rendelet hatálya kiterjed a Nyíradony Város közigazgatási területén élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.


(2) A Rendelet hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt, Nyíradony Város közigazgatási területén élő személyekre.II. FEJEZET


Eljárási rendelkezések


Kérelmek beadása

3. §.(1) Az e rendelet alapján adható pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet írásban postai úton vagy személyesen a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.


(2) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e rendeletben megjelölt nyilatkozatokat és igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.


 (3) A kérelemhez csatolt nyilatkozatokban foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl különösen

a) munkáltatói jövedelemigazolás,

b) rendszeres pénzbeli ellátás igazolószelvénye, valamint

c) iskolalátogatási igazolás

szolgálhat.Az elbírálásra és a folyósításra vonatkozó szabályok


4. §


(1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésére való előkészítést a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Irodájának ügyintézője végzi. Az ügyintézők feladatkörükben gondoskodnak a szociális ellátások iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítő eljárás lefolytatásáról, valamint döntések határidőben történő végrehajtásáról.


(2) A szükséges környezettanulmányok lefolytatásáról a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata gondoskodik.


(3) A rendszeres ellátások folyósításáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája havonta utólag, minden hónap 5-éig a jogosult kérelmének megfelelően készpénzben, folyószámlára utalással vagy jogosult lakcímére utalással gondoskodik.


(4) A nem rendszeres ellátások kifizetése a Polgármesteri Hivatal Pénztára a határozat kézhezvételét követően azonnal, ha a pénztár nyitvatartási ideje lejárt, az azt követő első pénztári napon a Hivatal pénztárból, vagy az ügyfél kérésére, három munkanapon belül átutalással történik.


(5) Részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható a rendszeres szociális segély és részben vagy egészben az átmeneti segély.

Hatásköri rendelkezések


5. §


(1) Nyíradony Város Önkormányzata az Szt-ben, illetve e Rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat biztosítja

a) átmeneti segély,

b) temetési segély,

c) köztemetés,

d) méltányossági közgyógyellátás,


(2) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a Rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások ügyében a Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságára, illetve a Polgármesterre ruházza át.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott szerv átruházott hatáskörében hozott döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemről a Képviselő-testület dönt.


(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja az alábbi hatásköröket:

a) rendszeres átmeneti segély megállapítására, elutasításra való véleményezés, javaslattétel. 


(5) A Polgármester gyakorolja az alábbi hatásköröket:

a) köztemetés

b) temetési segély

c) átmeneti segélyA jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


6. §


(1) A Szt-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni.


(2) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt megtérítésre kell kötelezni az Szt. 17. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint.


(3) A jogosulatlan igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítése elrendelése esetén a Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás méltányosságból csökkentheti vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezet személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


(4) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el és a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét úgy a megtérítés összegét a kötelezett részletekben fizetheti meg, azonban ez a 12 hónapot nem haladhatja meg.  
III. FEJEZET


A pénzbeli és természetbeni ellátások


Lakásfenntartási támogatás


7. §.

(1) A lakásfenntartási támogatást kérelmező, az ellátást jogosultja köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezett rendezettségére vonatkozóan e rendelet 11. §-ában foglaltak az irányadóak.


(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az 1. számú mellékleten kell benyújtani.
Temetési segély


8.§


(1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


(2) A jogosultság szempontjából figyelembe vehető – a kérelmező családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó – havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.


(3) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a.


(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 106 134 Ft.


(5) A temetési segély iránti kérelmet a 2. számú mellékleten kell benyújtani.Átmeneti segély


9. §.


(1) A polgármester átmeneti segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló személyt

a)  akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszázötven százalékát, illetve azt az

b) egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszáz százalékát

nem haladja meg.


(2) Átmeneti segély nyújtható különösen:

 1. krónikus, vagy speciális betegség miatti gyógykezelés, gyógyászati segédeszköz   beszerzésére

b)gyermeknevelési költségek fedezésére, beiskolázási, tankönyv- és tanszervásárlási kiadásokra

c)közüzemi szolgáltatás éves elszámoló számla kifizetése, kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újra üzembe helyezése,közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék rendezésére;

d)elemi csapás következményeinek felszámolására

e)súlyos baleset, illetve bűncselekmény áldozatának

f)rendkívüli krízishelyzet elszenvedőjének

g)önmaga és családja megélhetését más módon nem tudó személynek


(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az annak megalapozottságát igazoló, rendelkezésre álló dokumentumokat.


(4) Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg alkalmanként nyújtott pénzbeli, illetve természetbeni ellátás formájában.


(5) Az átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát nem haladhatja meg.


(6) Természetben kell megállapítani az átmeneti segélyt, amennyiben:

a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy

b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire, életmódjára, életvitelére figyelemmel indokolt.


(7) Átmeneti segély adható havi rendszerességgel, tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére jövedelemkiegészítő támogatásként.


(8) A támogatást maximum 12  hónapra lehet megállapítani,


(9) A rendszeres átmeneti segély megállapításra, elutasításra véleményezéssel, javaslattétel élhet a Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága.


(10)Az egyszeri tűzifa segély a fűtési szezonban nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a tűzifa hiánya életét, testi épségét veszélyezteti, valamint az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával fűthető.


(11)Az egyszeri tűzifa segély egy naptári éven belül 1 alkalommal állapítható meg, háztartásonként legfeljebb 5 q mennyiségben.


(12) Az átmeneti segély iránti kérelmeket a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központnál kell benyújtani, melyhez szükséges csatolni minden olyan dokumentumot, (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, stb.) melyek igazolják a létfenntartást veszélyeztető helyzet fennállását. Az elbírálás érdekében a családsegítő szolgálat környezettanulmányt készít, melyben szükséges kitérni a család vagyoni helyzetére, lakáskörülményére, lakókörnyezet tisztaságára, valamint arra, hogy a kérelmező teljesítette-e gyermeke tekintetében fennálló tankötelezettségét. Az átmeneti segélykérelmet, valamint az ügyben elkészített környezettanulmányt a családsegítő szolgálat a Hivatalhoz annak benyújtástól számított 10 napon belül eljuttatja, az átmeneti segély megállapítására, vagy elutasítására irányuló javaslatával együtt.


(13) A átmeneti segély támogatás iránti kérelmet az 3. számú mellékleten kell benyújtani.
Aktív korúak ellátása


10. §


(1) A rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának  feltétele, - egészségkárosodott személyek kivételével  - hogy az együttműködésre kijelölt Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központtal (továbbiakban: Központ) együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja


(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy


 1. az együttműködés keretében a (1) bekezdésben megjelölt szervnél az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba véteti magát
 2. írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról
 3. teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, köteles a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központtal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni, legalább háromhavonta
 4. Az Sztv-ben előírt kötelezettségének eleget tenni.


(3) A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ


 1. figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése setén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a Központban történő megjelenéskor –nyilvántartásba veszi
 2. tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő programokról, az együttműködés eljárási szabályairól
 3. a beilleszkedést segítő program: az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a kapcsolattartásra, az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.


(4) Az együttműködési kötelezettség megszegése a Központ munkatársa – amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult személy nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait, nem jelenik meg az előírt határidőre, nem teljesíti a beilleszkedést elősegítő programban foglaltakat – 3 munkanapon belül meg kell keresni a jogosultat és meg kell vizsgálni a mulasztás okát.


(5) Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy önhibáján kívül nem tesz eleget kötelezettségének, az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül azt igazolni köteles és az akadály elhárulását követően köteles megkezdeni, illetve folytatni az együttműködést.


(6) Amennyiben az aktív korúak ellátásra jogosult személy önhibájából nem tesz eleget kötelezettségének, 5 munkanapon belül a (3) bekezdésben jelölt szerv jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését.


(7) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az (3) bekezdésben megjelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi.


(8)Az Szt. 37. § (1) bekezdésének a) – c) pontjaiban meghatározottakon kívül  az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha: 


 1. pszichiátriai betegsége, a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy 
 2. gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét egyedül neveli, vagy amennyiben közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább 2 alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott.


(9) A (8) bekezdésben felsorolt jogosultak esetében az Szt. 37. § - 37/B. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a (8) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn, vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt kéri a közfoglalkoztatásban való részételének biztosítását, és az állapotváltozást szakorvosi, foglalkoztatás-egészségügyi, vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszűnését, és ennek igazolását követő hónap első napjától az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.


11. §


(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást, illetve a rendszeres szociális segélyt kérelmező, illetve az ellátásra jogosult személy köteles, a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani az alábbiak szerint:

      a) az általa lakott ingatlan udvarán, a  lakásban. szeméttárolásra alkalmas edény elhelyezése és annak rendeltetésszerű használata

      b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítása

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,

 1. az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak),  tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartása
 2. a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:

       ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

       eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres  

       takarítása, fertőtlenítése,

 1. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,


(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot, a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

      

(3)Az Sztv. 34. § (2) bekezdése, valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell      szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.


(4) A jogosultság feltételeként e rendelet 13. §-ában foglalt szabályok betartását a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata, a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Irodájának dolgozója, és a Nyíradony Vagyonkezelő Kft városgazdálkodási ágazat munkatársa bevonásával ellenőrzi, és ha ellenőrzése során szabálytalanságot észlel, úgy megállapításait a jegyzővel közli., a szabálytalanságot fényképfelvétellel rögzíti.


(5) Szabálytalanság esetén az ellátásra jogosult az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölését tartalmazó jegyzői felszólítástól számított 8 napon belül köteles az (l) bekezdésben előírt kötelezettségének eleget tenni.


(6) Amennyiben a kérelem benyújtója, az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget az (1) bekezdésben előírtaknak, úgy a foglalkoztatást, helyettesítő támogatást nem lehet megállapítani, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni.

(7) Ha a családban a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény  68. §-a szerint védelembe vett gyermek él úgy a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának javaslatára a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint a rendszeres szociális segélyt természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani, úgy hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.


(8) A természetbeni ellátás elsősorban Erzsébet utalvány formájában nyújtható.


(9) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti kérelmet a 4. számú mellékleten kell benyújtani.
Közgyógyellátás


12. §


       (1) Közgyógyellátásra jogosult, az a személy aki az Szt. 50. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel. A jegyző mindezeken kívül annak a személynek is megállapíthatja a közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociálisan rászorult és gyógyító ellátásának költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.


       (2) Szociálisan rászorult az  a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151 %-át, egyedül élő esetén a 201 %-át és havi gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25  %-át.


       (3) Méltányossági közgyógyellátási igazolványra jogosult az a 70. életévét betöltött személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át és a havi gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.


       (4) Méltányossági közgyógyellátási igazolványra jogosult az a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a 500 %-át és a havi gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.


(5) A közgyógyellátás iránti kérelmet az 5. számú mellékleten kell benyújtani.


Köztemetés


13. §


(1) Nyíradony Város Polgármestere kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti:


a) teljes egészében akkor mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.


b) 50%-ban akkor mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át,


c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben a köztemetés költségének megtérítésére kötelezett kérheti a megtérítés összegének részletekben való megfizetését, ami a 12 hónapot nem haladhatja meg.


(2) A köztemetés iránti kérelmet az 6. számú mellékleten kell benyújtani.

III. FEJEZET


Szociálpolitikai Kerekasztal


14.§


(1) A Szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabály-tervezetek véleményezése, a szolgáltatási típusok, formák és rendszerek értékelése, elemzése, valamint az önkormányzat szolgáltatás-tervezési koncepciójában megfogalmazott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai kerekasztal működik.


(2)  szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.


(3) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:


- polgármester

- jegyző

- Szociális és Egészségügyi  Bizottság elnöke,

- az alpolgármester

- Hatósági és Szociális Iroda vezetője

- közigazgatási területén működő nevelési oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei,                    szociális, gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézmények vezetői, és háziorvosok;

- kisebbségi önkormányzat elnöke,

- közfoglalkoztatás szervezését ellátó ügyintéző(4) A szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal illetve szükség szerint ülésezik. Működéséről tájékoztatja az önkormányzat Képviselő-testületét.IV. FEJEZET


Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások


15.§


A személyes gondoskodás keretében biztosított szociális alapellátás formái


 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,

c)   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d)  családsegítés

e)  támogató szolgálat,

f)  tanyagondnoki szolgálatAz ellátások igénybevételének módja

16. §(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás a családsegítés kivételével kérelemre biztosítható. Amennyiben a kérelmet nem az ellátásra szoruló terjeszti elő, hozzájárulását be kell szerezni.


(2) A szolgáltatás igénybevételéről az intézményvezető dönt, erről értesíti az ellátást igénylőt illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.


(3) Amennyiben a kérelmet elutasítja, az igénylő a döntés közlésétől számított 8 napon belül az önkormányzat képviselő-testületéhez fordulhat.


(4) A képviselő-testület a kérelemről határozattal dönt.


(5) Az intézményvezető és az igénylő az ellátás igénybevétele előtt írásbeli megállapodást köt, mely megállapodás az Szt. 94/C (3) bekezdésén túl a panasztételi lehetőséget is biztosítja.(6) Az ellátások biztosítása a kérelem nyújtásának napjától kezdődően engedélyezhetők.(7) A családsegítés személyes megkeresésre, külön eljárás nélkül történik.


(8) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, sürgős esetekben köteles étkeztetést, házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, tanyagondnoki szolgáltatást nyújtani, ha az ellátást hiánya a rászorult létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet lép fel, és a szolgáltatás igénybevétele halaszthatatlan.


(9) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet

a) hajléktalanság

b) hozzátartozó halála,

c) a kérelmező ellátatlan marad,

d) természeti katasztrófa bekövetkezése,

e) a kérelmező lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett.


(10) Az intézmény vezetője a szolgáltatást igénybevevőkről egyéb jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet.


Térítési díj


17.§


(1.) Étkezés intézményi térítési díja

a) kiszállítás nélkül: 310 Ft/fő/nap

b) kiszállítással: 420 Ft/fő/nap


(2) Támogató szolgáltatás

a) személyi segítés intézményi térítési díj: 0 Ft/óra

b) szállítási intézményi térítési díj: 40 Ft/km

c) személyi segítés intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 400 Ft/óra

d) szállítási intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 70 Ft/km


(3) Amennyiben az ellátásban részesülő hajléktalan vagy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a térítési díj összegét el kell engedni. 

Az ellátás megszüntetésének esetei és módja


18. §


(1) Az intézményvezető intézkedik az alapszolgáltatás megszüntetéséről, ha a személyes gondoskodásban részesülő személy

 1. határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával.
 2. a szolgáltatás jogutód nélküli megszűnésével.
 3. a szolgáltatást igénybe vevő halálával.


(2.)  A megállapodás megszüntetésének feltételei:


1Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.

a) a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodás felmondását írásban, indoklás nélkül kezdeményezheti.

b) az Ellátó a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:

-a szolgáltatást igénybe vevő kéthavi térítési díjjal hátralékba esik, feltéve ha a szolgálatvezető felszólítására 15 napon belül azt nem teljesíti,

- a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről.

c) a megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 nap felmondási idővel szűnik meg.

d) ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.


(3) A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik
Étkeztetés


19. §


(1) Az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultak részére akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt igazolhatóan az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkeztetésükről nem képesek gondoskodni -  napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.


(2) Az önkormányzat e feladatát a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (4254 Nyiradony, Dózsa Gy. u. 5.) bevonásával látja el.


(3) A kérelmet előterjeszteni a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.) intézményvezetőjénél kell a 7. számú mellékleten.
Házi segítségnyújtás


20. §


(1) Házi segítségnyújtás keretében azokról a szociálisan rászorult személyekről kell gondoskodni, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodik senki. Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Nyiradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat útján látja el.


(2) A házi segítségnyújtást a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál  foglalkoztatott gondozók végzik.


(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.) intézményvezetőjénél  kell a 8. számú mellékleten benyújtani.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


21. §


(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban lévő és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Nyiradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó  Társulás Hajdúsámsoni Szociális Szolgálat útján látja el.


(3) A szolgáltatás biztosítása iránti kérelmeket Szociális Szolgálat nyiradonyi irodájában kell benyújtani.


(4) A szolgáltatás iránti kérelmet a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (4254 Nyiradony, Dózsa Gy. u. 5.) intézményvezetőjénél  kell benyújtani a 9. számú melléklet alapján.

(5) Az ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.Családsegítés


22. §(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzés céljából nyújtott szolgáltatás.


(2) A családsegítést Nyíradony Város Önkormányzata a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el.


Támogató szolgáltatás


23. §(1) A támogató szolgáltatás olyan gondozási forma, amely biztosítja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.


(2) A támogató szolgáltatást Nyíradony Város Önkormányzata a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el.

(3) A szolgáltatás iránti kérelmet a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (4254 Nyiradony, Dózsa Gy. u. 5.) intézményvezetőjénél  kell benyújtani a 10. számú mellékleten.


24.§


Tanyagondnoki szolgálat


(1) A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos szabályozást a képviselő-testület külön rendelete tartalmazza.VI. FEJEZET


Átmeneti és záró rendelkezések


25. §


(1) Ez a rendelet 2013. május 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a 4/2012. (VI.07)  KT. számú rendelete.Nyíradony, 2013. április 29.Tasó László                                                             Benő János

                     polgármester                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2013.április 30.án kihirdetésre került.Benő János

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!