nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-26 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 118 481 ezer Ft-ban,

            ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                       31 861 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      5 911 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                28 496 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                         2 250 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                    3 037 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      6 417 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                           79 ezer Ft

- Finanszírozási kiadások:                                         15 353 ezer Ft

- Beruházások                                                          15 127 ezer Ft

- Rövid lejáratú hitelek                                                 9 950 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 124 738 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                                  3 719 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                               31 033 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                     34 134 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                       26 901 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                    1 042 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybevét.            4 033 ezer Ft

- Gépek, berendezések értékesítése                             1 400 ezer Ft

- Támogatásértékű felhalmozási bevételek                   12 490 ezer Ft

- Felhalmozási célú péneszk. átvétele                                36 ezer Ft

- Rövid lejáratú hitelek                                                  9 950 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. mellékletben foglalt részletezés alapján 457 400 ezer Ft-ban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2016. május 24.           

     Fábos István                                                                      Hajdu Szabina

     polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Tapsony, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.72 KB
2. melléklet
31 KB
3. melléklet
43 KB
4. melléklet
29.5 KB
5. melléklet
10.68 KB
6. melléklet
13.48 KB
7. melléklet
15.17 KB
8. melléklet
10.99 KB
9. meléklet
13.21 KB
10. melléklet
14.47 KB
11. melléklet
10.41 KB
12. melléklet
11.82 KB
13. melléklet
12.56 KB
14. melléklet
12.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!