nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Kormányrendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya Sajóhídvég község közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: partnerek) köre:

     a) a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy

     b) Sajóhídvég községben nyilvántartott érdekképviseleti és civil szervezetek

     c) a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás

     d) a településen működő elismert egyházak

e) a településendezési eszközök, valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. § (1) Sajóhídvég Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációkról az alábbi módon nyújt tájékoztatást a partnerek részére:

a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületeken,

b) az Önkormányzat honlapján,

c) kifüggeszti az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján,

c) lakossági fórumon.

(2) A lakossági fórum helye és ideje az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján kerül meghirdetésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal.

(3) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben meg kell jelölni, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


3. A véleményezés módja, határideje, nyilvántartása


3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, ügyfélfogadási időben személyesen,

b) levélben az Önkormányzat címére (3576. Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc utca 37.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben a hivatal.sajohidveg@borsodweb.eu.  e-mail címre történő megküldéssel.

(2) Lakossági fórum tartása esetén a partnerek írásbeli észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumot követő 8 napon belül az (1) bekezdésben meghatározottak szerint tehetnek.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.

(4) A partnerektől beérkezett észrevételeket, javaslatokat a főépítész összesíti és a véleményezés alatt lévő dokumentáció ügyiratához csatolja.


4. El nem fogadott vélemények javaslatok, indokolásának módja, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje


4. § (1) A beérkezett véleményeket a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához ismertetni kell a képviselő-testülettel. A képviselő-testület döntését a 2. § (1) bekezdés a) - c) pontjaiban szabályozott módon közzé kell tenni.

 (2) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester és a főépítész ismerteti a képviselő-testület ülésén. Amennyiben a partnerek részéről nem érkezik vélemény, javaslat, a főépítész – a partnerségi egyezetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti.

(3) Az el nem fogadott véleményeket, javaslatokat a főépítész összesíti és indokolásával együtt az ügy iratához csatolja.


5. Nyilvánosságot biztosító intézkedések


5. § A polgármester a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök képviselő-testület által történt elfogadását követően a Kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik azok közzétételéről.


6. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!