nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 3/2017 (IV.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-21 -tól
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 3/2017 (IV.20.) önkormányzati rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015 ( II.26.) Önk rendelet módosításáról

Képviselő-testületének

3/2017. (IV. 20.) rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015 ( II.26.) Önk rendelet módosításáról


Szamosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


  1. Az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdésének b.) pontja az alábbiak szerint módosul:


„(b) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg a havi 5000 forintot, azzal hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni”


2. §.


  1. Ez a rendelet 2017. április 21. napján lép hatályba


  1.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kanyó Tamás


Gergely Lajos

jegyző

polgármester


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!