nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-28 - 2018-01-26
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/1999. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (továbbiakban: Ktv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések

A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedéseit, megalapozza közép- és hosszú távra a fejlesztés lehetőségeit.


A rendelet hatálya


2. §[1] A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területén működő, önkormányzati finanszírozású és önkormányzati támogatásban részesülő közművelődési tevékenységet folytatókra.


A közművelődés kiemelt céljai


3. §[2] (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt közművelődési céljai:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastuktúra biztosítása,

b) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

c) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása,

d) az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése,

e) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

f) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása,

g) a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósításának részletes feladatait a Képviselő-testület középtávra szóló Közművelődési koncepcióban határozza meg, és gondoskodik annak megvalósításáról.


A település közművelődési feladatainak meghatározása


4. § (1) A helyi lakosság igényeihez igazodó iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőséget biztosítanak a mindkét városrészen működő közművelődési létesítmények és a város középfokú oktatási intézményei.

(2)[3] A közösségi emlékezet gazdagítását a településen történtek dokumentálását szolgálja a város történetének és jelenének bemutatása az interneten, elszármazott nagyjaink munkásságának megismertetése.

(3) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, művészeti baráti körök szervezése.

(4) Amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, művészeti táborok támogatása, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése.

(5) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerinti fórumok, bemutatók szervezése. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.

(6) Tájékoztatási alkalmak biztosítása, amelyben helyet kapnak a város kulturális, sport, oktatási, közéleti eseményei a működtetőktől függetlenül, együttműködési alkalmak kialakítása.

(7) A közművelődésre szolgáló létesítményekben, a közösségi szintérben a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítők, animáló szakember biztosítása.

(8) A lakosság kulturális értékei bemutatásához alkalmak biztosítása, megfelelő szervezőmunkával a bemutató sikerének biztosítása, a különféle művészeti csoportok menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások szervezése. A helyi újságok, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése.


A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete


[4]5. § Az önkormányzat kötelezően ellátandó közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású intézményekben látja el.


Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási elvei


[5]6. § (1)[6] Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi, valamint a Közművelődési koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatására Civil támogatási alap (a továbbiakban: Alap) szolgál. A támogatási alap mértékét a tárgyév önkormányzati költségvetése határozza meg.

 (2)[7] Az alap pályázati úton közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó szervezetek támogatását, egyedi támogatással a rendeletben meghatározott kiemelt közösségi célokat megvalósító szervezetek támogatását szolgálja. Az alapból pályázat útján azok a gyomaendrődi székhelyű civil szervezetek részesülhetnek önkormányzati támogatásban, amelyek célszerinti tevékenységük megfelel az önkormányzat közművelődési és közösségi céljainak és vállalják a pályázati célkitűzések megvalósítását, továbbá megfelelnek az egyesülési jogot, a közhasznú jogállást, valamint a civil szervezetek működését és támogatását, az államháztartás rendjét szabályozó jogszabályok feltételeinek.

(2a)[8] Az Alap maximum 50% egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének támogatására fordítható.

(2b)[9] A (2a) bekezdésben foglalt célok különösen:

a) a Városi Képtár működtetése

b) a kulturált és társadalmilag elfogadott együttélés szabályainak érvényesülését elősegítő szervezet működése

c) a tűzvédelmi hagyományok ápolását elősegítő és a tevékenységet megvalósító szervezet működése

(2c)[10] A (2a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.

(2d)[11] Az Alap előirányzataiból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható civil szervezet igényelhet támogatást.

(3) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.

(4) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselő-testülethez kell benyújtani.

(4a)[12] A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.

(4b)[13] A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet képviseletében eljárót.

(5)[14] Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.

(6)[15] Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.

(7)[16] A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.

(8) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.

(9) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a döntésben meg kell határozni a támogatási időszak végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.

(10)[17]


Az eljárás rendje[18]


[19]6/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

6/B. §[20]

6/C. §[21]

6/D. §[22]

6/E. §[23]  

6/F. §[24]

6/G. §[25]

6/H. §[26]

6/I. §[27]

6/J. §[28]

6/K. §[29]

6/L. §[30]

6/M. §[31]


A helyi közművelődés szakemberigénye


7. § Az önkormányzati rendeletben meghatározott költségvetésből finanszírozott közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, kontrolálható szakszerűségét az önkormányzat által működtetett egységekben és a közművelődési megállapodás keretében ellátott tevékenységi körben is a miniszter rendeletében meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak biztosítják.


A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek


8. §[32] Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek a közművelődési feladatot ellátó önkormányzati intézmények, a város közoktatási intézményei, a település alapcélként közművelődési folytató civil szervezetei, a város magángyűjteményei, Gyomaendrőd testvérvárosainak közművelődési szervezetei és a helyi Közművelődési Tanács.


Záró rendelkezések


9. § A rendelet 1999. szeptember 1-től lép hatályba.

10. §[33] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.


1. számú melléklet a 25/1999. (VIII. 23.) KT  rendelethez[34]


2. számú melléklet a  25/1999. (VIII. 23.) KT  rendelethez[35]


3. számú melléklet a  25/1999. (VIII. 23.) KT  rendelethez[36]


4. melléklet a 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez[37]


Támogatási szerződés minta a Civil Alaphoz


Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20….


Támogatási Szerződés


amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)

aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]

másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:

Kedvezményezett),

Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]

Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]

Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ….. önkormányzati rendelet ….. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/20……. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 20….. évi Civil Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20… január 1.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]

3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.

3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.

4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.

4.2. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.

4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]

A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.

4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása

A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.

5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót

a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg

b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel

c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója ………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.

6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.

6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.

Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


…………………………….
Kedvezményezett
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

 ……….…………
Döntéshozó
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.


 Mellékletek:

1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.

2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,

3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata. [1]

Módosította: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. december 15-étől.

[2]

Módosította: 13/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 2. §

[3]

Módosította a 9/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet 3. §

[4]

Módosította:  25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. december 15-étől.

[5]

Módosította: 34/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2011. január 1-től.

[6]

Módosította: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. december 15-étől

[7]

Módosította: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. december 15-étől.

[8]

Módosította: 5/2017. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 1. § bekezdés. Hatályos 2017. január 28-ától.

[9]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[10]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[11]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[12]

Beiktatta a 36/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. január 1-től.

[13]

Beiktatta a 36/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. január 1-től.

[14]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[15]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[16]

Módosította: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. december 15-étől

[17]

Hatályon kívül helyezte: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdés. Hatálytalan 2015. december 15-étől.

[18]

A fejezet címét és a 6/A-6/M §-okat beiktatta a 44/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet 1. §

[19]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[25]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[26]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[27]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[28]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[29]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[30]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[31]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[32]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bek. Hatályos 2014. március 1-től.

[33]

Beiktatta: 13/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 6. §

[34]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[35]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[36]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bek. a) pontja. Hatálytalan 2014. március 2-ától.

[37]

Módosította: 6/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelelet 1. § (5) bek. Hatályos 2014. március 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!