nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 3/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Izsák Város Képviselő-testületének 3/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete
Város 2015. évi költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében és a 148.§ (5) bekezdésében , továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a város 2015. évi  költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról a következőket rendeli el:


1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

3/2013.( IV.10.) önkormányzati rendelet módosítása


1.§


A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2013(IV.10.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2. A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló

2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.


2.§


A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép


3. Záró rendelkezések


3.§


E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.


I z s á k, 2015. március 31.(: Mondok József:)                                (: Bagócsi Károly:)

                                                         polgármester                                     címzetes főjegyző


3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete.Térítési díjak1.) Napközi otthonos óvoda:


a.) tízórai                           66 ft/nap


b.) ebéd                            240 ft/nap


c.) uzsonna                        65 ft/nap


ÖSSZESEN:                   371 ft/nap2.) Általános iskolai napköziotthon:


a.) tízórai                           82 ft/nap


b.) ebéd                            319 ft/nap


c.) uzsonna                         82 ft/nap


ÖSSZESEN:                   483 ft/nap


3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete.


Szociális alapszolgáltatások térítési díja1.) Étkeztetés                      645 Ft


2.) Házi segítségnyújtás     785 Ft


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!