nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-09 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.  törvény 88. § (4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.  törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) E rendelet hatálya Szilvásvárad község közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra terjed ki.

(2) Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a közterületek használatára vonatkozó részletes rendelkezéseket önálló rendeletben határozza meg.

(3) Szilvásvárad község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(4) A közszolgáltatási szerződésnek a  hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá  a  közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.)  Korm. rendeletben szabályozottak mellett  kötelező  tartalmi eleme az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésre vonatkozó feltételek meghatározása.2.§


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató

a)  az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is-,

b)  az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő szigeteken  gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

c) a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,

d)  az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről,

[1]e) gondoskodik  az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról, amely a Hejőpapi II. hulladéklerakó területén történik.

[2]f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt nem üzemeltet. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem terjed ki a radioaktív hulladékokra és a veszélyes hulladékokra.

(3) Az ingatlanhasználó a települési veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot, a közszolgáltatás hatálya alá eső hulladéktól elkülönítve köteles gyűjteni és tárolni. A veszélyesnek minősülő hulladék a háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető és nem tárolható. Az ilyen hulladék évi kettő alkalommal történő összegyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik, melynek módjáról és feltételeiről a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.

(4) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más módon birtokába kerülő – hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó – hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításról, vagy hasznosításról gondoskodik.

(5) Az ártalmatlanításra, vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék termelője, birtokosa az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(6) A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybevett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó szabályok szerint eljárni

(7) A közszolgáltató az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készít.

(8) A közszolgáltatási terület  Egyek nagyközség teljes közigazgatási területére kiterjed, melyen belül valamennyi ingatlanhasználó esetében  kötelező jelleggel igénybe veendő a közszolgáltatás.

(9) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


[3]3.§


A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedények elszállítását biztosítja:

  1. 120 literes gyűjtőedény,
  2. 1100 literes konténer,
  3. 4,5 m3-es gyűjtőedény,
  4. 80 literes gyűjtőzsák.4.§


(1) A közszolgáltató  a közszolgáltatás keretében az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben (gyűjtőedény, gyűjtőzsák) gyűjtött   települési hulladékot  hetente egy alkalommal - kedden  - köteles az ingatlanhasználótól elszállítani.

(2) A közszolgáltató a lomhulladék  gyűjtéséről és elszállításáról évente két alkalommal egy-egy napos – előre meghatározott időpontban végzett – lomtalanítás keretében gondoskodik.

[4](3) A közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról legalább 30 nappal korábban köteles értesíteni valamennyi ingatlanhasználót, továbbá az időpontot a település hirdetőtábláján, honlapján is közzé kell tenni. 

(4) A lom a közterületre a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezhető ki, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakható ki építési törmelék, veszélyes hulladék, járműroncs, növényi hulladék és nyesedék.


5.§


  1. Az ingatlanhasználó köteles önmaga gondoskodni szabványosított gyűjtőtartályról, illetve bérleti díj fejében a közszolgáltató gyűjtőedényt biztosít. Annak megőrzéséről, állagmegóvásáról és rendeltetésszerű használatáráról a Megrendelő gondoskodik. Köteles a jelen szerződésben szereplő szabványos gyűjtőedényt használni a környezetvédelmi szabályok betartásával.
  2. A használhatatlan, vagy elveszett hulladékgyűjtő edény javításáról, pótlásáról a tulajdonos (használó) gondoskodik, - amennyiben a rongálás nem a közszolgáltatónak felróható okból történt,- illetve a javítás vagy pótlás költségét viseli.
  3. A hulladékgyűjtő edények rendeltetésellenes használatából származó esetleges károk az ingatlanhasználót terhelik.

6.§


  1. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a szállítási napok kivételével az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott útkezelői hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
  2. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a települési hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban az ingatlan bejáratának közelében, a  közterületen elhelyezni.
  3. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.7.§


(1) A közszolgáltató  csak a gyűjtőedényekben elhelyezett hulladékot köteles átvenni. Az gyűjtőedény mellé lerakott hulladékot csak a többlethulladék elszállításához – megvásárolható - használt hulladékzsákban elhelyezve szállítja el a Közszolgáltató.

(2) Ha a közszolgáltató  észleli, hogy a gyűjtőedénybe olyan anyagot helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, vagy az edényzet súlya meghaladja az előírt mértéket, a hulladék elszállítását ideiglenesen – az előírt szállítási feltételek megvalósulásáig – megtagadhatja. Ezt a körülményt a közszolgáltató  köteles az ingatlanhasználó tudomására hozni.


8.§


Nem helyezhető el a gyűjtőedényben

a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét, továbbá

b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési-bontási hulladék, állati tetem, elektronikai és veszélyes hulladék.


9.§


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére  szerződést köt a közszolgáltatóval.


10.§


(1) Az elkülönítetten  gyűjtött települési hulladéknak a  közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok  ne keveredjenek és a környezetet ne szennyezzék.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.11.§


(1) Ha az ingatlanon keletkező  hulladék  mennyisége alkalmilag meghaladja  ingatlanon  használt  gyűjtőedény űrtartalmát, a többlethulladékot  a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott  gyűjtőzsákba teheti az ingatlanhasználó. 

(2) Ha az ingatlanhasználó bejelenti a közszolgáltatónak, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék keletkezik, a bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő,  illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további  gyűjtőedényt biztosítani.

(3) Ha az ingatlanhasználó nem az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon kezeli a többlethulladékot, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles a hulladékot elszállítani.  A többletszolgáltatás tényéről és ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles.

(4) A többletszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles megfizetni.


12.§


A szilárd hulladékra vonatkozó szolgáltatás díját magánszemélyek tekintetében legfeljebb 1 db 120 l-es szemétszállító edény vonatkozásában a szolgáltató részére az Önkormányzat fizeti meg, annak összegét költségvetése terhére átvállalja.13.§


(1) Ez a rendelet 2014. november 3. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztasággal, a települési szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő tevékenységről, a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 8/2000.(X.31.), valamint annak módosítására hozott 19/2007./XII.14./ számú, 15/2008.(VI.11.) számú, 29/2008./XI.26./ számú, 15/2009./IX.30./ számú, 17/2010.(XII.01.) és 24/2012.(XII.18.) önkormányzati  rendeletek.
Szilvásvárad, 2014. október 6.
                 Szaniszló László sk.                          Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                        polgármester                                                   jegyző
Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. október 10. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2014. október 10.                                                     

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                 jegyző[1]

A rendelet 2.§ (1) bekezdés e) pontját az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet 1.§ módosította. Hatályos: 2015.02.01-től.

[2]

A rendelet 2.§ (1) bekezdés f) pontját az 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet 1.§ módosította. Hatályos: 2015.02.01-től

[3]

A rendelet 3.§-át az 1/2015. (I.30.) ömkormányzati rendelet 2.§ módosította. Hatályos: 2015.02.01-től. 

[4]

A rendelet 4.§ (3) bekezdését az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet 3.§ módosította. Hatályos: 2015.02.01-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!