nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-28 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Képviselő-testületének


28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §[1]


II. Fejezet

A város kitüntetései

2. §[2]  A testület a következő kitüntetéseket alapítja:

           (1) Sárbogárd Város Díszpolgára;

           (2) Sárbogárd Város Szolgálatáért;

           (3) Év Rendőre;

           (4) Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért;

(5) Sárbogárd Város Oktatásáért;

(6) Sárbogárd Város Sportjáért;

(7) Sárbogárdi Talentum;

(8) Sárbogárd Emléklap

3. § (1) A Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetés bronzból készült, kör alakú 140 mm átmérőjű plakett, melyen a „Sárbogárd Város Díszpolgára” felirat és Sárbogárd Város címere látható, hátoldalán a kitüntetett nevével és az adományozás évszámával.

(2) A Sárbogárd Emléklap kitüntetés kizárólag erkölcsi elismerést jelent. A Sárbogárd Emléklap kitüntetést évente legfeljebb tíz személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni.

(3)[3] A rendelet 2. § (1)-(7) bekezdésében felsorolt kitüntetésekkel pénzjutalom jár, melynek összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A Fejér Megyei Önkormányzat által alapított, erkölcsi elismerést jelentő kitüntetések város által biztosított pénzjutalmának összegét az 1. melléklet tartalmazza.


4. §[4] (1)[5] A „Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Sárbogárd városa érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével hozzájárult a város fejlődéséhez, értékei megóvásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(2) A „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki valamely civil szervezetben, a közművelődésben, egészségügyi és szociális területen, közszolgálatban, katasztrófavédelem területén, hosszú évek óta kiemelkedően eredményes munkát végez. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(3) Az „Év Rendőre” kitüntetés annak a rendőrségi állományba tartozó személynek adományozható, aki a közrend - közbiztonság bármely területén kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(4) A „Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődésért” kitüntetés adományozható annak a Sárbogárd Város területén legalább tíz éve iparos-, kereskedő-, vállalkozói- vagy mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek, jogi személynek, vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek helyi adótartozása nincs és tevékenységét magas színvonalon , a lakosság megelégedésére végzi. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek, szervezetnek lehet odaítélni.


(5) A „Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés annak a pedagógusnak adományozható, aki az oktatás - nevelés bármely területén kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.


(6) A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport bármely területén az átlagnál kiemelkedőbb eredményt vagy teljesítményt elérő személynek, csoportnak , edzőnek , vagy a város sportjáért évek óta kiemelkedő tevékenységet végző személynek adományozható. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek, csoportnak lehet odaítélni.


(7) A „Sárbogárdi Talentum” kitüntetés annak az általános vagy középiskolai diáknak adományozható, aki a sárbogárdi oktatási és nevelési intézményekben folyó munka eredményeként kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.

(8) A kitüntetések elhunyt személynek posztumusz is adományozhatók. A kitüntetés átvételére az adományozott halálakor vele együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbefogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult, ebben a sorrendben.


III. Fejezet

Kitüntetések adományozása


5. § (1) A kitűntetések adományozására javaslatot tehet bármely személy, vagy közösség.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását és azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illető személyt, vagy közösséget.


(3)[6] A javaslatokat az Év Rendőre kitüntetés vonatkozásában minden év március 15-ig, a Sárbogárd Város Oktatásáért és Sárbogárdi Talentum kitüntetések vonatkozásában minden év április 25-ig, Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város Szolgálatáért, Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért, Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetések vonatkozásában minden év július 25-ig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez. Ezt követően a polgármester, a jegyző és az alpolgármester írásos javaslatával kerülnek az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé.

6. § (1) A javaslatok rangsorolására, az adományozásra vonatkozó előterjesztés elkészítésére az Ügyrendi és Jogi Bizottság jogosult.

(2) A bizottság a javaslatát a képviselő-testület soros ülése elé terjeszti. Az adományozásról a képviselő-testület határozata dönt.

7. § (1) A városi kitüntetéseket a polgármester és az alpolgármester adja át állami ünnepeken vagy egyes szervezetek, közösségek éves ünnepein.

(2) A polgármester saját hatáskörében az év folyamán bármikor az arra érdemes személynek, illetve közösségnek a városi címerrel ellátott emléklapot adhat át.

8. § A kitüntetések adományozását díszes kivitelű almanachban kell nyilvántartani. Az adományozást a polgármester, a jegyző és az adományozott írják alá.

9. § Sárbogárd Város Díszpolgára jogosult:

(1) A képviselő-testület soros és rendkívüli nyílt ülésein tanácskozási joggal részt venni.

(2) A képviselő-testület külön határozata alapján a városi önkormányzatot képviselő delegációban részt venni.

(3) A díszpolgárt halála esetén ingyenes dísz-sírhely illeti meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt jogosultságok érvényesítéséért a jegyző a felelős.

10. § A képviselő-testület kitüntetést megvonó határozatát az érintettel közölni kell, valamint az almanachba be kell vezetni.

11. § (1) [7]A kitüntetett személyek névsorát és az adományozás időpontját közzé kell tenni Sárbogárd Város honlapján (www.sarbogard.hu) A közzétételről a jegyző gondoskodik.

(2) A kitüntetett személyekről és közösségekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos feladatokért a jegyző a felelős.

(3) A megyei, regionális és országos kitüntetésekkel kapcsolatos felterjesztések előkészítése az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladata.

12. §[8] (1) A rendelet szerinti kitüntetést az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatára a képviselő- testület visszavonhatja attól a korábban kitüntetett személytől, aki az elismeréssel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált.

(2) Méltatlanná válik az elismerésre az a személy, akit jogerős bírósági ítélettel szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítéltek, a közügyek gyakorlásától eltiltottak, az elismeréssel érintett szakterület vonatkozásában foglalkozástól eltiltás büntetésre ítélték.

(3) A kitüntetés visszavonása esetén az adományozásról szóló okiratot, plakettet a képviselő – testület visszavonó határozatában megjelölt határidőre a polgármesternek vissza kell adni.

(4) A méltatlanná vált kitüntetett nevét a polgármester a kitüntetések adományozását tartalmazó nyilvántartásból törli.

(5)[9] A kitüntetés visszavonását és a visszavonás időpontját közzé kell tenni Sárbogárd Város honlapján. A közzétételről a jegyző gondoskodik.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Sárbogárd, 2015. június 12.


Dr. Sükösd Tamás                                                   Demeterné Dr. Venicz Anita

                                    polgármester                                                                          jegyzőKihírdetve: 2015. június 24.                                                

                           Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                     jegyző
[1]

Hatályon kívül helyezte a 27/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2019. VIII. 23-tól

[2]

A rendelet szövegét a 12/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. 03. 22-től

[3]

A rendelet szövegét a 12/2019 (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. .03. 22.-től

[4]

A rendelet szövegét a 12/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019.03. 22.-től

[5]

A rendelet 4.§ (1)-(6) bekezdését a 17/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020. VIII. 28-tól 28-tól

[6]

A rendelet szövegét a 12/2019 (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. 03. 22.-től

[7]

A rendelet szövegét a 27/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. VIII. 23-tól

[8]

A rendelet szövegét a 17/2019 (IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. IV. 26-tól

[9]

A rendelet szövegét a 27/2019 (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. VIII. 23-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!