nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-12 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1.§.


A rendelet célja, hogy Karancsberény község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Karancsberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.


2.§.


A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása


3.§.


Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:


a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 


4.§.


Az önkormányzat a 3.§-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

  1.  a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
  2. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
  3. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
  4. támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
  5. lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
  6. támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
  7. bemutatkozási lehetőségeket jelent a civil szervezetek és más művelődő közösségek számára,
  8. fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol megfogalmazásra kerülhetnek a feladatellátással kapcsolatos észrevételek, javaslatok.3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei


5.§.


Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:


a) közösségi színtér biztosításával,

b) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

c) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.


6. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatásokhoz az alábbi épületet, ingatlant biztosítja:


a) Művelődési Ház 3137 Karancsberény, Rákóczi út 108.

b) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt  

   terület, vagy épület.


 (2) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér minden év február 15-ig éves szolgáltatási tervet és az előző naptári évről beszámolót nyújt be Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A képviselő-testület február 28-ig dönt a beszámoló és a szolgáltatási terv elfogadásáról.


7. §


(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,

b) egyházzal és

c) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.


(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.


(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről


a) plakátok, szórólapok útján,

b) a települési honlapon és a település közösségi oldalán

 adnak tájékoztatást a község lakossága részére.4. A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei


8. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.


(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.


(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.


9.§


Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatokat 1 fő közművelődési szakember látja el.5. Záró rendelkezések


10. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Karancsberény Község Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2002. (VIII.29.) számú rendelete hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
20.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!