nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-14 -tól
Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Fülpösdaróc Község 6/2009.(VII.31.) számú rendeletének – a község igazgatási területére vonatkozó szabályozási terveinek elfogadásáról és a helyi építési szabályzat megállapításáról – módosításáról

Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (VII.31.) számú önkormányzati rendeletének - a község igazgatási területére vonatkozó szabályozási terveinek elfogadásáról és a helyi építési szabályzat megállapításáról – (továbbiakban: Rendelet) 19. § (2), (3), (4), (6) bekezdés, törlésre kerül.


  1. §

A R. 19. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A terv gazdasági- és különleges területek telkeire előírt körbefásítás által lefedett (meghatározott) területeket a kialakításuktól számított 2 éven belüli a tulajdonost terhelő beültetési kötelezettség terheli.”

  1. §

A R. 19. § (8) - (12) bekezdése törlésre kerül.A R. 14. § (2) bekezdés c. pont helyébe a következő rendelkezés lép:


„A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 2%-ot, illetve maximum a 3000m2-t, birtokközpont telkén a 30%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5%-a, de legfeljebb 150m2 építhető be. Természetvédelmi és természeti területen új birtokközpont nem alakítható ki.”


  1. §

A R. 14. §. (6) bekezdés f) pontja törlésre kerül.


  1. §

A R. 14. § (6) bekezdés g) pontja törlésre kerül.


  1. §

A R. 15. § (6) bekezdése törlésre kerül.

  1. §

A R. 19. § (9) bekezdése törlésre kerül.


  1. §


(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblára történő kifüggesztésével gondoskodik


K.m.f.


Kovács Csaba sk.                                  Dr. Kovács Adrienn sk.

                               polgármester                                                       jegyző
Kihirdetési záradék:                      

A rendelet 2016. december 13. napján került kihirdetésre.


                                                                                                   Dr. Kovács Adrienn s.k.

                                                                                                             jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!