nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-16 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VIII.15.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1) 2. § (1) bekezdés k)-l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(1)    Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg]

„k)   általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatást,

l) gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatást,

m)    köztemetést.”


2. § A R1 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”


3. § A R1 a következő címmel és 16/A. §-sal egészül ki:


„Általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás


16/A. § (1) Általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásra jogosult a szülő, aki

a) általános iskolai tanuló gyermeke után részére augusztusban gyermekenként egyszeri 15 000 Ft támogatást kap,

b) általános iskolai tanuló és óvodáskorú gyermeke után decemberben egyszeri 2000 Ft támogatást kap.

(2) A támogatást a szülői felügyeleti jogokat gyakorló anya, ennek hiányában a szülői felügyeleti jogokat gyakorló apa részére kell megállapítani.”


4. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése cd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(3) A képviselő-testület a következő hatásköreit a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át:]

[„c) szociális hatáskörében]

„cd)  dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról, az általános iskolai tanulók és óvodáskorú gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásról,”


5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!