nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 69/2008 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-10 - 2017-11-10
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 69/2008 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros szmogriadótervéről


69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros szmogriadótervéről

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15/B. § előírásainak megfelelően Budapest Főváros szmogriadó-tervét a következők szerint rendeli megállapítani.

I. Általános rendelkezések


1. § (1) A szmogriadó-terv célja, hogy meghatározza a környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

(2) A rendelet hatálya Budapest Főváros közigazgatási területén azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat, illetve akinek avar és kerti hulladéka keletkezik tekintettel a (3) bekezdésben foglalt kivételre.

(3) E rendelet területi hatálya nem terjed ki

a) az M0 jelű elkerülő út Budapest Főváros közigazgatási területén áthaladó szakaszaira;

b) Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő gépjárműforgalma biztosítása érdekében - a következő útvonalak szakaszaira: Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Szépjuhászné útja-Budakeszi út-Budapest közigazgatási határa, továbbá Budapest közigazgatási határa-Nagykovácsi út-Nagyrét utca-Máriaremetei út-Hidegkúti út-Budapest közigazgatási határa.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott cél érdekében az ott meghatározott útvonalakra szóló mentességet Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosai a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) igazolhatják.

(5) Avarnak, kerti hulladéknak minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett növényi maradvány. E fogalomkörbe tartozik többek között: fűkaszálék, lomb-, ág-, gally-, szár-, gyökérmaradvány, levél, szár, nyesedék, (a továbbiakban együtt: avar és kerti hulladék).

2. § A rendelet alkalmazásában:

(1) Szmoghelyzet: ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékét. Ha a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. számú mellékletében (továbbiakban: Határérték-rendeletben) feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az ott meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: PMK-KTF)adatai alapján meghaladja, szmogriadót kell elrendelni. A szálló porra (PM10) vonatkozó tájékoztatási és riasztási fokozat elrendeléséhez és megszüntetéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által kiadott meteorológiai előrejelzése is szükséges.

(2) A szmogriadó fokozatai:

a) tájékoztatási fokozat, amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt azonnali és megfelelő tájékoztatást kell adni; a szálló por (PM10) esetében a korlátozással járó (a riasztási fokozathoz tartozó) intézkedés elrendelésének lehetőségéről a riasztási fokozat elrendelését megelőző nap 18 óráig előzetes tájékoztatást kell adni.

b) riasztási fokozat, amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, elrendelésével együtt azonnali intézkedéseket kell elrendelni.

2/A. § (1) A szmogriadót, annak fokozatát és az adott fokozathoz e rendeletben meghatározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg.

(2) A főpolgármester e rendelet szerinti intézkedéseit  az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: MTI)  eljutatott sajtóközlemény útján, valamint a Fővárosi Önkormányzat honlapján hirdeti ki.

(3) A főpolgármester folyamatosan gondoskodik a budapesti légszennyezettséggel kapcsolatos aktuális tájékoztatásról

a) a Fővárosi Önkormányzat honlapján,

b) a Főpolgármesteri Hivatal munkaideje alatt az Ügyfélszolgálati Irodán,

c) a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ 24 órás ügyeleti szolgálatán (a továbbiakban: Ügyelet) keresztül.

(4) A szmogriadó-fokozatok megszüntetésének időpontját a főpolgármester  az MTI-hez eljutatott sajtóközlemény útján, valamint a Fővárosi Önkormányzat honlapján hirdeti ki.


II. Szmoghelyzet kialakulásának megelőzése

3. § (1)

(2)

4. §

4/A. § (1) Az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a következőképpen kell eljárni:

a) elsősorban helyben komposztálni kell,

b) másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,

c)

d) elégetni tilos, kivéve, ha arra egyébként külön jogszabály alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként kerül sor.

(2)-(5)

III. Szmogriadó elrendelése


5. § (1) A főpolgármester a külön jogszabályban meghatározottak szerint a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát rendeli el.

(2) A tájékoztatási, illetve a riasztási fokozatban megtehető intézkedésekre a 8-10. §-okban foglaltak az irányadók.

(3) Az e rendelet szerinti intézkedések a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén a kihirdetését követően azonnal, a riasztási fokozat esetében a kihirdetését követő nap 6 órától lépnek életbe.

(4) A riasztási fokozat időtartama alatt és kizárólag a gépjárművek használatára vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan - az azt megszüntető intézkedés hiányában - a korlátozó intézkedések időtartama:

a) légszennyező anyagtól függetlenül minden nap 6 órától 22 óráig tart, kivéve az ózon eredmények miatt elrendelt korlátozáskor;

b) ózon légszennyezettség esetében minden nap 10 órától 18 óráig tart.

A további korlátozások időtartama - az azt megszüntető intézkedés hiányában - folytonos.

6. § A szmogriadó elrendelését megalapozó - a PMK-KTF és az OMSZ által szolgáltatott - adatok folyamatos gyűjtését és a főpolgármester felé történő továbbítását az Ügyelet látja el.

7. § (1) A főpolgármester a külön jogszabályban meghatározottak szerint szüntetheti meg a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát, a 2/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésének biztosításával.

(2) A szmogriadó megszüntetésére irányuló főpolgármesteri döntésről a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: FPH) tájékoztatja az Ügyeletet.

IV. Tájékoztatási fokozathoz kapcsolódó intézkedések

8. § (1) A főpolgármester az adott szmogriadó-fokozat meghatározott feltételeinek teljesülését követően, ahhoz képest

a) szálló por (PM10) esetében: 5 órán belül,

b) további légszennyező anyagok esetében: 1 órán belül ad tájékoztatást a 2/A. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint.

(2) A főpolgármester a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel további jogszabályok szabályaira;

b) felkérheti a fővárosi kerületek jegyzőit, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének esetleges tilalmát;

c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:

ca) azon gépjárművek használatának szüneteltetését, amelyek forgalmi engedélye a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása” címhez tartozó táblázat szerinti környezetvédelmi osztály jelzés (kód) közül a következők bármelyikét tartalmazza: 0; 1; 2; 3; 4, vagy amely forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot.

cb) a fővárosi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat mérséklését, lehetőség szerint szüneteltetését, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítését;

cc) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklését;

cd) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit - hivatkozva azok társadalmi felelősségvállalására - kibocsátásuk csökkentésére;

ce) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának mérséklésére;

cf) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyagtöltő állomások használatának - elsősorban 10-18 óra közötti - mérséklésre, továbbá - a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, lehetőség szerint szüneteltetésére.


V. Riasztási fokozathoz kapcsolódó intézkedések


9. § A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel további jogszabályok szabályaira;

b) elrendelheti azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását, vagy közlekedésének tilalmát, amelyek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kódok: 0; 1; 2; 3; 4, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot.

c) elrendelheti, illetve kezdeményezheti a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezését, vagy a kibocsátás csökkentését, vagy az üzemeltetés felfüggesztését;

d) felkérheti a fővárosi kerületek jegyzőit, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének esetleges tilalmát;

e) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:

ea)

eb) a fővárosi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat szüneteltetését, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítését;

ec) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklését;

ed) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit - hivatkozva azok társadalmi felelősségvállalására - kibocsátásuk csökkentésére;

ee) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának mérséklésére;

ef) nitrogén-dioxid szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;

eg) az ózonszint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyagtöltő állomások használatának - elsősorban 10-18 óra közötti - szüneteltetésére, továbbá - a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) szüneteltetésére;

eh) Budapest főváros közigazgatási területén közlekedő gépjárművek vezetőit, hogy haladási sebességüket 20 km/h-val csökkentsék, kivéve, ahol 30 km/h vagy kisebb a megengedett legnagyobb sebesség.

10. §  A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlátozás alól – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban foglaltakon túl – mentesülnek:
a) a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi közlekedés– valamint a személytaxi-szolgáltatás – gépjárművei;
b) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek által közrefogott járműoszlop;
c) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátott gépjárművei;
d) a mozgáskorlátozott személy – illetőleg az őt szállító személy – járműve, amennyiben úti célja Budapest Főváros közigazgatási területén van vagy csak azon keresztül közelíthető meg, ha a mozgásábankorlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a
jogosultság ellenőrzése céljából látható;
e) a kommunális feladatukat végző, külön jogszabályban meghatározott olyan gépjárművek, amelyek – műszaki felépítésüknél fogva – csak halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztántartása, locsolása, valamint közutak, repülőterek hó- és síkosságmentesítése, só- és homokszórása),a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra,a kéményseprőipari közszolgáltatásra,a villamos- és gázenergia-, távhő-, melegvíz-, ivóvíz-,
szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás,a közműjellegű vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték,
a közúti forgalomirányító, a közúti közösségiés vasúti közlekedés vezetékei) hibabemérésére
és elhárítására használhatók, továbbá azonszervezetek következő feladatukat végző járművei,
amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység,vagy egyetemes postai szolgáltatás végzésére;
f) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlottjármű hibaelhárítását végző és figyelmeztetőjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;
g) a fővárosi és Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeletiszerv és feladatukat a fővárosban végzőmagánállatorvosok gépjárművei, a fővárosi, vagyPest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv igazolásával;
h) a Magyar Honvédség, és a törvényben meghatározottrendvédelmi szervek gépjárművei;
i) a PMK-KTF, Budapest Főváros területén működőközlekedési, vagy egészségügyi államigazgatásiszervek, továbbá a fővárosi közterület-felügyeletekazon gépjárművei, amelyek műszaki felépítésüknélés jogszabályi felhatalmazásuk által látják el a közterületekrendjéhez, tisztaságához és jogszerű használatáhozkapcsolódó ellenőrzési feladatukat;
j) az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma
k) a közszolgálati médiaszolgáltatók gépjárműveinek
célforgalma.


VI. Vegyes és záró rendelkezések


11. § (1) A Rendelet 9. § b)-d) pontjaiban foglalt korlátozások betartását a közlekedés tekintetében - a vonatkozó jogszabályok szerint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság  és/vagy további kijelölt hatóságok, a helyhez kötött légszennyező pontforrások tekintetében a PMK-KTF , az avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának tekintetében a 4/A. § betartását a kerületi önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóságok az elrendelt korlátozások megszegőivel szemben eljárást kezdeményeznek.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésének hatályba lépéséről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a füstködriadó-tervről szóló 48/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 31/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!