nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bezi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-16 -tól
Bezi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 15.) rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szerkesztés...

1 Bezi Község Önkormányzat Képviselőtestületének

1/2014.(II.15.)

r e n d e l e t e

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bezi Község Önkorm{nyzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontj{ban meghat{rozott feladatkörében elj{rva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmaz{sa alapj{n, a Magyarorsz{g helyi önkorm{nyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontj{ban meghat{rozott hulladékgazd{lkod{si feladatkörében elj{rva az al{bbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

1.Által{nos rendelkezések

1. §

(1) Bezi Község Önkorm{nyzata (a tov{bbiakban: Önkorm{nyzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{st biztosít a hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elsz{llít{s{ra és kezelésére. Az önkorm{nyzat a hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hat{sköreinek gyakorl{s{t a Mosonmagyaróv{ri Nagytérségi Hulladékgazd{lkod{si Önkorm{nyzati T{rsul{s (a tov{bbiakban: T{rsul{s) útj{n gyakorolja.

 

(2) A helyi hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s az önkorm{nyzat közigazgat{si területére terjed ki.

 

(3) Jelen rendelet hat{lya az önkorm{nyzat közigazgat{si területén valamennyi ingatlanhaszn{lóra kiterjed.

 

(4) A jelen rendeletben haszn{lt fogalmakat magasabb szintű jogszab{lyok defini{lj{k. A jelen rendeletben haszn{lt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a tov{bbiakban: Ht.) és a végrehajt{s{t szolg{ló jogszab{lyok alkalmazandók.

2.§

(1) Az önkorm{nyzat közigazgat{si területén a közszolg{ltat{s folyamatos és biztons{gos ell{t{s{t 2014. janu{r 1. napj{tól a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevén: REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társulás), (a továbbiakban: Közszolg{ltató) végzi és biztosítja. A

2

Közszolg{ltató a közszolg{ltat{s ell{t{s{ra az önkorm{nyzat közigazgat{si területén kiz{rólagos jogosults{ggal rendelkezik.

 

(2) A Közszolg{ltató sz{m{ra jogszab{ly lehetőséget biztosít arra, hogy hulladékgazd{lkod{s közszolg{ltat{si tevékenysége ell{t{s{hoz alv{llalkozót vegyen igénybe. A Közszolg{ltató alv{llalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul t{jékoztat{st nyújtani az önkorm{nyzat sz{m{ra az {ltala igénybe vett alv{llalkozói tevékenység tartalm{ról és a jelen rendelet hat{lya al{ tartozó közszolg{ltat{shoz viszonyított ar{ny{ról.

3. §

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazd{lkod{si helyi közszolg{ltat{s ell{t{s{ról szóló szerződés megkötésére vonatkozó hat{skörét az Önkorm{nyzat a T{rsul{sra ruh{zta {t. A T{rsul{s és a Közszolg{ltató között létrejött közszolg{ltat{si szerződés nyilv{nos, azt a Közszolg{ltató saj{t honlapj{n illetve ügyfélszolg{lat{n közzéteszi.

II. fejezet

1.A hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s tartalma és ell{t{s{nak rendje

(1) A Közszolg{ltató tevékenysége kiterjed a Ht. 42 § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ell{t{s{ra, kivéve a Ht. 42 § (1) bekezdés d) pontj{ban foglalt feladatokat.

 

(2) A közszolg{ltat{s teljesítésének feltételeiről illetve v{ltoz{s{ról a Közszolg{ltató az ingatlanhaszn{lót ír{sban köteles értesíteni vagy felhív{s közzététele útj{n t{jékoztatni, az erre vonatkozó inform{ciókat honlapj{n közzétenni. A hulladékgazd{lkod{si helyi közszolg{ltat{s feltételeiben bekövetkezett v{ltoz{sokról a Közszolg{ltató az ingatlanhaszn{lót - a v{ltoz{s bekövetkezte előtt – ír{sban is értesíteni köteles.

 

(3) A jelen rendelet II. fejezetében meghat{rozott kötelező közszolg{ltat{si feladatokat a közszolg{ltató a jelen rendelet 2. sz{mú mellékletében felsorolt feladatok ell{t{s{val biztosítja.

2. A vegyes hulladék gyűjtése

5 §

(1) Az ingatlanhaszn{lók {ltal a Közszolg{ltató sz{llítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben illetve a hulladékgyűjtés célj{ra e rendelet alapj{n az ingatlanhaszn{lók {ltal megv{s{rolt zs{kokban a közterületen és az ingatlanokon

3

összegyűjtött és kihelyezett vegyes hulladékot a Közszolg{ltató heti egy alkalommal sz{llítja el.

 

(2) Az ingatlanhaszn{ló a gyűjtőedény tartalm{t meghaladó vegyes hulladékot a gyűjtés napj{n a gyűjtőedény mellé hulladékgyűjtő zs{kban is kihelyezheti. E célra kiz{rólag a Közszolg{ltató {ltal forgalmazott, jelzett, Közszolg{ltatótól megv{s{rolható műanyag szabv{nyzs{k vehető igénybe, melynek {ra kezelés díj{t tartalmazza.

 

(3) A Közszolg{ltató sz{llítóeszközéhez rendszeresített, a hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s körében az ingatlanhaszn{lók {ltal a vegyes hulladék gyűjtése sor{n alkalmazható szabv{ny gyűjtőedények felsorol{s{t (méret, elhelyezhető hulladék tömege) a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

(4) A közszolg{ltató {ltal a sz{llítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhaszn{ló erre ir{nyuló ír{sbeli szerződés alapj{n jogosult megv{s{rolni vagy külön díj ellenében bérbe venni a közszolg{ltatótól. Amennyiben az ingatlanhaszn{ló nem a Közszolg{ltatótól történő v{s{rl{s vagy bérlet útj{n gondoskodik a szabv{ny gyűjtőedényzet biztosít{s{ról, köteles a 3. sz. mellékletben megjelölt a Közszolg{ltató sz{llítóeszközéhez rendszeresített, szabv{ny gyűjtőedény paramétereinek megfelelő a Közszolg{ltató sz{llítóeszközével üríthető edény biztosít{s{ról gondoskodni.

 

(5) A Közszolg{ltató tulajdon{t képező, az ingatlanhaszn{ló {ltal bérbe vett és rendeltetésszerűen haszn{lt gyűjtőedények szükség szerinti javít{s{ról, pótl{s{ról cseréjéről az ingatlanhaszn{ló bejelentése alapj{n a Közszolg{ltató köteles gondoskodni. Amennyiben az edény tulajdonosa nem a Közszolg{ltató, a pótl{s kicserélés illetőleg javít{s költségei az ingatlanhaszn{lót terhelik, amennyiben az nem a Közszolg{ltató hib{j{ból v{lt szükségessé.

 

(6) A Közszolg{ltató az edényürítés sor{n {ltala okozott hulladékgyűjtő edény sérülést díjmentesen köteles megjavítani, ill. ha ez{ltal az edény haszn{lhatatlann{ v{lik, kicserélni.

 

(7) A hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű haszn{lat{ról, {llag{nak megőrzéséről és tiszt{ntart{s{ról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 

(8) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő haszn{lata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett k{rt az az ingatlanhaszn{ló köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény haszn{lati jog{t (bérleti vagy tulajdonjog{t) megszerezte.

 

(9) Az ingatlanhaszn{ló köteles az {tvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elsz{llít{sa célj{ból a Közszolg{ltató {ltal megjelölt időben, közterületen, a begyűjtést végző gépj{rművel megközelíthető (télen is) és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (Közút szélén úgy, hogy a forgalmat ne akad{lyozza). Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kiz{rólag az Önkorm{nyzat rendeletében szab{lyozott közterület-haszn{lati hozz{j{rul{s, illetve a vonatkozó szab{lyok szerinti közterület-haszn{lati engedély alapj{n lehet.

4

(10) A gyűjtőedényt a sz{llít{si napot megelőző nap 18:00 ór{tól úgy kell kihelyezni a közterületre, hogy az ürítés a sz{llít{si nap 02:00 ór{j{tól elvégezhető legyen, kivéve, ahol a tartós t{rol{s közterületen folyik engedély alapj{n.

 

(11) A gyűjtőedényeket ürítés előtt – és ut{n fedett {llapotban kell tartani.

 

(12) Amennyiben a hulladékgyűjtő edény nem közelíthető meg, vagy {llapota nem teszi lehetővé ürítését, a Közszolg{ltató köteles felhívni az ingatlanhaszn{ló figyelmét a javít{sra, illetőleg az üríthetőség biztosít{s{ra.

 

(13) A Közszolg{ltató köteles a hulladékgyűjtő edényeket az elsz{llít{s ill. ürítés sor{n fokozott gondoss{ggal kezelni, a kiürítés sor{n esetlegesen keletkező szennyeződést feltakarítani ill. ellenőrizni, hogy teljesen kiürült-e.

 

(14) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége csak alkalmilag haladja meg az {tadott gyűjtőedények űrtartalm{t, a Közszolg{ltató jogosult az így {tadott hulladék elsz{llít{s{ra. A többletszolg{ltat{s tényéről az ingatlanhaszn{lót egyidejűleg értesíteni köteles.

 

(15) Az ingatlanhaszn{ló előre v{rható, a szok{sosn{l több hulladék keletkezése esetén kérelmezheti a Közszolg{ltatón{l – díjfizetés ellenében - adott időpontra vagy időtartamra nagyobb űrtartalmú vagy több gyűjtőedény rendelkezésére bocs{t{s{t.

 

(16) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhaszn{ló a Közszolg{ltató felhív{s{ra köteles az edényt üríthetővé, illetve haszn{lhatóv{ tenni. Köteles tov{bb{ az így okozott esetleges k{rt megtéríteni.

 

(17) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robban{sveszélyes anyagot, {llati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy m{s személyek életét, testi épségét, egészségét.

 

(18) A kihelyezett gyűjtőedényből guber{lni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akad{lyozhatja a j{rmű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem j{rhat baleset vagy k{rokoz{s veszélyének előidézésével.

5

(19) A (17) bekezdésben foglalt esetben és a (18) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolg{ltató a közszolg{ltat{s teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolg{ltató jogosult megtagadni a közszolg{ltat{s teljesítését az al{bbi esetekben:

a) a hulladék nem jelen rendelet 1. sz{mú mellékletében meghat{rozott szabv{ny edényzetben vagy zs{kban került elhelyezésre

b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bont{si hulladékot, {llati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

c) érzékszervi észleléssel meg{llapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem sz{llítható, illetve {rtalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak

d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés sor{n balesetveszélyt okozhat

3.Lomtalanít{s

(1) A lomtalanít{s lebonyolít{s{ról a Közszolg{ltató gondoskodik évi egy alkalommal.

 

(2) A lomtalanít{s helyéről, idejéről, módj{ról és feltételeiről, a lomhulladék körébe tartozó hulladékok típus{ról, tervezett időpontj{ról a Közszolg{ltató előzetesen t{jékoztatja az önkorm{nyzatot. Az önkorm{nyzat köteles gondoskodni az ingatlanhaszn{lók lomtalanít{s feltételeiről és időpontj{ról történő értesítéséről.

 

(3) A Közszolg{ltató a lomtalanít{st 200 liter/h{ztart{s maxim{lis mennyiségig szervezetten végzi el nagy teljesítményű (5 - 30m3) konténerek gyűjtőpontos telepítésével. A lomtalanít{s sor{n kiz{rólag a közszolg{ltató {ltal telepített konténerekben helyezhető el lomhulladék.

4.Zöldhulladék gyűjtés és komposzt{l{s

(1) Ha az ingatlanhaszn{ló a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot nem komposzt{lja, akkor köteles az ingatlanon keletkezett zöldhulladékot a Közszolg{ltató {ltal közterületen elhelyezett 1100 literes szabv{ny gyűjtőedényben elhelyezni. Az e bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett zöldhulladék összegyűjtésére a közszolg{ltató havonta köteles (12 alkalom/év)

6

III. fejezet

1.Az Önkorm{nyzat közszolg{ltat{ssal kapcsolatos feladatai

8.§

(1) Az önkorm{nyzat hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{shoz kapcsolódó egyes feladat és hat{sköreinek ell{t{s{t és gyakorl{s{t a T{rsul{s útj{n biztosítja. Ezt meghaladóan az önkorm{nyzat feladata különösen:

 

a) Törvényben foglalt rendeletalkot{si kötelezettségének eleget tegyen

b) a Közszolg{ltató kiz{rólagos közszolg{ltat{si jog{nak biztosít{sa.

c) A települési szil{rd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolg{ltat{s e rendeletben és m{s jogszab{lyokban rögzített előír{sai teljesítésének ellenőrzése mind a lakoss{g (ingatlanhaszn{ló), mind a Közszolg{ltató tekintetében

d) A T{rsul{s és a Közszolg{ltató és az ingatlanhaszn{lók részére a közfeladat ell{t{s{hoz szükséges inform{ciók és adatok szolg{ltat{sa

e) Az Önkorm{nyzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósít{sa sor{n a hulladékgazd{lkod{s jogszab{lyokban megfogalmazott célj{nak elérése érdekében együttműködik m{s, térségi települési önkorm{nyzatokkal, civil szervezetekkel, lakoss{ggal.

f) A hulladékgazd{lkod{si közfeladattal kapcsolatos a T{rsul{sra {t nem ruh{zott feladat- és hat{sköreinek gyakorl{sa.

2.Az ingatlanhaszn{ló kötelezettségei

9.§

(1) Az ingatlanhaszn{ló köteles az ingatlan{n keletkező települési hulladékot törvényben, korm{nyrendeletben valamint az e rendeletben meghat{rozott módon és helyen gyűjteni, tov{bb{ hasznosít{s{ról vagy {rtalmatlanít{s{ról gondoskodni. Alapvető e tekintetben a magasabb szintű jogszab{ly {ltal rögzített kötelességeinek betart{sa, tov{bb{ hogy:

c) a hulladék gyűjtése sor{n megfelelő gondoss{ggal j{rjon el annak érdekében, hogy a hulladék m{sok életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és {llatvil{got ne k{rosítsa, a közrendet és a közbiztons{got ne zavarja,

d) az ingatlan{n keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

 

(2) Az ingatlanhaszn{ló köteles a Közszolg{ltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosv{ltoz{s vagy egyéb ok folyt{n a közszolg{ltat{s igénybevételére kötelezetté v{lik. Meg kell jelölnie az ingatlanban lakó személyek sz{m{t, az egyéb szil{rd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező hulladék mennyiségét, tömegét.

7

(3) Ha az ingatlanhaszn{ló a Közszolg{ltató felé a valós{gnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek sz{m{ra vonatkozó adatot is - és ennek folyt{n az {tad{sra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az {tvett gyűjtőedények űrtartalm{t, a Közszolg{ltató - az ingatlanhaszn{ló megkeresésével egyidejűleg – az edényt jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni.

 

(4) Az ingatlanhaszn{lót nem terheli hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{si díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

 

(5) Az az ingatlanhaszn{ló, akinek ingatlan{n települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazd{lkodó szervezet cégnyilv{ntart{sban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolg{l, köteles a települési szil{rd hulladék{t a gazd{lkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdas{gi tevékenysége sor{n keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolg{ltat{st igénybe venni.

 

(6) Szüneteltethető a közszolg{ltat{s kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legal{bb 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

 

(7) A közszolg{ltat{s igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhaszn{ló a szünetelés kív{nt kezdő időpontja előtt, azt legal{bb 30 nappal megelőzően ír{sban köteles bejelenteni a Közszolg{ltatónak

 

(8) Ha a szüneteltetés feltételeiben v{ltoz{s következik be, a tulajdonos a Közszolg{ltatónak haladéktalanul ír{sban köteles azt bejelenteni.

 

(9) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolg{ltat{s körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolg{ltató a hulladékot köteles elsz{llítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felsz{mít{sa mellett.

 

(10) A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhaszn{ló köteles a Közszolg{ltatónak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhaszn{ló köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, tov{bb{ azokat az intézkedéseket, amelyek útj{n a hulladék kezeléséről gondoskodik. A jelen pontban foglaltak szerinti hulladék kezeléséről az ingatlanhaszn{ló a Közszolg{ltatóval kötött külön szerződés útj{n is gondoskodhat. Amennyiben egyéb szil{rd hulladék- {rusító, szolg{ltató vagy egyéb gazdas{gi tevékenység folyt{n – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület haszn{lati hozz{j{rul{s ill. engedély birtokosa köteles a jelen pontban foglaltak szerint elj{rni.

8

3. A közszolg{ltat{si díj megfizetésének részletszab{lyai

10§

(1) Az ingatlanhaszn{ló a teljesített közszolg{ltat{s alapj{n sz{mított közszolg{ltat{si díjat utólag, a Közszolg{ltató vagy az {ltala megbízott személy (díjbeszedő) {ltal megküldött sz{mla, vagy csekk alapj{n, a sz{mla kézhezvételétől sz{mított 15 napon belül kiegyenlíti.

 

(2) A Közszolg{ltató a sz{ml{z{si gyakorlat{ban bekövetkező v{ltoz{sról az ingatlanhaszn{lókat a v{ltoz{s bevezetését megelőzően legal{bb 30 nappal ír{sban és egyidejűleg honlapj{n t{jékoztatja.

 

(3) A közszolg{ltat{si díjat tartalmazó sz{mla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhaszn{ló a Közszolg{ltatón{l ír{sban kifog{st emelhet. A kifog{snak a sz{mla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hat{lya nincs. A kifog{sra, annak kézhezvételétől sz{mított 15 napon belül a Közszolg{ltató v{lasz{t megküldi.

 

(4) Túlsz{ml{z{s esetén a többletösszeget és annak időar{nyos kamatait a Közszolg{ltató visszafizeti vagy az ingatlanhaszn{ló ír{sbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe besz{mítja.

 

(5) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolg{ltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj meg{llapít{s{n{l nem vehető figyelembe.

3.A hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{ssal összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

11.§

(1) A közszolg{ltat{ssal összefüggő személyes adatokat a Közszolg{ltató köteles z{rtan kezelni a magasabb szintű jogszab{lyok rendelkezései szerint, és az adatb{zist kiz{rólag Közszolg{ltatói tevékenységéhez kapcsolódóan haszn{lhatja fel.

 

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolg{ltat{sokra vonatkozó jogszab{lyok rendelkezései {ltal meghat{rozott keretek között az önkorm{nyzat köteles {tadni a Közszolg{ltatónak a közszolg{ltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ell{t{s{hoz szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és inform{ciókat. A Közszolg{ltató az adatokat m{s célra nem haszn{lhatja fel a megjelölt célon túl, nem adhatja tov{bb harmadik személy részére, és köteles gondoskodni arról, hogy az adatokhoz(elektronikus úton sem) illetéktelen ne férjen hozz{.

 

(3) Közszolg{ltató kiz{rólag a közszolg{ltat{s kialakít{sa és fenntart{sa célj{ból, a kötelező közszolg{ltat{s nyújt{s{ra ir{nyuló jogviszony időtartama alatt, valamint e

9

jogviszony megszűnését követően a jogszab{lyokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolg{ltat{ssal érintett ingatlanhaszn{ló Ht-ben meghat{rozott és a közszolg{ltat{s ell{t{s{hoz szükséges személyes adatokat. A Közszolg{ltató jogosult egyes, a közszolg{ltat{s ell{t{s{hoz kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghat{rozott személyes adatokat hatós{gi, bírós{gi elj{r{sok lefolytat{sa célj{ból harmadik személynek {tadni

IV. fejezet

1.Z{ró rendelkezések

12. §

(1) A jelen rendelet kihirdetés napj{t követő nap lép hat{lyba.

 

(2) Jelen rendelet hat{lyba lépésével egyidejűleg hat{ly{t veszti Bezi Község Önkorm{nyzat képviselő-testületének a hulladék kezelési közszolg{ltat{sról szóló 14/2002.(.XII.31.) rendelete.

Bősze Kornél Kiss L{szlóné

polg{rmester jegyző

A rendelet kihirdetése a polg{rmesteri hivatal hirdetőt{bl{j{n történő kifüggesztéssel

megtörtént.

Kiss L{szlóné

jegyző

Mellékletek:

1.sz{mú melléklet: A hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s körében a vegyesen gyűjtött

hulladék elhelyezésére kötelezően alkalmazandó szabv{ny edényzet

adatai

2.sz{mú melléklet: A településen végzett szolg{ltat{s pontos műszaki tartalma

3.sz{mú melléklet: A gyűjtőedény szabv{nya 10

1. sz{mú melléklet

A hulladékgazd{lkod{si közszolg{ltat{s körében a vegyesen gyűjtött hulladék elhelyezésére kötelezően alkalmazandó szabv{ny edényzet adatai:

60 literes maxim{lisan elhelyezhető 30 kg

80 literes maxim{lisan elhelyezhető 40 kg

110 literes maxim{lisan elhelyezhető 55 kg

120 literes maxim{lisan elhelyezhető 60. kg

1100 literes maxim{lisan elhelyezhető 550 kg

Az ingatlan lakosainak sz{m{tól függően igénybe vehető legkisebb edényméret:

- egy és két lakos 60 literes

- h{rom lakosra 80 literes

- négy vagy több lakosra 120 literes edény haszn{lata

11

2. melléklet

A településen végzett szolg{ltat{s pontos műszaki tartalma

Csorna I. Régió településein

1, A keletkező lakoss{gi és intézményi vegyes kommun{lis hulladék gyűjtése és elsz{llít{sa heti egy alkalommal a jelenleg rendszeresített edényzettel

2, Lomtalanít{s évente egy alkalommal előre meghirdetett napokon az önkorm{nyzat {ltal kijelölt területen nagy teljesítményű konténerek kitelepítésével. Az elhelyezhető hulladék mennyisége 200 liter/h{ztart{s alkalmanként.

3, H{zhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a lakoss{g {ltal beszerzett {tl{tszó műanyag zs{kban havonta egyszer. Az elhelyezhető hulladékok: papír, tiszta műanyag palack (PET) és fémdoboz (alumínium) doboz

4, Közterületi szelektív hulladékgyűjtés kihelyezett hulladékgyűjtő szigetekről új modern nagy térfogatú edényekből igény szerint, de legal{bb havonta egyszer. Az elhelyezhető hulladékok fajt{ja: papír, tiszta műanyag palack (PET), fémdoboz (alumínium) doboz, tiszta vegyes üveg

5, Hulladékudvarban hulladék elhelyezése:

Kertészeti (zöld) hulladék: évi 1 m3/ügyfél díjmentesen

Lom és fahulladék

Egyéb műanyag hulladék

Papír

Textilia

Építési törmelék - térítés ellenében

Elektronikai hulladék

Fém hulladék

Üveg hulladék

Haszn{lt gumiabroncs – maximum 4 db /év/ügyfél

Veszélyes hulladék elhelyezése díjfizetés ellenében

- sz{razelem, akkumul{tor

- lej{rt gyógyszerek

- festékes edények, ezek göngyölegei, higítók stb.

12

- sütőolaj, zsír

- vegyszeres csomagol{si hulladékok

6, A szelektíven gyűjtött hulladékok b{l{z{sa, feldolgoz{sa a J{nossomorjai Region{lis

Hulladékkezelőben

7, A vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai feldolgoz{sa, kezelése a J{nossomorjai

Region{lis Hulladékkezelőben

8, H{zi komposzt{l{s a szolg{ltatótól igényelhető 400 literes edényben

9, Komposzt{ló üzemeltetése a J{nossomorjai Region{lis Hulladékkezelőben

Üdülőövezetek

Üdülőövezet esetén a települési hulladék elsz{llít{sa heti 1 alkalommal történik a nem üdülőövezetbe tartozó ingatlanokon történő vegyes hulladék gyűjtési napj{val megegyező napon. Az üdülőövezet ingatlanhaszn{lói kötelesek igénybe venni az e rendelet szerinti vegyes hulladékgyűjtő edényt. Az üdülőszezon {prilis 15-től - október 15 -ig tart. 13

3. sz{mú mellékelt

A gyűjtőedény szabv{nya

Az edénynek meg kell felelni az MSZ-EN 840 – 1 szabv{nynak


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!