nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-29 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 114.120 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 139.322 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          18.199 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         5.531 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         12.668 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,


c) közhatalmi bevétel                                                                                    6.912 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   15.443 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  2343 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     88 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      289 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26735 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          69.313 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      69.313 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                  -               e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   - e Ft


(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 139.322 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 136.602 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 2.720 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások 28.266 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.213 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 35.526 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 26.561 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 14.211 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások 1.600 ezer forint,

    bb) felújítások 1353 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 100 ezer forint,

c) kölcsönök 290 ezer forint,

d) egyéb kiadások 0 ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány 0 ezer forint,

f) finanszírozás 0 ezer forint.


 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 113.845 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 275 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) kamerarendszer beruházás 1.270 e Ft,

ab) motoros ágvágógép beszerzése beruházás 225 e Ft,

ac) damilos fűkasza beszerzés beruházás 105 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) orvosi rendelő felújítás 1.353 e Ft,

bb) --


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) óvodáztatási támogatás 280 e Ft

b) ápolási díj 372 e Ft

c) egyéb betegséggel kapcs. ellátás 121 e Ft

d) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 14.696 e Ft

e) munkanélküliséggel kapcs. ellátás 1.645 e Ft

f) lakásfenntartási támogatás 8.820 e Ft

g) átmeneti segély 330 e Ft

h) temetési segély 13 e Ft

i) egyéb támogatás 284 e Ft.


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)........................-............ fejlesztési cél,

b) ........................-........... fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: - e Ft.

     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 910 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 623 e Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         0 e Ft

    aa) működési célú 0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           0 e Ft

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         0 e Ft

    ca) működési célú                                                                   0e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              0e Ft


 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 26.735 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                26.735 e Ft,

    aa) működési célú                                                                   26.735 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 0 e Ft,

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            0e Ft,

    ca) működési célú                                                                   0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               0 e Ft

    aa) működési célú                                                                   0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              0 e Ft

    ba) működési célú                                                                  0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              0 e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék  0  ezer Ft.


(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 25.203 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 114.120 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 139.322 ezer forintban

állapítja meg.


10. § (1)  Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          18.199 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         5.531 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         12.668 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      0 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          0 e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          0 e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            0 e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        0 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          0 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    6.912 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   15.443 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  2.343 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     88 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      289 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.735 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          69.313 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                      69.313 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                0 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                   0 e Ft


(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 139.322 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 136.602 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 2.720 e Ft.


11. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             110.777 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 21.453 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                      4.862e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     33.031 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            26.561 e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         14.211 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   1.600 e Ft

      bb) felújítások                                                                      1.353 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  290 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              10.659 e Ft


(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 113.845 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 275 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata  fő.


4. Az önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Somogyszentpál költségvetési szervének 2013. évi

költségvetésének teljesítése


13. § A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda Somogyszentpál nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 10.659 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 10.659 ezer forintban

állapítja meg.


14. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     10.659 e Ft


 (2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 10.659 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.


(3) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 10.659 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.15. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             10.659 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 6.813 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                      1.351e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     2.495 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            0 e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   0 e Ft

      bb) felújítások                                                                      0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 10.659 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.


16. § (1)A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő
5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése


17. § A Somogyszentpál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.


6. Egyéb rendelkezések


18. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait az 5.sz.  melléklet tartalmazza.


7. Záró rendelkezések


20. § E rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba.


              Babina Sándor sk.                                                                  Dr. Berényi Sándor sk.

                jegyző                                                                                    polgármester

Csatolmányok

Megnevezés méret
kimutatás melléklet rendelethez
159.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!