nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-26 -tól
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Fertőhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Hulladék tv.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti települési hulladékkal kapcsolatos, a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra.

2. § (1) A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, átvételéről, elszállításáról, ártalmatlanításáról és kezeléséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Fertőhomok község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(3) A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


3. § (1) Fertőhomok Község Önkormányzata a térségi szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja.

(2) A település közigazgatási területén a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére az Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés alapján kizárólag az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult 2013. január 1. napjától kezdődő 10 év határozott időtartamra.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a magasabb szintű jogszabályban előírtakat tartalmazza.

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használat létrejötte hozza létre.

5. § (1) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

(2) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.

(3) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának megfelelően a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet közötti külön szerződés rögzítheti. Külön szerződés hiányában a jogviszony a 4. § rendelkezései szerint jön létre.

(4) Gazdálkodó szervezetnek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni. A termelési hulladékra a termelési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § (1) Amennyiben az ingatlan legalább két egymást követő hónapig lakatlan, azt egyáltalán nem használják és a népesség-nyilvántartás adatai szerint ott lakóhellyel és tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik, az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetésre vonatkozó igényt legalább 8 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, az ingatlanhasználó írásban az 1. függelék szerinti nyomtatványon köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizheti.

(2) Ha az ingatlan újra lakottá válik, annak tényét az ingatlanhasználó köteles legalább 8 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(3) A bejelentést követő számlázási időszak első napjától az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet.

(4) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás többi elemét sem veheti igénybe.

(5) A szüneteltetés megszakad, amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltatást újra igénybe veszi.


3. Az ingatlanhasználó jogai és kötelességei


7. § (1) A települési szilárd hulladék elszállítása a közszolgáltatás keretében heti egy alkalommal történik.

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a kijelölt gyűjtőponttal végzett rendszeres közszolgáltatás esetén. A kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedény méretét úgy kell megválasztani, hogy az arányos legyen a háztartásban élő személyek számával és a keletkező hulladék mennyiségével.

(4) Az ingatlanhasználók a háztartási hulladék gyűjtésére a (3) bekezdésben rögzített elvek figyelembe vételével az alábbi űrtartalmú edényzet igénybevétele között választhatnak:

a) 60 literes gyűjtőedény a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy esetén,

b) 80 literes gyűjtőedény természetes személy ingatlanhasználó esetén,

c) 110-120 literes gyűjtőedény,

d) 240 literes gyűjtőedény.

(5) A gyűjtőedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a kijelölt gyűjtőpontos begyűjtőhelyek esetén, ahol a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató biztosítja.

(6) Üdülőként nyilvántartott ingatlan esetén az ingatlanhasználó gyűjtőedény igénybevétele helyett, a közszolgáltatás igénybevételének időtartamára – térítés ellenében - hulladékgyűjtő zsákot igényelhet a közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák térítési díja közszolgáltatási díjat nem, kizárólag a zsák önköltségi árát tartalmazza.

(7) Az ingatlanhasználó az ingatlanon a rendelkezésére álló gyűjtőedényzet (hulladékgyűjtő zsák) kapacitásán felül közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki.

8. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való átvételig gyűjteni, és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át és kizárólag a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.

(2) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a Közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig saját ingatlanán úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon. A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű települési szilárd hulladék helyezhető el, hogy a gyűjtőedény teteje a közterületre való kihelyezéskor lecsukható, illetve a jelölt hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítja, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen. A gyűjtőedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (pl. forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.

(4) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (3) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(5) A gyűjtőedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata.

(6) Az ingatlanhasználó az ürítésre szánt gyűjtőedényt – a járatnapon, a közterületen a járat útvonala mellett – a közút forgalmát nem akadályozó módon – úgy helyezi el, hogy azt a Közszolgáltató kiüríthesse. Nem természetes személy ingatlanhasználóval a Közszolgáltató ettől eltérően is megállapodhat. Az elszállítás céljára közterületre kihelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

9. § (1) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat az ingatlanhasználó köteles a rendelet 2. függelékét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás, az ingatlanhasználatában bekövetkezett változás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost, illetve ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.

(3) Az ingatlanhasználó köteles írásban, nyolc nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra, vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űr, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.

(4) Tilos a települési szilárd hulladékot felhalmozni.


4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


10. § (1) A Közszolgáltató kötelezettsége, hogy a közszolgáltatási szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról.

(2) A Közszolgáltató köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában köteles tájékoztatást nyújtani.

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége hogy az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentését követő 8 napon belül köteles biztosítani a közszolgáltatást és az ingatlanhasználó erre irányuló igénye esetén az igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom változás miatti igényt is.

(5) A közszolgáltató kötelezettsége, hogy évente legalább egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lom elszállításáról.

11. § (1) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A Közszolgáltató által a gyűjtőedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, illetve cserélni azt. A Közszolgáltatónak a javítás illetve a csere időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. Amennyiben a gyűjtőedény károsodása természetes elhasználódás következménye, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

(3) Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.

(4) A gyűjtőedényzet ürítése során szennyeződött közterület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adatokat.

(2) A Közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli.

(3) A Közszolgáltató jogosult

a) az ingatlanhasználó természetes személy esetén a családi és utónév, lakóhely, tartózkodási hely és értesítési hely címére vonatkozó,

b) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetén a név, székhely, telephely, adószámra vonatkozó adatokat kezelni.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adat kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

13. § (1) A Közszolgáltató joga, hogy

a) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

b) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladékgyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,

c) amennyiben a vegyes hulladék gyűjtőedénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat beszedje,

e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.

(2) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék begyűjtését, ha az ingatlanhasználó a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, illetve nem a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezte el a hulladékot.


5. Az elkülönített hulladék gyűjtése


14. § (1) A Közszolgáltató egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot biztosít az ingatlanhasználónak a papír és a műanyag elkülönítetten történő gyűjtéséhez. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékfajtának megfelelő hulladékgyűjtő zsákba kell gyűjteni.

(2) Az ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint elkülönítve tárolja és azt a Közszolgáltató által meghatározott időpontban a jogosultnak elszállításra átadja.

(3) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - az e rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállításáról.

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítja az (1) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére eltérő kérés hiányában az ingatlan elé elszállításra kihelyezett zsákok számával megegyező számú zsákot biztosít, melyet a postaládába helyez el. További zsákok igény szerint beszerezhetők a Közszolgáltatónál, illetve a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalnál.


6. Hulladékgyűjtő pontok, hulladékgyűjtő udvarok


15. § (1) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a település közterületén lévő hulladékgyűjtő pont igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2) A hulladékgyűjtő ponton elkülönítve helyezhető el a műanyag, papír és üveg hulladék az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő ponton lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő pont területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.

16. § (1) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban, különösen a lomtalanítási lehetőség biztosítására – nyitvatartási időben, egész évben – egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára, aki rendelkezik a Közszolgáltatóval megkötött hulladékszállítási szerződéssel, fizet hulladékszállítási díjat, nincs fennálló díjtartozása a Közszolgáltatóval szemben, valamint megfelelő módon tudja igazolni lakhelyének címét.

(2) A hulladékgyűjtő udvart a nem természetes személy ingatlanhasználó csak a Közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.

17. § A hulladékgyűjtő udvarok címét, nyitvatartási idejét és a befogadható hulladékok fajtáját és mennyiségét a 3. függelék tartalmazza.

18. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás részeként évi 1 alkalommal, házhoz menő vagy őrzött helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget is biztosít a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére. A lomtalanításról a Közszolgáltató és az Önkormányzat közösen tájékoztatja a lakosságot.


7. A közszolgáltatás díja


19. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Hulladék tv.-ben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint.

(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.

(3) Amennyiben az ingatlan beépítetlen, a közszolgáltatási díjat nem kell megfizetni.

20. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában jelenti be a változás bekövetkezését követő 8 napon belül. Ekkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó változását a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a Közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.

(2) A változás bejelentésének – 12. § (3) bekezdésében meghatározott – minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszik. A Közszolgáltató mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1) bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik.

(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon – különösen adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, önkormányzati tulajdon esetén bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával – bizonyítandó.

21. § Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, akkor az ingatlanra a hulladékról szóló törvényben meghatározott felelősségi szabályok vonatkoznak.

22. § A díjhátralékok behajtására a Hulladék tv. 52. §-ában meghatározottak szerint kerül sor.


8. Záró rendelkezések


23. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2002. (IX. 6) önkormányzati rendelete, és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2002. (IX. 6) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelete.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
94.43 KB
2. melléklet
102.46 KB
3. függelék
400.05 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!