nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-01 - 2020-03-31
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a  továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.


2. §  (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a pénzbeni és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 


         (2) E rendelet alkalmazásában:

  1. a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.

c) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,

  1. környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.
  2. háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is, aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

                

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki cseszneki bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.  


     (2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.


     (3) Cseszneki lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


4. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek,  aki az alábbi feltételeknek egyidejűleg megfelel:

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendelet 1. melléklete szerint az Önkormányzat Hivatalában személyesen, vagy meghatalmazottja útján, benyújtotta,


b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300-%-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén ennek 25 %-kal emelt összegét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t meghaladó mennyiségű tűzifa, és

d) fatüzelésre alkalmas hagyományos fűtőberendezéssel rendelkezik.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak közül előnyt élvez:


a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára vagy,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására -  települési támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy, valamint az

c) életvitelszerűen egyedül élő nyugdíjas.


5. § (1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 28 m3 nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.

        

(2) A kérelmező a 4.§ a) pontjában foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.


(3) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való sorrendet igazoló - sorszámot.


6. § Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő időpontja  2020. 01.06.


7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


8.§  (1)A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

          

(2)  Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége maximum 3 m3 lehet.


(3)  A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


(4)    A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.


9.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15 000 Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.


10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. március 31-én hatályát veszti.
                    Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                      Feketéné Esztergályos Hilda sk.                    

                             polgármester                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
118 KB
2 melléklet
67.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!