nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-21 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.20.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályairól

Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35.§ és 88.§ (4) bekezdésében  és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó szabályok


(1) A Rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatások körére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgáltató köteles ellátni, aki a közszolgáltatás ellátására engedéllyel rendelkezik és akivel az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést megkötötte.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak évente legalább egy alkalommal átadni. A szolgáltatást az ingatlan tulajdonosa rendeli meg és az ellenértéket is az ingatlan tulajdonosa fizeti meg a közszolgáltató felé. A közszolgáltató köteles a megrendelést követő 24 órán belül a közszolgáltatást elvégezni.

(4) A közszolgáltatás csak az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető el.

(5) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a szennyezett terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről.

(6) A közszolgáltatásért fizetendő díjat az önkormányzatnak a közszolgáltatóval történő közszolgáltatási szerződés megkötése után a Rendeletben kell meghatározni.  


2.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karancsberény, 2015. január 19.                 Csabainé Fristág Erzsébet                                                Lantos Ibolya

          Polgármester                                                                    Jegyző


A rendelet kihirdetve:

Karancsberény, 2015. január 20.


                                                                                                                    Lantos Ibolya

                                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!