nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 11/2017 (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-24 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 11/2017 (XI.24.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja az alábbi be) és bf) alpontokkal egészül ki:


1. § (1) b) be) szépkorúak részére,

bf) zöldterület karbantartásához,


2. §

Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi szerint módosul:


(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét – ha e rendelet kivételt nem tesz - a polgármesterre ruházza át.


3. §

Rendelet a 4/B §-t követően az alábbiakkal egészül ki:


Szépkorúak települési támogatása


4/C §



 (1) Kérelemre az önkormányzat azon 70 éven felüli lakosokat, akiknek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Pusztamonostoron van egyszeri, egyösszegű természetbeni formában nyújtott települési támogatásban részesíti.

(2) A támogatásra az a személy jogosult, aki a tárgyév december 31. napjáig 70. életévét betölti és életvitelszerűen Pusztamonostoron lakik.

(3) A támogatás évente egyszer, december hónapban, kerül megállapításra és átadásra.

(4) A támogatás mértékéről a Képviselő- testület külön határozatban dönt tárgyév október 31. napjáig.


Települési támogatás zöldterület karbantartásához


4/D §


(1) Az önkormányzat természetben nyújtott települési támogatás keretében nyújt segítséget azon idős, mozgásukban korlátozott vagy tartós beteg lakosok számára, akik az ingatlanuk udvarán, valamint ingatlanuk előtti, úttestig terjedő zöldterület karbantartását, fűkaszálást önerejükből elvégezni nem tudják; a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át; és a településen nem él olyan közeli hozzátartozójuk, aki a lakókörnyezetük rendezettségének biztosításában segítségükre lenne.

(2) A támogatás iránti kérelmet írásban, a jogosultsági feltételek igazolásával lehet benyújtani május 1. és szeptember 30. közötti időszakban, legfeljebb 4 alkalommal.

(3) A támogatásként egy alkalommal 3 óra  időtartamú, 6.000,-Ft értékű fűkaszálás állapítható meg.

(4) A kérelemre való jogosultságot a Kirendeltség szociális ügyintézője helyszíni szemlén ellenőrzi. A támogatásra való jogosultság elbírálására irányuló eljárás hivatalból is indítható.


4. §


(1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

 ezt évente 4x akarjuk papírozni?


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!