nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-28 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklete alapján az Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság, valamint Oktatási és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja

1.§.


A rendelet célja, hogy megállapítsa Dunavecse Város közigazgatási területén – az egészségügyi alapellátás biztosítása céljából – a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek jellegét és az egyes körzetekhez tartozó közterületek elosztását.


2. A rendelet hatálya

2.§.


E rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város közigazgatási területén (továbbiakban ellátási terület) működő háziorvosokra, házi gyermekorvosra, fogorvosokra és védőnőkre.II. Fejezet

Az egészségügyi alapellátások


3. Felnőtt háziorvosi körzetek

3.§.


  1. Az ellátási területen kettő háziorvosi működik ellátási kötelezettséggel.
  2. A kettő háziorvosi körzethez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
4. Házi gyermekorvosi körzet

4.§


(1) Az ellátási területen egy gyermek háziorvosi körzetet működik,

(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat is.5. Fogorvosi körzet

5.§


(1) Az ellátási területen egy fogorvosi körzet működik.

(2) A fogorvosi körzet az iskolafogászati feladatokat is ellátja.6. Védőnői körzetek

6.§


  1. Az ellátási területen kettő védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel
  2. A két védőnői körzetbe tartozó közterületek felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.7. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

7. §


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás – külön feladatátadási szerződés alapján – a 3. számú mellékletben meghatározott településekre terjed ki.III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §


(1) E rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.

        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 17/2006.           (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.           Vörös Sándor                                                                  Nagy Erzsébet

            polgármester                                                                       jegyző

Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2013. október 30-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2013. október 31-én.

                                                                                              Nagy Erzsébet

                                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet a 23/2013. (X.31.) rendelethez
22.5 KB
1. számú melléklet a 23_2013 (X.31.) rendelethez
103 KB
2. számú melléklet a 23_2013 (X.31.) rendelethez
104 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!