nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-03 -tól
Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.2.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékégetésről

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.


2.§

A rendelet hatálya kiterjed Simontornya város teljes közigazgatási területére, a jogi és magánszemélyekre, ideértve a magánszemélyek társaságát is.


3.§

(1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.


     (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.


     (3) Nem égethető kerti hulladék:


a) december 1. és március 1.-e közötti időszak alatt,

b) vasárnapokon és ünnepnapokon

c) egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi

    intézmények 100 méteres körzetében, azok működésének időtartama alatt,

d) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.


      (4) A város közterületein egész évben tilos az égetés.


      (5) Október és november hónapban az égetés csak 9-15 óra között engedélyezett.


4.§ A meghatározott égetési időszakon kívüli kerti hulladék égetés engedélyezése tekintetében méltányossági kérelem nyújtható be a jegyzőnek címezve. A méltányossági kérelem a közterületre, közérdekre, rendezvény tartására illetve olyan rendkívüli és előre nem látható eseményre való hivatkozással történhet, mely indokolttá teszi a méltányossági jogkör gyakorlását.


5.§

 (1)A közösségi együttélés alapvető szabályait szegi meg, aki


a) nyílt téren e rendelet szerint nem kerti hulladéknak minősülő anyagot éget,

b) indokolatlanul jelentős füstképződéssel járó módon végez égetést,

c) a jegyző engedélye nélkül közterületen gyújt tüzet vagy nyílt téren a mezőgazdasági termelés során

    keletkezett növényi hulladékot, nádast vagy tarlót éget,

d) kerti hulladékégetést nem e rendelet szerint engedélyezett időszakban végzi.


     (2) Az (1) bekezdés szerinti magatartás elkövetőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási illetve 50.000 Ft-ig

         terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.


    6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Simontornya, 2014. március 19.
           Csőszné Kacz Edit                                                                Bárdos László

              polgármester                                                                  címzetes főjegyző
Záradék


A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.


Simontornya, 2014. április 2.
                                                                                                          Bárdos László

                                                                                                      címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!