nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2016 (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-03
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2016 (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6 /2009. ( IX.30.) önkormányzati rendeletmódosításáról


Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§


A Képviselő-testület a rendelet 1/A. §-át hatályon kívül helyezi.


2.§


A rendelet 4.§ (1), (2), (3) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. „(1) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását az e rendeletben meghatározottak szerint - a település szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását szervezett helyi közszolgáltatás útján -, a (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltató útján biztosítja.


 1. (2) Gazdálkodó szervezetek saját maguk is gondoskodhatnak a keletkezett hulladékok elszállításáról a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával.


 1. (3) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a kötelező hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.), mint közszolgáltatót bízza meg.”


 1. „(5)  A közszolgáltatásért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározottak szerint.”


3. §


A rendelet II. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:


 1. „II. Fejezet Települési szilárd és egyéb hulladék kezelése, hulladékgazdálkodási közfeladat

                A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos rendelkezések”4. §A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:


„7. § A közszolgáltató az építési törmelék, sitt átvételét – amennyiben annak telephelyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik – a hulladékudvarban biztosítja. A lerakási engedélyt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán kell megkérni.”5. §


 1. A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A közszolgáltató feladatai és kötelességei a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végrehajtásakor:”


 1. A rendelet 9. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(4) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékokra, azt azzal összekeverni tilos.”


6. §


A rendelet 12. § (1), (2), (3), (6)bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


12.§


 1. „(1)Az ingatlanhasználók által fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedéséről és a kintlévőségek kezeléséről az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) gondoskodik.


 1. (2)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a Ht. rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. A rendelet hatálybalépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a Ht. 91.§ szerint kerül meghatározásra. Az így meghatározott díjat a Koordináló szerv szedi be. 1. (3)A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat negyedévenként az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.”
 2. „(6) Az (1) –(5) bekezdések alapján a közszolgáltatásért a díjat negyedévente kell megfizetni a koordináló szerv részére.”


7. §


A rendelet 13. §-a az alábbiak szerint módosul:


„13. § A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni:

a)   a szerződést kötő feleket 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

c)   a szilárd hulladék átadóhelyet,

d) a hulladék mennyiségéhez és az ingatlanon lakók számához igazodó gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,

e)   nem társasházi szerződő felek esetében az egy rendeltetési egységben lakók száma 

f)   az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

g)   a gyűjtőedények használatának jogcímét,

h) a felek kötelezettségeit és vállalásait,

i)    a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját,

j)    a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, kintlévőségek kezelésének módját,

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

l)    fogyasztói szerződés megkötése,

m) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének rendjét.

n) az adatszolgáltatás rendét,

o) alvállalkozók megjelölését,

p) egyéb, a felek által lényeges feltételeket.”8. §


A Képviselő-testület a rendelet 14 §-át, valamint a 15. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.


9. §


Jelen rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és 2016. július 4-én hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!