nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjaiban kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

A rendelet hatálya


1. §


Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Regöly község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre.II. Fejezet

Eljárási rendelkezések


2. §


 1. A Rendeletben szabályozott, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.
 2. [1]


3. §


 1. A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.
 2. A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:
 1. havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást;
 2. munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolást;
 3. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;
 4. vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról;
 5. egyéb jövedelmek esetében (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem) a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
 6. nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

3. A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

4. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

5. Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.

6. A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni; a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.


4. §


 1. Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
 2. Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készítését kérheti a Hivatal ügyintézőjétől.
 3. A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.
 4. E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 5. A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.III. fejezet

Ellátási formák


5. §


 1. Átruházott hatáskörben a polgármester a jogosultsási feltételek fennállása esetén
 1. rendkívüli települési támogatást, és
 2. köztemetést,
 3. [2]rendszeres települési támogatást

állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Rendkívüli települési támogatások


6. §


 1. A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt
 1. temetési támogatás,
 2. eseti támogatás formájában.


Temetési támogatás


7. §


 1. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a személynek folyósítható, aki
 1. Regölyi állandó lakos hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott,
 2. Regölyi állandó lakos személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,
 3. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének háromszorosát.
 1. A temetési költségek finanszírozása érdekében támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
 2. A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
 1. a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,
 2. a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
 3. a kérelmező és családja jövedelemigazolását.
 1. A kérelmet a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított hatvan napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 2. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás összege 12.000 Ft.


Eseti támogatás


8. §


 1. Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Regölyi lakcímmel rendelkező személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.
 1. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,
 2. Regöly község közigazgatási területén lévő, életvitelszerűen lakott ingatlant ért elemi kár esetén,
 3. önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.
 1. Az eseti támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot.
 2. Az eseti támogatás egyszeri minimális összege ötezer forint, az évente, egy igénylőnek adható maximális összege összesen ötvenezer forintot.
 3. Az eseti támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
 4. Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az eseti támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.
 5. A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben eseti támogatást állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépésével.


Köztemetés


9. §

 1. Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik Regöly község közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha
 1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
 1. A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.
 2. Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.
 3. A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.


Rendszeres települési támogatás[3]


9./A §


 1. A polgármester Regöly községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénybevétele esetén, az ellátott számára megállapított személyi térítési díj összegében támogatást nyújt a kérelem beadása hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.
 2. Rendszeres települési támogatásra jogosult az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtást igénybe vevő, Regöly községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személy.
 3. A rendszeres települési támogatás megállapítása során a jövedelmi viszonyok vizsgálatától el kell tekinteni.
 4. A rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
 1. a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételéről szóló, az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás hiteles másolatát,
 2. a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.
 1. A rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. A támogatás mértéke, az ellátott személyi térítési díjának és az ellátó intézmény által leigazolt ellátotti óraszámnak a szorzata, amely összeg az ellátott által fizetett teljes térítési díjat jelenti.
 2. A rendszeres települési támogatás megszűnik:
 1. a támogatásra jogosult kérelmére,
 2. ha a kérelmezőnek bármilyen okból megszűnik az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás alapellátás igénybevétele vonatkozó megállapodása,
 3. amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

7. A rendszeres települési támogatás kifizetését fel kell függeszteni, abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.

 1.  A (6) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.IV. fejezet

Szociális szolgáltatások


10. §


 1. Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja:
 2. [4]Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (1085 Budapest, Üllői út 24.), mint fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján, a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) Intézmény útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:
 1. házi segítségnyújtás,
 2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 3. étkeztetés.

(2a) [5]Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.), mint fenntartóval kötött megállapodás alapján a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a. családsegítés,

b. gyermekjóléti szolgálat.

 1. [6]
 2. [7]A (2) bekezdés a) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetőjhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.
 3. [8]A (2) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetés iránti kérelmet a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
 4. [9]A (2) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetésre jogosult az a személy,
 1. aki 65 év feletti,
 2. aki az egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorult a szakorvosi vélemény alapján,
 3. aki hajléktalansága miatt rászorult, a jegyző igazolása alapján.
V. fejezet

Hatályba lépés

Záró rendelkezések


11. §


 1. Ezen rendelet a 2015. március 1. napon lép hatályba.
 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Regöly Község Képviselő-testületének 12/2006. (X. 11.) számú, 8/2007. (IV. 25.) számú 11/2007. (XII. 17.) számú, 9/2008. (IV.1.) számú, 5/2009 (III. 27.) számú, 5/2010 (VII.6.) számú, 5/2011. (IV.13.) számú, 11/2011. (IX. 20.) és 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) Számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 27.                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. április 27.

                                                                                                              Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                        jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

[2]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (1) bekezdése.

[3]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (2) bekezdése.

[4]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

[5]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

[7]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

[8]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

[9]

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!