nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 4/2017 (IV.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-04 - 2018-04-04
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 4/2017 (IV.27..) önkormányzati rendelete
a településen működő civil szervezetek támogatásáról

Balatonszabadi Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a településen működő civil szervezetek támogatásáról


Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya


1.§ (1) A rendelet célja a településen tevékenységet folytató, Balatonszabadiban bejegyzett   

civil szervezetek támogatása, társadalmi szerepvállalásának segítése-, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzat közéleti feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 1. Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális- és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységet.
 2. Az önkormányzat a fentiek megvalósítása érdekében anyagi lehetőségeitől függően az éves költségvetésében biztosított forrásokkal is támogatja a településen tevékenységet végző, az önkormányzat céljait elősegítő civil szervezetek programjait, valamint működését.
 3. A rendelet hatálya kiterjed az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott civil szervezetekre.


2. A támogatás feltételei


2.§ (1) A civil szervezet akkor részesíthető pályázati úton támogatásban, ha azt olyan – pártpolitikától mentes – közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.


(2 ) Támogatás az alábbi célok megvalósítására fordítható:

       a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése,

       b) egészségügyi rehabilitáció,

       c) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése),

       d) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység,

       e) képzés, képességfejlesztés,

       f) ismeretterjesztés,

       g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység,

       h) természetvédelem, környezetvédelem, környezetépítés, parkosítás,

        i) gyermek- és ifjúságvédelem,

        j) közrend, közbiztonság védelme,

        k) civil szervezetek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre

        segíti bizonyos önkormányzati feladatok ellátását,

        l) hagyományőrzés.


(3) A pénzügyi támogatás általános feltételei:

       a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet Balatonszabadiban

       b) a pályázónak nincs lejárt köztartozása,

       c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,

  d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szervezet   megszüntetésére irányuló eljárás.

  

(4) Nem nyújtható támogatás a kérelmező szervezetnek, ha azt üzleti – gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


3. A támogatás forrása


3.§ Az önkormányzat a költségvetés terhére a civil szervezetek részére vissza nem térítendő, de elszámolás köteles pénzügyi támogatást nyújt e rendeletben foglalt előírások szerint.

4. Pályázat, pályázati eljárás


4.§ (1)[1] A pályázatot a polgármester a rendelet elfogadásának évében május 31-ig, az azt követő években a tárgyi költségvetési rendelet elfogadását követő 40 napon belül írja ki és határozza meg a részletes pályázati feltételeket, amelyet a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A pályázati kiírás tartalmi elemeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Pályázatot a 2.§-ban meghatározott célok megvalósítására lehet benyújtani a pályázat közzétételét követő 15 napon belül.

(3) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot, közös programra. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni az elszámolásért felelős szervezetet.

(4) Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül pótolni kell, ellenkező esetben a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.

(5)[2] A pályázatok érvényességéről és a támogatás mértékéről a polgármester jogosult dönteni. A döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő- testületet a pályázatok elbírálásának tartalmáról.

(6)  A pályázat eredményét a helyben szokásos módon közzé kell tenni a pályázó értesítése mellett.


5. A támogatás felhasználása, elszámolás


5.§ (1) A támogatási összeg átutalására a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerülhet sor. A támogatási szerződés tartalmát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A civil szervezet a támogatási összeggel, annak átutalását követő év január 31-ig köteles elszámolni. Az elszámolás szabályosságának biztosításához a jegyző szakmai segítséget nyújt. Az elszámoláshoz szükséges ellenőrzési lapot a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3)[3] Az elszámolásról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület jogosult dönteni. Az elszámolást a képviselő-testület elutasítja, ha a támogatást az arra jogosult civil szervezet nem a testület által megállapított célra fordította, vagy határidőben nem számolt el. Ez esetben a támogatási összeget a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül vissza kell téríteni az önkormányzat részére. Ugyanezen visszafizetési kötelezettség terheli a civil szervezetet, ha a támogatási összeget egyáltalán nem használta fel. A visszafizetésre részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

(4) Amennyiben a támogatási összeg visszafizetésének esete fennáll, a civil szervezet a következő három évben nem nyújthat be pályázatot.6. Záró rendelkezés


6.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelete a településen működő civil szervezetek pénzügyi támogatásáról.Balatonszabadi, 2017. április 27.

                 

       Király Kálmán                                                                     dr. Töpler Eszter       

        polgármester                                                                              jegyző                                                                                                                                                                            
Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. április 27. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                                  


                                                                                  

                                                                                               dr. Töpler Eszter                                                                                                                          jegyző     


 1. melléklet a 4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez[4]
P Á L Y Á Z A T


Balatonszabadi Község Önkormányzata a települési civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló    4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a településen tevékenységet folytató civil szervezetek részére.


Pályázható célok:Csatolandó okmányok:

 1. civil szervezetek nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolata,
 2. nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy a 1. papíralapú nullás adóigazolás, vagy igazolás a köztartozásmentes adózói adatbázisból, 
 2. tárgyévi rendezvényprogram, vagy működési célú felhasználás bemutatása költségvetéssel alátámasztva.
 3. nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltaknak történő megfelelésről.


Pályázat leadásának határideje: zárt borítékban ………..év  ____hó     ___nap

Pályázat benyújtásának címe: Balatonszabadi Község Önkormányzat 8651. Balatonszabadi Vak Bottyán u. 102.

A pályázatra kérjük ráírni: „Civil szervezet pályázata!”

Pályázat elbírálásának határideje: ………………………………….

Eredményhirdetés:                         …………………………………

Szerződéskötés időpontja:             ………………………………….


Balatonszabadi, ……év……….hó......nap


                                                                                                           ..………………….

polgármester
 1. melléklet a 4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethezTámogatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Balatonszabadi Önkormányzat (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.) képviselője: ………..  polgármester, mint támogató (továbbiakban: „Támogató”

másrészről

      Civil szervezet  neve:___________________________________________________________

Székhelye:____________________________________________________________________

Adószáma:____________________________________________________________________

Képviselője:___________________________________________________________________

mint támogatott (továbbiakban: „Támogatott) között az alábbi feltételek szerint:


 1. Támogató kijelenti, hogy a Balatonszabadi Önkormányzat …..………. évi költségvetésében biztosított előirányzat terhére a Támogatott részére __________________Ft, azaz ___________________________forint egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyet a Támogatott a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint elfogad.
 2. Támogató a fenti összeget a pályázati kérelem alapján meghatározott célra, vagyis _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ fordíthatja.
 3. Támogató az 1. pont alatti támogatás összegét a Támogatott által megadott számlára utalja át a támogatási szerződés aláírását követő 8 banki napon belül.
 4. Támogatott kijelenti, hogy a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló helyi rendeletet ismeri, és tudomásul veszi, hogy a rendelet előírásai alapján a támogatási összeggel legkésőbb a következő év január 31-ig  elszámol.
 5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási összeg felhasználását bármikor jogosult ellenőrizni.
 6. Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
 7. Felek kikötik, hogy vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Siófoki Járásbíróság illetékességét kötik ki.


Jelen szerződést a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Balatonszabadi, ………...                 hó       „    „-n


    Támogató részéről:                                                        Támogatott részéről:


___________________________                          ________________________________

          aláírás                                                                                 aláírás3. melléklet a 4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethezÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

ELSZÁMOLÁSA


 1. Támogatott szervezet neve:  ____________________________________________ 


 1. Székhelye, címe:_______________________________________________________


 1. Szervezet elnökének neve___________:____________________________________


 1. Képviselő-testületi határozat száma:_______________________________________


 1. Támogatás összege: __________________________________________________Ft


 1. Támogatás célja: ______________________________________________________


 1. Elszámolás időpontja ____________év __________________hónap _________napBalatonszabadi, …….

                                                                            ………………………...

                                                                Elnök


Polgármesteri Hivatal tölti ki:


Az elszámolást ellenőrizte:           év         hó       nap       Aláírás

(Polgármesteri. Hivatal)
ELSZÁMOLÁSI HIÁNYOSSÁGOK:

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________


INTÉZKEDÉSI JAVASLAT:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

[1]

Módosította a 8/2017.(V.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.04-től.

[2]

Módosította a 8/2017.(V.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.04-től.

[3]

Módosította a 8/2017.(V.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.04-től.


[4]

Módosította a 8/2017.(V.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.04-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2017.(IV.27.) civil szervezetek támogatása
1.73 MB
4/2017.(IV.27.) civil szervezetek támogatása egységes 2017.05.04.
76.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!