nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(VIII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-04 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(VIII.3.) önkormányzati rendelete
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017 (VIII.3 .) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az épített körryezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 16.§ (2) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 29.§ - ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

 1. Iharosberény településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek: településszerkezeti terv, szabályozási tervek, az  építési szabályzat (HÉSZ), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények, a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR. és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


 1. E rendelet alkalmazásában:

állandó partnerek: a lakosság,  az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek

eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.


Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§

 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR. alapján az 1. függelék tartalmazza.


 1. Az előzetes tájékoztatás során a TFR 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


 1. A véleményezési eljárás során a TFR. 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről;


 1. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


 1. Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.


 1. Érdekképviseleti szervek, a helyi önkormányzati szervek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, ha nincs lakossági fórum, a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül, a polgármesteri hivatalhoz címezve, papíralapon vagy elektronikus úton tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§

 1. Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület határozattal dönt.


 1. Az eseti partnerek a TFR. szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


 1. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásban a polgármesterhez benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§

 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TRF.- ben rögzített szabályok szerint történik.


 1. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket, elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.Záró rendelkezés

5.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Zsirmon Endre sk.                                                                                   Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

            polgármester                                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. augusztus 3.


                                                                                                                      Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                                      Jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú
40.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!