nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (IV.19.) rendelete
Hatályos:2018-02-23 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (IV.19.) rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya
1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Nógrádsipek Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Háziorvosi körzet
2. §


(1) Nógrádsipek közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.
(2) A felnőtt háziorvosi feladatokat a varsányi székhelyű II. számú felnőtt háziorvosi körzetben illetékes háziorvos látja el. A körzet székhelye: Varsány, Hunyadi út 1.


Házi gyermekorvosi körzet
3. §


(1) Nógrádsipek közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.
(2) A feladatokat a varsányi székhelyű II. számú felnőtt háziorvosi körzetben illetékes háziorvos látja el. Rendelő: Nógrádsipek, Jókai út 4. A körzet székhelye: Varsány, Hunyadi út 1.


Fogorvosi körzet
4. §


A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat feladatait a szécsényi székhelyű fogorvosi szolgálat fogorvosa látja el. A körzet székhelye: Szécsény.


Védőnői Körzet
5. §


Nógrádsipek közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 3178 Varsány, Hunyadi út 1.


Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás
6. §


(1) Nógrádsipek közigazgatási területe a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet vonatkozásában egy körzetet alkot. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Nógrádsipek Község Önkormányzata társulás formájában, a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása útján biztosítja.
(2) Nógrádsipek közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy körzetet alkot. Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást Nógrádsipek Község Önkormányzata a Semmelweis Egyetemmel Fogorvostudományi Karával kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja.


Iskola-egészségügyi ellátás
7. §


Nógrádsipek közigazgatási területe az iskola-egészségügyi ellátás vonatkozásában egy körzetet alkot.


Záró rendelkezések
8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vizi Zoltán
polgármester    


Dr. Kiss Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2017. április 19.

Dr. Kiss Tamás
jegyző


3/2017.(IV.19.) rendelet 1. számú melléklete


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSmely létrejött egyrészről Varsány Község Önkormányzata (székhelye: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.), képviselője: Kanyó Judit Erzsébet polgármester,

másrészről Nógrádsipek Község Önkormányzata (székhelye: 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), képviselője: Vizi Zoltán polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezései alapján kötik meg.

1) A varsányi háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja Nógrádsipek község teljes területét is. Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzeteket.

2) Az 1. pontban meghatározott körzetek székhelye Varsány.

3) A Megállapodás 2017. május 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.

4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.

Varsány, 2017. április …..            Nógrádsipek, 2017. április …..


Kanyó Judit
polgármester    Vizi Zoltán
polgármester

Ellenjegyezte:

    Dr. Kiss Tamás
jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!