nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 - 2018-01-31
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 Hatásköri rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a rendeletben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 17. § (5) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(2) A hatáskör gyakorlója köteles a támogatások megállapításánál az elfogadott éves költségvetésben biztosított kereteken belül gazdálkodni, az év közbeni átcsoportosításokat szükség esetén a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve azt kezdeményezni.

(3) Az átruházott hatáskörök gyakorlója önkormányzat éves munkatervében megjelölt időközönként beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek.


2. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Járdánháza község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakcím) rendelkező természetes személyekre terjed ki.


3. §

A rendeletben szabályozott ellátási formák

  1. A Képviselő-testület  a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletében meghatározottak szerint.
  2. Szociális rászorultságtól függő és egyéb támogatások formái:

a)rendkívüli települési támogatás

b)temetési támogatás

c)időkorúak támogatása

d)karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

e)közkifolyót használó fogyasztók támogatása.


4. §

Eljárási szabályok

(1) A települési támogatás iránti kérelmet a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2) A kérelmet a rendelet 1. mellékletének alkalmazásával kell benyújtani.

(3) Települési támogatás – indokolt esetben - hivatalból is megállapítható, különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó intézmény, szociális intézmény, bármely önkormányzati képviselő vagy a területi védőnő kezdeményezésére.

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott lakcímmel rendelkező közeli hozzátartozó személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat, valamint ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat mellékelni.

(5) A jövedelemmel nem rendelkező nagykorú esetében a rokkantságot, a fogyatékosságot, a munkanélküliséget az ellátásról szóló igazolással kell igazolni.

(6) A jövedelem és vagyon igazolás módja

a) a jövedelem számításánál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni,

b) a kérelmező jövedelmi viszonyait a jövedelem típusának megfelelő igazolás benyújtásával köteles igazolni.

(7) A települési támogatást igénylők szociális, vagyoni körülményeinek megismerése érdekében a Hivatal szükség esetén környezettanulmányt készíthet.


5. §

Az ellátásra való jogosultság igazolása

(1) A kérelmezőnek a települési támogatás iránti kérelméhez mellékelni kell a rendkívüli települési támogatás indokoltságáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolást a következők szerint: 

a) az elemi kárról a katasztrófavédelem által kiadott igazolást,

b) diagnosztizált tartós betegségről vagy balesetről a gyógykezelést alátámasztó kórházi zárójelentést, vagy ambuláns leletet vagy háziorvosi igazolást,

c) a havi rendszeres gyógyszerköltséget alátámasztó orvosi igazolást,

d) a műtétre történő előjegyzést igazoló iratot,

e) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,

f) válsághelyzetben lévő várandó anya részére, gyermekének megtartásához nyújtott támogatás esetén a terhes gondozásról szóló igazolást,

g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz nyújtott segély esetén a nevelésbe vételt igazoló iratot,

h) a gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás esetén a terhesség fennállását és a szülés várható időpontját igazoló iratot,

i) díjhátralékról a szolgáltató vagy a jogosult által kiadott igazolást, fizetési felszólítást.

(2) Szükség esetén csatolni kell a többletkiadás, illetve a bevételcsökkenés mértékét igazoló számlákat, illetve egyéb iratokat is.

  1. Gyógyszersegély esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik-e vagy nem.


6. §

Rendkívüli települési támogatás

(1)Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők:

a)azok a személyek, akik alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, baleset, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – miatt önhibájukon kívül, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek,

b)azok a személyek akik önhibájukon kívül lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot halmoztak fel, különösen lakbér, villamos energia, gáz- és vízfogyasztás, magánszemélyek kommunális adója.

(2) Az (1) bekezdés a.) és b) pontja szerinti segély elsősorban akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, függetlenül attól, hogy családban vagy egyedül él. (3) A rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb két alkalommal adható.

(4) Az egy alkalommal adható segély összege

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben minimum 5.000 Ft,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben legfeljebb a díjhátralék mértéke, de maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összege.

(5) A települési támogatás az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben természetbeni juttatásként kell megállapítani. A megállapított összeget a közüzemi szolgálgató vagy a lakást bérbeadó részére kell átutalni.


7. §

Temetési támogatás

  1. A polgármester az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatást állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.
  2. Temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 400 %-át, függetlenül attól, hogy családban vagy egyedül él.
  3. A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 30.000 Ft.
  4. A temetési költségekhez való hozzájárulásként temetési támogatást a halálesetet követő 60 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez mellékelni kell az elhalt halotti anyakönyvi kivonatának és a temetési számlának a másolatát.
  5. A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség  100.000 Ft.


8. §

Időskorúak támogatása

Minden év december hónapjában hivatalból időskorúak támogatásában részesül jövedelemvizsgálat nélkül a településen állandó lakóhellyel rendelkező 65. életévét betöltött személy, 5.000 Ft értékű élelmiszercsomag formájában.


9. §

Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás

Hivatalból karácsonyhoz kapcsolódó támogatásban részesül jövedelemvizsgálat nélkül a településen működő nevelési-oktatási intézménybe járó óvodás és általános iskolás gyermek, személyenként maximum 1.000 Ft értékű mikuláscsomag formájában.


10. §

 Közkifolyót használó fogyasztók támogatása

Települési támogatásként az Önkormányzat fizeti a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok esetében a fogyasztók által a közkifolyóról történő vízvétel után fizetendő éves vízdíjat. 


11. §

Záró rendelkezések

(1)   Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

(2)Hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet.


                               Kovács Gábor                                                     Dr. Tóth Rita

                               Polgármester                                                            Jegyző
1. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzata

3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.


TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM


Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………

Születési neve : .……………………….………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………….    Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. ideje: ………..év……..…….hó……….nap

TAJ száma: ……....………………….

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………

Lakóhelye: Járdánháza, ….........…………………………………. út …..…… szám

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb

Bejelentett tartózkodási helye (lakcímkártya szerint)  : …………………………………...


Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb


Kijelentem, hogy életvitelszerűen:

 lakóhelyemen

 tartózkodási helyemen

élek.

(kérjük  a megfelelőt X-el jelölje)

Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjainak személyi adatai:


Név

(születési név is)

Születési hely,

év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):


A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás
Vállalkozásból származó nettó jövedelem
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, fht stb.)
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)
Összes nettó jövedelem:


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:  

……………..  Ft.

A települési támogatást:Rendkívüli települési támogatás kérelem indoklása:

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................


Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható.

        

Nyilatkozatok:


Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságoktól kérelmem elbírálása céljából szükség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák.

Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Az eljárás megindításáról értesítést nem kérek. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)Járdánháza,  …………………..

………………………………

         Kérelmező aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!